Uznesenie - v dedičskej veci poručitel'a Marek Germuška, rodený Germuška narodený 12.06.1964 - Súd u s t a n o v u j e dedičom poručitel'a - procesného opatrovníka- Mesto Prešov.

Uznesenie

21.03.2018 / Oznámenia samosprávy

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        ROVNOPIS 
ECLI:SK:OSP0:2017:8117201941.2 
350/120/2017-143 
D not 53/2017 
8116204748 
UZNESENIE 
Okresný súd Prešov povereným súdnym komisárom JUDr. Evou Loumovou, 
notár 
so sídlom 080 Ol Prešov, Jarková 31 v dedičskej veci poručitel'a Marek 
Germuška, rodený Germuška 
narodený 12.06.1964, r.č. 640612/6518, 
naposledy bytom 
Prešov, Volgogradská 4794/70, ktorý zomrel 10.09.2016 
rozhodol 
ta kt o: 
Súd u s 
t a n o v u j e dedičom poručitel'a v IV. dedičskej skupine, ktorých 
osobné údaje nie sú známe a nie sú známe ani ich adresy: 
Gebriele Germuškovej , Terézii Bláhovej, 
Ľubici Koželovej a Jánovi Gecikovi 
procesného opatrovníka-Mesto Prešov. 
Súd zároveň upovedomuje dedičov, aby dali o sebe vedieť v lehote do l mesiaca 
odo 
dňa zverejnenia tohto uznesenia. 
Súčasne týchto dedičov upovedomujem o tom, že mozu v lehote jedného 
mesiaca odo 
dňa, keď 
toto uznesenie bolo vyhlásené a doručené dedičstvo 
odmietnuť, v lehote do jedného mesiaca odo dňa keď toto uznesenie bolo 
vyhlásené, môže 
odmietnuť dedičstvo písomne alebo ústne do zápisnice. 
Keď tak neurobia v určenej lehote, nebude sa 
na nich prihliadať pn 
prejednaní dedičstva ako na dediča. 
Odôvodnenie 
Okresný súd Prešov podľa § 161 ods.! zák.č. 16112015 Civilného 
mimosporového poriadku poveril notára JUDr. Evu Loumovú, aby ako súdny 
komisár konala a rozhodla vo veci prejednania dedičstva po poručitel'ovi. 
Poručiteľ zomrel bez zanechania závetu, zomrel ženatý a zanechal deti. 
Počas manželstva bolo súdom vyporiadané bezpodielové spoluvlastníctvo 
manželov. Pozostalá manželka, deti, matka, sestry 
poručitel'a a deti jednej zo 
sestier dedičstvo odmietli. K dedeniu nastúpila IV dedičská skupina, v ktorej 
nežijú 
prarodičia a ich deťmi by mali byť Gebriela Germušková, Terézia 
Bláhová, 
Ľubica Koželová a Ján Gecik. Adresy nie sú zistené a vzhľadom na 
-druhá strana -
35D/120/2017-144 
D 
not 53/2017 
neznalosť ich dát narodenia nie je možné ich pobyt , či bydlisko zistiť cez 
evidenciu 
obyvateľov. 
Podľa ust. 468 Obč. zákonnika na neznámeho dediča alebo dediča , ktorého 
pobyt nie je známy, ktorý o svojom 
dedičskom práve bol upovedomený 
vyhláškou súdu a ktorý v 
určenej lehote o sebe nedal vedieť, sa pri prejednaní 
dedičstva neprihliada. Ustanovený opatrovník nemôže vyhlásenie o odmietnutí 
či neodmietnutí dedičstva urobiť. 
POUČENIE 
Proti tomuto uzneseniu je možné podať odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa 
jeho doručenia u notára JUDr. Evy Loumovej, so sídlom Prešov, Jarková 31 ako 
súdneho komisára povereného Okresným súdom Prešov, na Okresný súd 
Prešov, na Krajský súd Prešov. Odvolanie musí 
obsahovať náležitosti podľa § 
363 a 364 
zák.č. 160/2015 Civilného sporového poriadku. V odvolaní sa popri 
všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému smeruje, v akom 
rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne 
(odvolacie dôvody) a 
čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh). Rozsah 
v akom sa rozhodnutie napáda, môže 
odvolateľ rozšíriť len do uplynutia lehoty 
na podanie odvolania. 
V Prešove, dňa 20.03.2018 
VYVESENÉ dňa: 
ZVESENE dňa: 
ľV1EST() I~r-~~:`OV 
JV!es~ck~í Úi·sd 
Hlavná č. 73 
080 O l l' R E Š O V 
. J. 
JUDr. Eva Loumová 
Notár-súdny komisár 
  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)