Prerušenie distribúcie elektriny: časť mesta Prešov - ul. Kúpeľná č. 4, ul. Tarasa ševčenka č. 11 v termíne 30. august 2018 od 07:30 h do 15:30 h.

Prerušenie distribúcie elektriny

10.08.2018 / Distribúcia elektriny - prerušenie

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                Vá<; ilst čblo/zo dňa 
NoSe číslo 
Vybavuje 
r e:dón/1::-n"Jil 
Mies:o/DJlum 
Vážený zákazník, 
l 
3/416495/2018 
Linka VSO 
0850 123 312 
l(ošice/10 .08.2 018 
3/416495/2018 
MESTO PREšOV 
Hlavná 73 
Prešov 
080 01 
v nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie distribúcie elektriny 
v lokalite, ktorá sa nachádza na území Vášho mesta resp. obce: 
časť mesta Prešov -ul. Kúpeľná č. 4, ul. Tarasa ševčenka č. 11 
v termíne 
30. august 2018 od 07:30 h do 15:30 h 
Je nám ľúto, že práce, ktoré bezprostredne súvisia s opravou a pravidelnou 
údržbou 
distribučnej sústavy, obmedzia na nevyhnutný čas využívanie elektriny vo 
vašej obci. Údržba je však 
kl'účová pre zabezpečenie spol'ahlivej a bezpečnej 
distribučnej sústavy. Je zároveň účinnou prevenciou pred neplánovanými 
poruchami 
na ktoré, na rozdiel od plánovanej odstávky, Vás nedokážeme vopred 
upozorniť. 
Zároveň sa na Vás obraciame s prosbou o spoluprácu pri informovaní občanov o 
planovanej odstávke miestne obvyklým spôsobom (napr. vyhlásením v miestnom 
rozhlase, umiestnením oznamu na informačnej tabuli, zverejnením oznamu na 
Vašom webovom sídle a pod.). Toto oznámenie vzhl'adom na jeho charakter 
považujeme 
za oznámenie vo verejnom záujme. 
Urobíme 
všetko preto, aby bola distribúcia elektriny v tejto oblasti obnovená 
čo najskôr. Pokial' to okolnosti umožnia, budeme sa snažiť skrátiť plánované 
prerušenia na nevyhnutné minimum. Aktuálne informácie o prípadnom skoršom 
ukončení prác nájdete na portáli eVSD (www.vsds.sk v časti Plánované odstávky). 
Ak preferujte elektronickú 
formu komunikácie, dávame vám do pozornosti portál 
eVSD. Po zaregistrovaní budete mať viaceré informácie o Vašom odbernom 
mieste k dispozícii aj z pohodlia Vášho domova. Zároveň si ako užívate!' portálu 
môžete nastaviť el<omunikáciu s VSD. Informácie o plánovanom prerušení 
distribúcie, 
či jeho zrušeni ako aj ďalšie dôležité informácie týkajúce sa Vášho 
odberného miesta bude 
dostávať e-mailom. 
Člen O 
o 
innogy 
Kontakty 
T Linka VSD: 0850123 312 
E 
info@vsds.sk 
l www.vsds.sk 
F +421 SS 678-6S16 
Poruchová linka VSD: 
0800123 332 
Adresa pre písomný kontakt: 
Východoslovensk~ 
distribu
ná, a s 
Mlynská 31, 042 911<ošice 
Slovenská 
republika 
Spclo(~osťj< zop"""" v OtldruJnom 
re~IStrr Okresneho ouJu K.,,;," l, 
odJ;el So, vlo,ko 1411/V IČO 3ú 5'1G 361' IJ!ť ~0220~~9~1 
I DPH-SI<2CI22082997 
~on km·• spoJerlle (,trtJonk Eu•ope plc 
~utJ,lékd <orronoér•eJ b•n<y, 
O ú-~OC848Ul{)!ll8130 
GMJ: :.K071l130 \IUOO OO~U OU41l OT01l 
mc CITI W ~~\ 
    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)