Oznámenie o začatí územného konania na inžinierskú líniovú stavbu: "Rekonštrukcia plynovodov Prešov- Prostejovská, UO01407, 2019".

Oznámenie o začatí územného konania

09.08.2018 / Oznámenia Stavebného úradu

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                Mesto Prešov 
Stavebný úrad 
Hlavná 73, Prešov 
Prot. 
č.: SÚ/11048/2018 -Su 
Vybavuje: Mgr. Egon Suchár, č. tel. 051/31 OO 533 
e -mail: egon.suchar@presov.sk 
,,, : 
080 Ol Prešov 
V Prešove 
dňa: 08.08.2018 
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie územného konania na 
inžinierskú líniovú stavbu: 
"Rekonštrukcia plynovodov 
Prešov-Prostejovská, U001407, 2019" 
Dňa 31.07.2018 podala SPP-distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 ll Bratislava, na 
stavebnom úrade návrh na vydanie územného povolenia inžinierskej líniovej stavby : "Rekonštrukcia plynovodov Prešov-Prostejovská, U001407, 2019". 
Stavba 
bude realizovaná na pozemkoch parc. č.: KN-C 9310/975, KN-C 9310/448, KN-C 
9310/482, 
KN-C 9310/483, KN-C 9310/491, KN-C 9310/498, KN-C 9310/500, KN-C 
9310/501, KN-C 9310/503, KN-C 9310/505, KN-C 9310/508, KN-C 9310/554, KN-C 
9310/564, KN-C 9310/571, KN-C 9310/573, KN-C 9310/574, KN-C 9310/580, KN-C 
9310/581, KN-C 9310/587, KN-C 9310/593, 
KN-C 9310/438, KN-C 9310/352, KN-C 
9310/342, 
KN-C 9310/336, KN-C 9310/331, KN-C 9310/330, KN-C 9310/443, KN-C 
9310/312, KN-C 9310/297, 
KN-C 9310/343, KN-C 9310/357, KN-C 9310/414, KN-C 
9310/418, KN-C 9310/449, KN-C 9310/492, KN-C 9310/496, k.ú. Prešov. 
Členenie stavby: 
SO Ol Plynovody 
SO 02 Pripojovacíe 
plynovody 
SO 03 Dopojenia OPZ 
SO 04 Prepoje 
a odpoje 
Mesto 
Prešov, podľa §117 odst. l) stavebného zákona a v súlade s § 36 odst. 4) 
stavebného zákona, v znení jeho noviel oznamuje 
začatie územného konania všetkým 
účastníkom konania o umiestnení inžinierskej líniovej stavby: "Rekonštrukcia plynovodov 
Prešov-Prostejovská, U001407, 2019" verejnou vyhláškou. 
Zároveň mesto Prešov, ako príslušný stavebný úrad nariaďuje v súlade s§ 36 odst.1 
stavebného zákona ústne konanie spojené s miestnym 
zisťovaním, ktoré sa bude konať 
Dňa 11.09.2018 o 10,00 hod 
so stretnutím na: 
Mestskom úrade v Prešove, ul. Jarkovač. 26, v zasadacej miestnosti na l.poschodií, 
miestnost' 
č. 217. 
Do podkladov na vydanie rozhodnutia o umiestnení líniovej inžinierskej stavby je 
možné nahliadnuf pred stanoveným termínom ústneho jednania na MsÚ v Prešove, 
Stavebnom úrade, 
Jarkovej 26, Prešov, 2. poschodie, kancelária č. 306, na základe 
vopred dohodnutého termínu. 
Ak účastník konania chce nahliadnuť do projektovej dokumentácie navrhovanej 
stavby 
je potrebné sa vopred telefonicky objednat' na tel. číslo 051/3100 533. 
Tým bude umožnené v súlade§ 33 ods. 2) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní 
(správny poriadok) v platnom znení 
účastníkom konania, aby sa pred vydaním rozhodnutia 
mohli 
vyjadriť k jeho podkladu i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie 
a 
uplatniť námietky. 
Účastníci územného konania môžu svoje námietky a pripomienky k návrhu uplatniť 
najneskoršie do termínu ústneho pojednávania, ináč sa k nim neprihliadne. 
Účastníci konania, resp. ich zákonní zástupcovia a opatrovníci sa môžu dať zastupovať 
advokátom alebo iným zástupcom, ktorého si zvolia. Splnomocnenie na zastupovanie je 
potrebné stavebnému úradu preukázať písomným plnomocenstvom, alebo plnomocenstvom 
vyhláseným 
do zápisnice. 
Stavebný úrad 
zároveň upozorňuje že v súlade s§ 42 stavebného zákona v odvolacom 
konaní 
sa neprihliada na námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom 
konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť. Na námietky uplatnené po konaní 
stavebný úrad neprihliadne. 
Táto vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie územného konania o umiestnení 
líniovej inžinierskej stavby, 
musí byt' vyvesená v súlade s ustanovením § 26 odst. 2) zák. 
č. 71/1967 Zb. o správnom konaní a podl'a § 36 odst. 4) stavebného zákona po dobu 15 
dní na úradnej tabuli mesta Prešov a zverejnená na internetovej stránke mesta Prešov 
(www.presov.sk). 
Posledný 
deň tejto lehoty je dňom doručenia oznámenia o začatí územného 
konania. 
Do lehoty 
sa nezapočitáva v súlade s § 27 odst. 2 zákona č. 71/1967 Zb. 
o 
správnom konaní v znení jeho noviel deň, ked' došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok 
lehoty. 
Ak koniec lehoty pripadne na deň pracovného pokoja, je posledným dňom lehoty 
najbližší 
budúci pracovný deň. 
Úradný záznam 
\.\ 
\ 
r 
"; 
. 
~\ ;.; 
Ing. Jozef Tuka 
vedúci stavebného úradu 
P
Ver~jná vyhláška bola vyvesená na úradnej tabuli mesta Prešov a zverejnená na elektronickej· úradnej· tabuli mesta resov. ' 
Dv 
na ..................................... . 
_ ~;,;.;;,1"E";;; :')Ly 
Uradný záznam 'Yerejná vyhláška bola zvesená z úradnej tabule mesta Prešov a zvesená z flefl:.trt6hi~eŕ·~·~~~~;;, l/ 
tabule mesta Presov f. ~J 
Dňa ..................................... . 
~ . ·-' 
••••••••••••••••••
••••u••···•••••••••
••••••• 
Pečiatkaá-podpis, 
~ ~ l \v ' 
1/ 
l 
,'/ 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ / / 
/ 
/ 
·' 
/ 
/ 
,. 
\ 
l 
l 
l 
] 
,liJ, 
l 
l 
! 
l! 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
' 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
s 
+ 
F 
LEGENDA: 
• 
vypracoval 
NAVRHOVANÁ S 
PREPOJ NA EX 
EXISTUJÚCI ST 
NAVRHOVANÝ ~ 
OCHRANNÁ RÚf 
LADISLAV 
zodp. projektont LADISLAV 
vedúci útvaru mvest1C11 vychod ING. NEKLA 
mvestor: SPP-dtstrlbticta, a.s., Mlyn 
stavba 
REKONŠTF 
oo ne-T 
    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)