Oznámenie o začatí územného konania na inžinierskú líniovú stavbu: "Prešov- Maybaumova - prekládka TS, úprava VN a NN".

Oznámenie o začatí územného konania

09.08.2018 / Oznámenia Stavebného úradu

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        Mesto Prešov 
Stavebný úrad 
Hlavná 73, Prešov 
Prot. 
č.: SÚ/11092/2018 -Su 
Vybavuje: Mgr. Egon Suchár, č. tel. 051/3100 533 
e -mail: egon.suchar@presov.sk 
080 O l Prešov 
V Prešove 
dňa: 
06.08.2018 Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie územného konania na 
inžinierskú líniovú stavbu: 
"Prešov-Maybaumova -prekládka TS, úprava VN a NN" 
Dňa 06.08.2018 podala Východoslovenká distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 
91 Košice, na 
stavebnom úrade návrh na vydanie územného povolenia inžinierskej líniovej stavby : 
"Prešov -
Maybaumova -prekládka TS, úprava VN a NN". 
Stavba bude realizovaná na pozemkoch parc. č.: KN-C 5208/14, KN-C 9509/1, KN-C 
9509/4, KN-C 9509/7, KN-C 9508/1, KN-C 9509/8, KN-C 9839/146, KN-C 9839/154, KN-C 
5244/30, KN-E 2990/201, KN-E 2990/1, k.ú. Prešov. 
Členenie stavby: 
SO Ol Prípojka VN a kiosková distribučná TS 
SO 02 Distribučný rozvod NN 
Mesto Prešov , 
podľa § 117 odst. l) stavebného zákona a v súlade s § 3 6 odst. 4) 
stavebného zákona, v znení jeho noviel oznamuje začatie územného konania všetkým 
účastníkom 
konania o umiestnení inžinierskej líniovej stavby: "Prešov-Maybaumova
prekládka TS, úprava VN a NN" verejnou vyhláškou. 
Zároveň mesto Prešov, ako príslušný stavebný úrad nariaďuje v súlade s § 36 odst. l 
stavebného zákona ústne konanie spojené s miestnym zisťovaním, ktoré sa bude konať 
Dňa 10.09.2018 o 10,00 hod 
so stretnutím na: 
Mestskom 
úrade v Prešove, ul. Jarkovač. 26, v zasadacej miestnosti na l.poschodií, 
miestnosť č. 217. 
Do podkladov 
na vydanie rozhodnutia o umiestnení líniovej inžinierskej stavby je 
možné nahliadnut' pred stanoveným termínom ústneho jednania na MsÚ v Prešove, 
Stavebnom úrade, Jarkovej 26, Prešov, 2. poschodie, kancelária č. 306, na základe 
vopred dohodnutého 
termínu. 
L? 
Ak účastník konania chce nahliadnut' do projektovej dokumentácie navrhovanej 
stavby 
je potrebné sa vopred telefonicky objednať na tel. číslo 051/3100 533. 
Tým bude umožnené v súlade§ 33 ods. 2) zákona č. 7111967 Zb. o správnom konaní 
(správny poriadok) v platnom znení 
účastníkom konania, aby sa pred vydaním rozhodnutia 
mohli 
vyjadriť k jeho podkladu i k spôsobujeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie 
a 
uplatniť námietky. 
Účastníci územného konania môžu svoje námietky a pripomienky k návrhu uplatniť 
najneskoršie do termínu ústneho pojednávania, ináč sa k nim neprihliadne. 
Účastníci konania, resp. ich zákonní zástupcovia a opatrovníci sa môžu dať zastupovať 
advokátom alebo iným zástupcom, ktorého si zvolia. Splnomocnenie na zastupovanie je 
potrebné stavebnému úradu 
preukázať písomným plnomocenstvom, alebo plnomocenstvom 
vyhláseným 
do zápisnice. 
Stavebný úrad 
zároveň upozorňuje že v súlade s § 42 stavebného zákona v odvolacom 
konaní sa neprihliada na námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v 
prvostupňovom 
konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť. Na námietky uplatnené po konaní 
stavebný úrad neprihliadne. 
Táto vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie územného konania o umiestnení 
líniovej inžinierskej stavby, 
musí byt' vyvesená v súlade s ustanovením § 26 odst. 2) zák. 
č. 71/1967 Zb. o správnom konaní a podľa § 36 odst. 4) stavebného zákona po dobu 15 
dní na úradnej tabuli mesta Prešov a zverejnená na internetovej stránke mesta Prešov 
(www.presov.sk). 
Posledný 
deň tejto lehoty je dňom doručenia oznámenia o začatí územného 
konania. 
Do lehoty 
sa nezapočitáva v súlade s § 27 odst. 2 zákona č. 71/1967 Zb. 
o správnom 
konaní v znení jeho noviel deň, ked' došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok 
lehoty. 
Ak koniec lehoty pripadne na deň pracovného pokoja, je posledným dňom lehoty 
najbližší budúci 
pracovný deň. 
Úradný záznam 
Ing. Joz·fTuka 
vedúci stavebného úradu 
Verejná vyhláška bola vyvesená na úradnej tabuli mesta Prešov a zverejnená na elektronickej úradnej tabuli mesta 
Prešov. 
Dňa ..................................... . 
·· ·· · ·· · · ·ľffi~J~;api;:··.-:·~--_ ~; :A6, 
' ' ' ' ' hl'vk b l ' ' d ' b J f P v ' llrtr .'.<'iií;"'" d .,{"} 
U ra dny zaznam VereJ na vy as a o a zvesena z ura neJ ta u e mes a res ov a zves ena ze ~!tll ~~~·!"'1'~1; U>l!. ,n~J . · 
tabule mesta Prešov '' ·· ," '-:: ·---· ·-• 
Dňa ..................................... . 
\ 
,, 
~
,\ 
\ 
' 
\' 
\ \ 
i 
l 
\ 
\ \ 
.. 
5244/32 
r& . 
.
J,.. 
..• 
~,-
A 1 
\ 
\-
'
<!ll 
l 
NAY.
'I\
.J•IX1
50 
l 
~ 
' 
-
~~--
l 
\.....--· 
~/-41 
_....~ 
., 
Ex
i
st. 
VRIS 
~
',
~
-
-) 
~
'
l"
~
"~'
"
d
_N
Nk:lbc
lpoJI "ov.-m 
9839/154 
1 
· 
-" 
\ 
U0
586
-
1G2
0
09 
_ , 
=;\; 
x 
\~~ 
l 
___ 
"' 
'\.. 
ť\
/ 
~ 
~
) 
Pro,ektov'
"'" 
lr
olo>t""c" 
l 
_____ __. 
1
~ 
N:Jl 
(:!:\ 
Ty
p 
k1oskov6 
~K•1T 
l 
---
~-"""·""' 
• 
::rro 
ô'> 
Yv>on
_1~ 
l . -
PznJe
hlo
vnn,lVI'Hi,)l
~ 
, \ 
(Q 
t(\) 
3\"f'_...
\/ 
--
) 
... 
~--
-------
•. ... 
'" 
.. 
'XNA'J/ 2Y 1x240 
, \ 
·-
-:::i:\ 
X 
_:>
l 
..-.-----
.-. 
-1
~
,3 
\ 
_
____
_ 
.... 
~
n
o
vj 
1
!:""~zu "
u-h
ovc
nl
e 
~ 
.\\ 
~
,51
~
·
~
"' 
___.
---:;:-/ 
a!·
/)"-/Ji'fý
-
.. 
,
.~. 
-
---í 
~--....__ 
\ 
~ 
---
\
~ 
~ 
-""~li\ 
_.-
\ ' 
~
~
e
\\
a'f. 
~ 
• 
. 
... 
.
.... 
- -
JJ
M-I
•>'ihí
~
:o
v 
· 
-.-
0 
o 
, 
1 ,. • , _ 
"'
'"
' 
.. 
"jÍLi 
j
?.J~ 
__ 
\ 
\\ 
~
-k
\
ov,\ 
spo1l<o 
'\<
~ 
~J-
'
\ 
\;
-----/
\, 
"'; 
, 
.. 
' 
\..-.-------
. _ 
_..-· 
---\ 
------J.-
~
.t 
\ 
.-
l 
~ 
___ 
.. 
-
'. 
.. 
'l 
l 
-----
\ 
_ 
_..--
0 
'\ \ \ 
~\ 
\\ 
' -
ProJoktova
ny 
NN 
k.
\b
t•l 
í 
o 
'.
\\
~ 
_....-\
-· 
·
~.:t
:
J 
4X7
.9_
_ 
\ 
52.6
-4/38 
\ 
1
244/3'1 
l
)l
~
\' 
1
. ./ 
-
\ 
\ ' 
'
\
\
~ l \ 
\ 
l 
-------~
, 
d 
,
,
~\
· 
\ 
\ ' 
\....--"" 
\ .\ . 
~
~
~ 
\'
-S? 
\ . \ 
:
./ 
. 
~
~
~\ 
~~-
N<IYY
-.1
4X
1
50 
.. 
_ 
\ \ 
__ 
.--_..-
~
~ 
1 
JJ
GJ;:.. 
\ · 
\ 
Proj<Jktov"ný 
NN 
kld...,J
: 
524 
l 
i 
. 
ln\ '
:;.,
, 
-~ 
-.:.
~l!:!'Í!!!lli!_
_ 
\ -
4/30 -· ·, 
\\;1-'
-"' 
' . 
. 
-· 
\ 
l' 
st 
vo
' " ·".\
\\'\ 
\ 
. 
l . 
1\ 
Projol<lovoný 
NN 
kl<b<
l: 
\ . 
l 
).l
""
" 
'\ 
1, 
-. 
... ) NAYI'-.14x150 
~
2
ot
M 
,\ 
', 
~
\ 
-
novó 
t
ra~
::~-
ns'lp
. 
nm
-
[X)jkovr.
n
i.: 
1
_t 
1 \. 
\
jeo
t
vuj
u
~NNI"<bd 
__ 
---í 
-------·
--Ek
i
st. 
VRIS 
.
1 
\ 
l 
~ 
\_........-----
UO
~
ľ.6·1G30
0
1 
' 
1 
\ 
\ 
l) 
\ 
.....-:-_:;::::
1-
""
-~-~ 
' \ 
~ 
,. 
'l 
l
~
"
' 
. -
~~ 
' 
l 
\ 
_ 
::>2~
4/
4 
_.....".-~
, 
----
L . , 
----
----
~
-
--l 
\ 
l •• 
(-
----
() 
---
::::-:--:----
-
.. 
-
--
.--
·----
· l -
;:;::-::::-' 
§?~ 
"'-----
(\
\ 
c 
900811 
--ŕ
-.fllo~ 
):-~
\
--
.. 
>'·
.. 
-
. 
""
\ 
l 
-
\ 
:,_.-
.---
.. 
----
~-
· 
__ 
:./=.:"'!! 
;:;:-;::::.. 
~ 
-
~ 
\ 
"·~
-
"' 
-~
-
\ 
~. 
_.-' 
-----
>"
--
_ 
_.., 
\. '· 
NAYY
-
J
4}
~ 
\ 
\1 
_..-
1 
...-:::;-
-· 
.. 
.-
· · 
\\ 
l 
-·-
-----
~
;:
o
J
cn
l
e..<:1~r.,léloMP
h
.
}
(..-
··
~ 
l 
.. 
\Q?,.<l_b-
_) \\ 
.. 
,;.!l
~
""'
f
""
' 
. 
. 
··
j
~
u
-
~
-
u· 
, -
.. ·:·1 
\ 
~ 
'· 
_ 
.. 
-----
~
_:_
----
--
-
---
\ 
{ s 
9842/4 
e?.L6
--
\\ 
----
.-;-
--'\ 
\ 
\ 
l 
;;é 
-
----
. 
\ l -
}
--
-~ 
\ \\ d \ \ 
9
1: 
:a: 
.\
--
:.:
.:
----
\ 
\ 
l 
--
--
-·· 
-
___:::..
.----------
,~ 
l 
_....--..:..· 
______ 
:.....----
5208í14 
\ 
.. 
---" 
( 
· •• 
\ 
.. 
-·
·· 
"\ 
\ \ 
\ 
) 
;....-------------
.
........... 
' 
\ 
\
l
(-~
\ 
~
\ 
984:/2 
), 
\ 
•
.. 
/ 
\ 
·~ 
·-
\ 
··-
.. 
_
__
__ 
.. 
\ 
l 
---
---·---
~~
\ 
\ \i . 
\\ 
\ ! ' 
~
~ 
\ ' 
842/8 
\ 
l 7p 
: 
~
' 
' 
\ 
,, 
\\ 
\ 
\' 
\\~84
2/3 
\\ 
\ 
l. 
(1.) 
---
-
-----
··
---· 
,....-; 
\ 
v 
\, 
~
~\ 
9842
.
/í 
l 
.~ 
·"
] ''; tr \ 
[
~~
--. 
. 
8391
1-
·.3 
\,\ 
-' 
~ 
l 
~---
. 
.l 
/..
. 
------
~
----
-
\ 
\ 
--~~
-:;:-~:::~,·. 
l 
-·
'"" 
l l ; 
-:: 
",..
.-
c-::::-::-::--:-
_ --
!.--
-
.. 
~ 
... 
-· 
.... 
\ 
\ 
\" 
\ 
LEGENDA: 
ď' 000 oec 
• A [lb f.I.[I ~ 
-{:
--
-:::1-
Exist~júci 
úsel<oVý 
odpínal: 
Existujúci stožiar 
NN
• 
Existujúci 
stožiar 
VN 
Existuj1jci 
bod 
pripojenia 
NN 
-el. 
prípo
j
ka 
NN 
E)cistujúca 
murovana 
trafostanica 
Existujúca 
kiosl<ová 
trafostanica 
Navrhovaná kiosková 
trafostanica 
E)dstujúce 
IS 
VSD-
VN 
kábel 
Existujúce 
IS 
VSD 
-VN 
vzduch 
Ex
i
stuj 
Ll 
Ce 
IS 
VSD -
NN 
Kábel 
Existujúce 
IS 
VSD -
NN 
kábel 
Ex
i
stujúce 
IS 
VSD -
VSD 
l<ablová 
prfpójl<a 
NN 
Ex
i
stujúce 
IS 
VSD 
-
VSD 
vzdušná 
pr
f
pojka 
N
l
~ 
Zemný 
VN 
l<á
.bel 
3X 
20-I\JA2XS2Y 
1 
x240 
vedený 
vo 
výkope, 
r
e$
p. 
pretlaku 
Zemný 
NN 
kábel 
NAYY-J 
4x150 
l 
NAYY-J 
4x70 /IIIAYY-J 
4x25 
vedený 
vo 
výkope 
Zemný 
NN 
kábel 
NAYY-J 
4x25 
vedený v pretlaku v 
cľlr.áničl<e 
Inžinier
ske 
siete: 
Existujúce 
IS-
Slova!< 
Telekom
, 
telekomunikačné 
zariadenia 
Existujúce 
IS 
.. 
SPP, 
plynárenské 
zariadenia 
5xistuj(lce 
IS-
Verejné 
osvetlenie 
Ex
istuj(lce 
IS-
WS, 
vodovod 
Existujúce 
IS 
-
WS, 
l<analizácia 
Miesto 
stavby·: ul. 
Maybaumová 
Okres: Prešov Obec: 
Prešov Katastrálne územie: 
Prešov 
M 
1:500 
. 
KNC 
[Jare. 
č.: 
9509/8, 
9839ŕ146, 
9839/154, 9508/1, 
5208/14, 
9509/1' 9509/4, 950917,5244/30, 
9509/"1 
KNE parc. 
č.: 
z+v 
J 
2990/20'1' 
2990/1 
[PRO:jEKfOVÁ. 
REALIZAČNÁ 
A 
INZINIERSI<A 
ČINNOS 
i' 
V 
ELEI<TROTECHNI
K
:gj 
tel.: 
055 
.. 
62 
339 
97 
tel.: 
055 
-
72 
967 
81 
e-
mal!: 
privel@privel.sk 
web: 
wv.w.privel.s!~ 
léO: 3'
10 
718 
2Q 
DIČ: 
2020485357 
lCD: 
SK
2
Q20<185357 
1 
N
avrhol: 
Ing. 
Petar 
Jacko 
~
. 
Po
e
t 
li
s
tov: 
2 x 
A4 
Aut
or 
projek1u: 
l 
~~-
V
yp
>
e1COII:J
t 
Ing. 
Pavol 
Kurtšl:o 
_ \ 
Dá
tum: 
1·11201
7 
.-
-
<
~·
-
..
.
..
.. 
~:.
:;·:: 
.. 
~ 
-· -·
·· 
.... 
~~
·
'_;
.· 
J
,.~
,
,-
.-.... 
, 
St
upeň: 
DUR 
,.
/ 
... 
-t.t~· 
:'\'\\~ 
s:~ 
ve~., 
... 
~"rr·
1
·
:::,. 
T 
•. 
' 
!;:>.1.Q 
r 
.1~ 
... 
-· 
Ko
nt
roloval
: 
Ing. 
Vladimír 
Šimansl(ý 
EC:A: 
22
90/17 
_::-
· 
'# 
~ 
'\ 
l
n~ostor:
-
Východoslovansl<il 
d
i
stribu
č
ná 
<Ul., 
Mlynsl<ä 
31, 
0'12 
911<oš
i
ce 
Parť:
~· 
' 
r 
~ 
141 
'> \ 
l 
M1e•to 
st>vby: 
Maybaumovä 
ulica, 
k
.ú. 
Preäov, 
okces 
Pre
s
ov, 
Prešovský 
kmj 
l 
~-
\~
J 
/J 
Slovlla: 
Prešov-Maybaumová-prel<ladka TS, 
1 
\:,. 
·:·,. 
'---/ 
,"> 
.-::i 
úprava VN 
a 
NN 
~ 
-.:.. 
·.
,J 
. 
' 
':, 
.;::-' 
so 
01 
Pri 
poj 
ka 
VN 
a 
kiosk 
avA 
dislribučnä 
TS 
l 
Arch
.
č
.. 
F 
i 
22
'·::
9:.-.-.
0t
.
~
~
i
::-'''··
· 
SO 
02 
Dlslribučný 
rozvod 
NN 
::t -...:. • l 
·-
Objekt 
1:500 
Ob~
h
: 
Mi
erk
a: 
Tvyl
ll
~ 
~
me
n
o: 
Celková 
sitiUácia 
stavby 
  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)