Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č ... ./2018 o pridel'ovaní nájomných bytov vo vlastníctve mesta Prešov.

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov

09.08.2018 / VZN mesta Prešov

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        Príloha č. 02 
MESTO PREŠOV, Mestský úrad v Prešove, Hlavná 73, 080 Ol Prešov 
Návrh 
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA MESTA PREŠOV Č ... ./2018 
o prideľovaní nájomných bytov vo vlastníctve mesta Prešov 
zverejnený na pripomienkovanie v zmysle § 6 ods. 3 a 4 zákona SNR 
č. 369/l 990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 
Deň vyvesenia: 
9.8.2018 
Koniec lehoty, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku 
k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na Mestskom 
úrade v 
Prešove u predkladateľa návrhu nariadenia: 19.8.2018 
Predkladateľ návrhu nariadenia: 
PhDr. Mária Humeníková. PhD .. vedúca odboru sociálnych služieb. 
Mestský úrad 
v· Prešove. Jarko vá 26. 080 O l Prešov 
c-mai lov 
á adresa: maria.humcnikova·ápn:sov.sk 
Deň zvesenia: 
23.8.2018 
-oo-o' 
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov ~ 
~ 
č ... ./2018 o pridel'ovaní nájomných bytov vo 
Strana 
. -
1/6 
Mesto Prešov 
vlastníctve mesta Prešov 
Mesto Prešov v súlade s § 6 ods. l zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov. podl'a 
§ 12 zákona č. 18911992 Zb. o úprave niektorých pomerov 
súvisiacich s nájmom bytov a 
s bytovými náhradami a v súlade so zákonom 
č. 443/2010 Z.z. 
o dotáciách na rozvoj bývania a 
o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov vydáva toto 
Všeobecne záväzné nariadenie mesta 
Prešov č ... ./2018 o prideľovaní nájomných bytov vo 
vlastníctve mesta 
Prešov (ďalej len ,.nariadenie''). 
Článok l 
Účel a predmet nariadenia 
l. Účelom tohto nariadenia je stanovenie postupu pri 
a) prijímaní žiadostí o pridelenie nájomného bytu vo vlastníctve mesta Prešov (ďalej 
len .,nájomný byt"), 
b) zaradzovaní do poradovníka uchádzačov o pridelenie nájomného bytu. 
c) pridelení nájomného bytu podľa poradia v príslušnom poradovníku, 
d) opakovanom uzavretí nájomnej zmluvy. 
Predmetom prideľovania nájomných bytov sú byty, na rekonštrukciu a výstavbu 
ktorých boli použité 
finančné prostriedky štátu a mesta v týchto lokalitách mesta 
Prešov: 
a) K Starej tehelni. 
b) Sabinovská a Majakovského, 
c) Slánska. 
d) Antona 
Prídavka. 
e) Arm. gen. Svobodu. 
l. Na účely tohto nariadenia: 
Článok 2 
Základné pojmy 
a) žiadatel'om je plnoletá fyzická osoba. ktorá písomne požiada mesto o pridelenie 
nájomného bytu 
(ďalej len .,žiadate!"'), 
b) uchádzač o pridelenie nájomného bytu (ďalej len .,uchádzač") je plnoletá fyzická 
osoba. ktorá 
je vedená v príslušnom poradovníku o pridelenie nájomného bytu. 
c) 
členom domácnosti je fyzická osoba. ktorá trvale žije v spoločnej domácnosti so 
žiadatel'om resp. nájomcom, ich spolužitie má trvalý charakter. a 
podiel'a sa na 
uhrádzaní nákladov na 
spoločné potreby členov domácnosti 
11
• 
d) nájomcom je plnoletá fyzická osoba. ktorá má uzatvorenú platnú nájomnú 
zmluvu o nájme nájomného bytu s prenajímatel'om nájomných bytov. 
e) prenajímatel'om 
je právnická osoba. ktorej mesto Prešov na základe osobitnej 
zmluvy 
z\erilo do správy nájomné byty za účelom vykonávania právnych 
úkonov súvisiacich s úpravou nájomných 
vzťahov a správou nájomných bytov. 
f) poradovník uchádzačov o pridelenie nájomného bytu je zoznam žiadatel'ov. do 
ktorého budú žiadatelia zaradzovaní po predložení úplnej žiadosti o pridelenie 
nájomného bytu. V poradovníku bude každý 
žiadateľ vedený pod evidenčným 
číslom. ktoré bude jeho žiadosti o pridelenie nájomného bytu priradené 
elektronicky v 
podateľni Mestského úradu v Prešove. 
o o@' 
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov 
l!l!!l!ll!!:lll 
~ 
č ... ./2018 o pridel'ovaní nájomných bytov 
Strana 
vo 
2/6 
Mesto Prešov 
vlastníctve mesta Prešov 
g) zámena bytu je pridelenie iného vhodnejšieho uvoľneného nájomného bytu 
nájomcovi na základe rozhodnutia primátora mesta. 
Článok 3 
Podávanie a posudzovanie žiadosti 
l. Žiadateľom o pridelenie nájomného bytu môže byť fyzická osoba. ktorá dov1'ši 18 
rokov veku. je občanom SR a spÍňa tieto podmienky: 
a) má 
tnal}· pobyt na území mesta Prešov. 
b) žiadateľ ani člen domácnosti žiadateľa nie je nájomca nájomného bytu. 
družstevného bytu. služobného bytu alebo bytu osobitného 
určenia. 
7 Žiadosť o pridelenie nájomného bytu podáva žiadateľ do podateľne Mestského úradu 
v Prešove. Hlavná 73, Prešov. 
3. Ak žiadosť neobsahuje predpísané náležitosti. príslušný útvar Mestského úradu 
v 
Prešove (ďalej len .. príslušný útvar'') do 30 kalendárnych dní od doručenia žiadosti 
písomne vyzve 
žiadateľa na doplnenie ?.iadosti. Ak žiadateľ nedoplní svoju žiadosť 
v stanovenej lehote. žiadosť bude vyradená z ďalšieho posudzovania. 
4. Ak členom domácnosti žiadateľa je osoba s ťažkým zdravotným postihnutím, 
preukáže svoj nepriaznivý zdravotný stav potvrdením 
poskytovateľa zdravotnej 
starostlivosti 
podľa osobitného predpisu
2
l. 
Článok 4 
Zaradenie 
do poradovníka a vyradenie z poradovníka 
l. Mesto Prešov vedie pre každú lokalitu uvedenú v článku l ods. 2 osobitný poradovník 
uchádzačov o pridelenie nájomného bytu. 
2 . Odborn)· útvar zaradí do príslušného poradovníka žiadosť o pridelenie nájomného 
bytu. ak 
žiadatel': 
a) je oprávneným uchádzačom. ktorý spÍňa podmienky stanovené týmto 
nariadením pre konkrétnu lokalitu. 
b) žiadateľ ani člen domácnosti žiadateľa nie je výlučným alebo väčšinovým 
vlastníkom nehnuteľnosti určenej na bývanie, 
c) 
žiadateľ ani člen domácnosti žiadateľa nemá žiadny dlh voči mestu Prešov. 
d) žiadate!' a členovia domácnosti žiadateľa preukážu schopnosť platiť nájomné 
a služby spojené s užívaním bytu dokladom o aktuálnom príjme minimálne za 
ostatné tri kalendárne mesiace. 
3. Poradovníky uchádzačov o pridelenie nájomného bytu pre jednotlivé lokality mesto 
Prešov zverejní na svojom webovom sídle a na úradnej tabuli mesta Prešov. 
4. Každ)· poradovník bude obsahovať okrem evidenčného čísla žiadosti aj ďalší číselný 
údaj tzv. izbovitosť. lzbovitosť vyjadruje počet izieb v nájomnom byte. o pridelenie 
ktorého má 
žiadateľ záujem. 
5. Uchádzač sa vyradí z príslušného poradovníka uchádzačov. ak: 'l 
a) prestane spÍI'ía( niektorú z podmienok stanovených osobitným predpisom' 
alebo niektorú z podmienok uvedených v príslušných 
článkoch tohto 
nariadenia. 
'o oo i 
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov 
--č ... ./2018 o pridel'ovaní nájomných bytov vo 
Strana 
316 
Mesto Prešov 
vlastníctve mesta Prešov 
b) uchádzač neuzatvorí zmluvu o nájme bytu v lehote do 15 kalendárnych 
dní od prevzatia súhlasu primátora mesta na uzatvorenie zmluvy o nájme 
bytu na základe poradia v príslušnom poradovníku bez uvedenia závažných 
dôvodov. 
Článok 5 
Pridel'ovanie nájomných bytov obstaraných z 
finančných prostriedkov štátu 
a mesta 
Prešov na ul. K Starej tehelni 
l. Nájomný byt na ul. K Starej tehelni mesto pridelí uchádzačovi podľa poradia v 
poradovníku zostaveného pre lokalitu K 
Starej tehelni. ak uchádzač bude spÍňať: 
a) podmienky stanovené osobitným predpisom
31
• 
b) podmienky uvedené v článku 3 ods. l a v článku 4 ods. 2, 
c) preukáže plnenie povinnej školskej dochádzky svojich školopovinných detí. 
Článok 6 
Pridel'ovanie nájomných bytov obstaraných z 
finančných prostriedkov štátu 
a mesta 
Prešov na ul. Sabinovskej a ul. Majakovského 
l. Nájomný byt na ul. Sabinovskej a ul. Mqjakovského mesto pridelí uchádzačovi podl'a 
poradia v poradovníku zostaveného pre lokalitu Sabinovská a Majakovského. ak 
uchádzač bude spÍiíať podmienky: 
a) stanovené osobitným predpisom
31
• 
b) uvedené v článku 3 ods. l a v článku 4 ods. 2. 
c) preukáže plnenie povinnej školskej dochádzky svojich školopovinných detí. 
d) 
uchádzač alebo manžel/manželka uchádzača minimálne dva roky bez 
prerušenia pracuje na území 
Slovenskej republiky. 
e) spodná hranica príjmu 
uchádzača a príjmu členov domácnosti uchádzača 
dosahuje za posudzované obdobie výšku životného minima uchádzača a 
členov domácnosti uchádzača stanoveného osobitným predpisom"' zv)•šenú 
o sumu 200.-€ mesačne. 
Článok 7 
Pridel' ovanie nájomných bytov na ul. Slánskej 
Nájomné byty na ul. S Jánska sú vyčlenené pre potreby mesta Prešov a o ich prideleni 
rozhodt~e primátor mesta. 
ai 
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov 
č ... ./2018 o pridel'ovaní nájomných bytov 
Strana 
' 
VO 
416 ----
Mesto Prešov 
vlastníctve mesta Prešov 
Článok 8 
Prideľovanie nájomných bytov obstaraných z finančných prostriedkov štátu 
a mesta Prešov 
na ul. Antona Prídavka 
l. Nájomný byt na ul. Antona Prídavka mesto pridelí 
uchádzačovi pod!" a poradia \. 
poradovníku zostaveného pre lokalitu Antona Prídavka, ak uchádzač bude spÍiíať 
podmienky: 
a) stanovené osobitným predpisom
31
, 
b) uvedené v článku 3 ods. l a v článku 4 ods. 2, 
c) preukáže plnenie povinnej školskej dochádzky svojich školopovinných detL 
d) 
uchádzač alebo manžel/manželka uchádzača minimálne dva roky bez 
prerušenia pracuje na území Slovenskej republiky, 
e) spodná hranica príjmu uchádzača a príjmu členov domácnosti uchádzača 
dosahuje za posudzované obdobie výšku životného minima uchádzača a členov 
domácnosti uchádzača stanoveného osobitným predpisom
41 
zvýšenú o sumu 
300.-€ mesačne. 
~ Uchádza
 je povinný po prevzati súhlasu primátora mesta na uzatvorenie zmluvy 
o 
nújme bytu zložiť finančnú zábezpeku na osobitný bankový účet prenajímateľa pred 
podpísaním 
zmluvy o nájme bytu. 
Finančná zábezpeka sa stanovuje podl'a osobitného predpisu;
1 
vo výške trojnásobku 
dohodnutého nájomného. 
4. Dohoda o 
finančnej zábezpeke tvorí neoddeliteľnú súčasť nájomnej zmluvy. 
Článok 9 
Pridel'ovanie nájomných bytov vo vlastníctve mesta Prešov na ul. Arm. gen. 
Svobodu 
l. Nájomné byty tzv. malometrážne nájomné byty sú 
určené na bývanie osamelo žijúcich 
j cdnotlivcov. 
2. Nájomný byt na ul. Arm. gen. Svobodu mesto pridelí uchádzačovi podľa poradia v 
poradovníku zostaveného pre lokalitu Arm. gen. 
Svobodu. ak bude splňať podmienky 
uvedené 
v článku 3 ods. l a v článku 4 ods. 2. 
Článok IO 
Doba nájmu 
I. 
Do ha nájmu nájomného bytu sa stanovuje na dobu určitú, maximálne na jeden rok. Po 
ukončení doby nájmu nájomca nemá nárok na bytovú náhradu. 
2. Opakované uzatvorenie nájomného 
vzťahu s nájomcom je možné za predpokladu. že 
nájomca nemá dlh na nájomnom ani na službách spojených s užívaním nájomného 
bytu a 
spÍňa podmienky podľa tohto nariadenia. 
3. Nájomcovia nájomných bytov nachádzajúcich sa v zmieš~ných bytových domoch 
majú právo na opakované uzavretie nájomnej zmluvy, ak 
splňajú podmienky uvedené 
v článku 3 ods. l a v článku 4 ods. 2 tohto nariadenia v prípade. ak mesto nemá 
záujem 
naložiť s týmito nájomnými bytmi inak. 
io-oo: 
~ 
-
Mesto Prešm 
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov 
č ... ./2018 o pridel'ovaní nájomných bytov 
vlastníctve mesta 
Prešov 
Článok ll 
Spoločné ustanovenia 
vo 
Strana 
516 
l. Primátor mesta moze prideliť maximálne l 0% z celkového počtu uvoľnených 
nájomných bytov v predchádzajúcom kalendárnom roku uchádzačom. ktorí sú 
oprávnenými fyzickými osobami podl'a osobitného predpisu
6
> a zároveň spÍňajú 
podmienky podľa tohto nariadenia. 
2. Primátor mesta môže rozhodnúť o pridelení vhodnejšieho uvoľneného nájomného 
bytu nájomcovi. ktorý má platnú nájomnú zmluvu a riadne uhrádza 
mesačný predpis 
nájomného a služieb spojených s užívaním nájomného bytu. a to formou zámeny 
v prípadoch hodných osobitného zretel'a. 
J. Za prípad hodn) osobitného zreteľa sa považuje najmä skutočnosť. že nájomca alebo 
člen domácnosti nájomcu má ťažké zdravotné postihnutie alebo sa stal imobiln~·m v 
dôsledku zdravotného stavu z dôvodu veku. úrazu či závažného ochorenia. prípadne 
trpí ochorením. ktoré si vyžaduje bezbariérový prístup do nájomného bytu. 
4. Podmienkou pre zámenu nájomného bytu je absencia bezbariérového prístupu do 
nájomného bytu, ktorý pred zámenou nájomca užíva. 
5. Nájomca žiadajúci o zámenu bytu musí hodnoverne preukázať naplnenie podmienky 
pre posúdenie 
jeho žiadosti ako prípad hodný osobitného zreteľa. 
6. Pri zámene je nájomca povinný pôvodný nájomný byt odovzdať prenajímateľovi. 
7. Pri vzájomnej výmene bytov primátor mesta môže udeliť súhlas s výmenou bytov na 
základe písomnej dohody nájomcov. Podmienkou pre vzájomnú výmenu bytov 
je. aby 
nájomcovia 
spÍňali podmienky uchádzačov stanovené pre lokalitu, v ktorej sa predmet 
výmeny nachádza. 
8. Vo veciach prechodu nájmu bytu. spoločného nájmu bytu a podnájmu bytu (časti 
bytu) mesto Prešov postupuje podľa príslušných ustanovení osobitného predpisu''. 
Článok 12 
Prechodné ustanovenia 
l. Žiadatelia, ktorí boli zaradení do zoznamu uchádzačov o poskytovanie sociálneho 
bývania v nájomných bytoch vo vlastníctve mesta Prešov pred účinnosťou tohto 
nariadenia. budú zaradení do príslušného poradovníka resp. poradovníkov pre 
jednotlivé lokality 
podľa toho, akú lokalitu vyznačili vo svojej žiadosti o pridelenie 
.nájomného bytu a budú 
spÍňať podmienky pre jednotlivé lokality stanovené v tomto 
nariadení. 
2. Žiadateľov uvedených v ods. l tohto článku, ktorí budú spÍňať podmienky pre 
pridelenie nájomného bytu v lokalite Antona Prídavka 
podľa tohto nariadenia. 
odborný útvar zaradí do poradovníka pre lokalitu Antona 
Prídavka. 
J. Žiadatelia uvedení v ods. l tohto článku budú do poradovníka pre lokalitu Antona 
Prídavka zaradení podl'a evidencie podania úplnej žiadosti o poskytovanie sociálneho 
bývania 
v nájomných bytoch vo vlastníctve mesta Prešov. 
4. Užívatelia nájomných bytov, ktorým bol nájomný byt pridelený pred účinnosťou tohto 
nariadenia a ktorí bývajú v nájomnom byte vo vlastníctve mesta 
Prešov aj po uplynutí 
platnosti nájomnej zmluvy. plnia svoje povinnosti 
voči prenajímatel'ovi a vlastníkovi 
nájomného bytu. môžu 
požiadať o uzatvorenie nájomnej zmluvy podľa tohto článku. 
ak si podajú písomnú žiadost' o opakované uzavretie nájomnej zmluvy v lehote 
najneskôr 
60 dní odo dňa prevzatia písomnej výzvy odborného útvaru. 
---
·oo o: 
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov 
-
~ č ... ./2018 o pridel'ovaní nájomných bytov 
Strana 
Mesto Prešov 
vlastníctve mesta Prešov 
Článok 13 
Účinnosť 
l. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa ................... . 
VO 
6/6 
2. Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa zrušuje Všeobecne zavazné 
nariadenie mesta Prešov 
č. 9/2016 o poskytovaní sociálneho bývania v nájomných bytoch vo 
vlastníctve mesta Prešov. 
V Prešove 
dňa ........................... . 
11 
~ 115 zákona č. ~0/1964 7b. Občiansky zákonníK v mení neskorších predpisov 
Ing. Andrea Turčanová 
primátorka mesta 
::-
1 
prllohn č. 2zetf..ona 
. 4-1-3/2010 7_ z. o dotáciách na rozvoj bý-vania ao sociálnom b}·vaní v znení neskorších predpi::.ov 
_
11 
~ ~~ \le.h. 3 zákona č_ -J.-J.J/20!0 (._z. o dotáciách na rozvoj b}·vama a o sociálnom b}·vaní v znení neskor~ich predpisov 
_.
1 
~ 2 zákona c. 601 i200J z. z. o životnom minime a o zmene a doplneni niektor)'ch zákonov v znení neskorších predpisov 
51 
~ 12 ods. 7 zákona C. 443/2010 7. z. o dotáciách na nuvoj bý·vania a o sociálnom h~·vaní v znení nesl.:or~ích predpisO\ 
61 
~ 22 ods. 3 písm. b) bod 3 zákona č 443/20 l O Z. z. o dotáciácl1 na rozvoj b)'vania a o sociálnom b~·vaní v znení nesl.:oršich pn;dpism 
7
J zál.:on č. 40/!964 Zb. Občiansky zákonník v zneni neskorších predpisov 
  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)