Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č ... ./2018 o pridel'ovaní nájomných bytov vo vlastníctve mesta Prešov.

09.08.2018 / VZN mesta Prešov

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)