Zámer na priamy prenájom nehnuteľnosti: časti pozemku parc. č. KNC 1225/1 o výmere 55,41m2, zastavané plochy a nádvoria, zapísaného na LV č. 6492, k. ú. Prešov za účelom vysporiadania majetkových vzťahov za účelom zapísania stavby ležiacej na tomto pozemku do katastra nehnutel'ností.

09.08.2018 / Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)