Odber úradných oznamov
Zapíšte sa
zavrite formular

Dostávajte pravidelne oznamy na email.

  1. 1. Zadajte email.
  2. 2. Nastavte si oblasť záujmu.
  3. 3. Dostávajte relevantné oznamy.

Zámer na priamy prenájom nehnuteľnosti: časti pozemku parc. č. KNC 1225/1 o výmere 55,41m2, zastavané plochy a nádvoria, zapísaného na LV č. 6492, k. ú. Prešov za účelom vysporiadania majetkových vzťahov za účelom zapísania stavby ležiacej na tomto pozemku do katastra nehnutel'ností.

09.08.2018 / Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)