Stavebné povolenie: "Prešov - Šalgovík prepojenie ulíc Lastovičia a Labutia".

Stavebné povolenie

22.03.2018 / Oznámenia Stavebného úradu

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        MESTO PREŠOV 
Hlavná ul. č. 73, Prešov PSČ 080 Ol 
Číslo: SU/444/23411/2018-Ko/354 
(pôvodné číslo SÚ/16725/20 17) 
V Prešove dňa: 15.03.2018 
Stavebné povolenie 
(doručované verejnou vyhláškou) 
Mesto Prešov, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad podľa ustanovenia § 117 
zákona 
č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej v texte len stavebný 
zákon) v znení neskorších predpisov prerokoval 
žiadosť stavebníka v stavebnom konaní s 
dotknutými orgánmi a so známymi 
účastníkmi konania a po preskúmaní podl'a §62 stavebného 
zákona rozhodol, že líniová stavba 
pod pracovným názvom: "Prešov -Šalgovík prepojenie úlic Lastovičia a Labutia" 
(ďalej v texte len "stavba" v príslušnom gramatickom tvare) 
* ktorá pozostáva z týchto stavebných objektov a prevádzkových súborov: SO 04 RDS -STL 
Plynovod a PP, 
* ktorej stavebníkom je: Juraj Zákutný, Federátov 8, 080 Ol Prešov (ďalej v texte len 
"stavebník"), 
* na pozemku parc. č. KN-C 100/5, 100/80 v kat. území Šalgovík, 
sa podl'a §66 stavebného zákona a podl'a 
§lO vyhlášky č. 453/2000 z. z., ktorou sa 
vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona po v o l' u ie. 
Na uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky: 
l. Vyhotovenie, trasovanie a umiestnenie stavby musí byť v súlade a za dodržania adekvátnych 
podmienok uvedených v územnom rozhodnutí vydanom mestom 
Prešov pod č. 
SÚ/1075/3772/2018-Kt zo dňa 15.01.2018; stavba bude uskutočnená podľa vypracovanej 
projektovej dokumentácie overenej v tomto stavebnom konaní, ktorej 
spracovateľom je 
Anton Rinďa, Záhradné 230, 082 16 Záhradné. 
2. Stavebník zabezpečí vytýčenie stavby v zmysle ustanovenia § 75 stavebného zákona osobou 
oprávnenou 
vykonávať geodetické a kartografické činnosti. 
3. Zhotoviteľ stavby bude určený výberovým konaním; do 15 dní od určenia zhotoviteľa stavby, 
stavebník oznámi stavebnému úradu jeho meno (názov) a adresu. 
4. Stavebník preukáže zhotoviteľovi stavby práva a povinnosti, ktoré vyplývajú z územného 
rozhodnutia a stavebného povolenia. 
5. Odovzdanie a prevzatie staveniska medzi stavebníkom a zhotoviteľom bude vykonané 
písomnou formou. 
6. Na 
stavbe bude zavedený stavebný denník, ktorý bude viesť poverená osoba zhotoviteľa, a to 
od prvého 
dňa prípravných prác, až do ukončenia stavebných prác v zmysle ustanovení § 46d 
stavebného zákona a § 28 Vyhlášky 
č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré 
ustanovenia stavebného zákona. 
L 'L 
7. Stavebník je povinný na viditeľnom mieste vhodným spôsobom označiť stavbu; na označení 
je potrebné uviesť kto stavbu realizt0e, kto a kedy stavbu povolil vrátane čísla rozhodnutia, 
meno zodpovedného stavbyvedúceho s tel. kontaktom a termín 
začatia a ukončenia stavby. 
8. Stavba bude dokončená najneskôr do 36 mesiacov od začatia stavebných prác. 
9. Pri uskutočľíovaní stavby je nutné dodržiavať ustanovenie § 43i stavebného zákona 
vzťahujúce sa na stavenisko. 
10. Stavebník, resp. zhotoviteľ je poviru1ý počas výstavby dodržiavať ustanovenie§ 13 Vyhlášky 
č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecnotechnických požiadavkách na 
výstavbu a 
ďalšie predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na 
ochranu zdravia a osôb na stavenisku v zmysle príslušných ustanovení Nariadenia vlády SR 
č. 
396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko. 
ll. Pred zahájením zemných prác stavebník požiada jednotlivých správcov sietí o vytýčenie 
existujúcich vedení; práce potom bude uskutočňoval' tak, aby nedošlo k ich poškodeniu. 
12. 
V ochranných pásmach podzemných inžinierskych sietí a 
v blízkosti nadzemných 
objektov sa nesmie 
ponžívať vibračný valec, ryhy sa musia kopať ručne. 
13. Ak prácami budú obnažené podzemné vedenia, tak následne ku konečnému 
zasypávaniu ryhy stavebník resp. zhotoviteľ, bude prizývať aj zodpovedných 
pracovníkov tých správcov sietí, ktorých obnažené vedenia majú 
byť zasypané, o čom 
bude vyhotovený písomný záznam. 
14. Výkopy a skládky nesmú znemožľíovať prístup alebo príjazd k susedným stavbám 
a pozemkom. 
15. Stavebník je poviill1ý zemné práce realizovať v súlade s§ 48 ods. 3 stavebného zákona. 
16. Pri stavebných prácach nesmie byť narušená stabilita vedľajších stavieb alebo zariadení. 
17. Pri výstavbe sa zakazuje poškodzovať koreľíovú sústavu stromov a drevín. 
18. Stavebník, resp. zhotoviteľ je povinný používať na stavbe iba zariadenia, ktoré sú technicky 
spôsobilé. 
19. Stavebník, resp. zhotoviteľ pri nájdení nezakresleného kábla alebo poškodenia 
telekomunikačného kábla bude bezodkladne informovať jeho prevádzkovateľa; práce zastaví 
a urobí 
zabezpečenie proti prípadnému ďalšiemu poškodeniu. 
20. Pri stavbe a jej uskutočľíovaní musia byť dodržané všeobecné technické požiadavky na 
uskutočľíovanie stavieb v zmysle stavebného zákona a príslušné STN. 
21. 
Odpad vzniknutý stavebnými prácami stavebník musí likvidovať v súlade so zákonom č. 
79/2015 Z. z., o odpadoch a v súlade s VZN mesta Prešov o odpadoch. 
22. Zhotoviteľ stavby bude povinne rešpektovať nariadenia odborného dozoru, inšpekčných a 
kontrolných orgánov, orgánov vykonávajúcich štátny stavebný 
dohľad a orgánov 
povoľujúcich stavbu; zároveň je povinný splniť si ohlasovaciu povinnosť závad na stavbe, 
ktoré by ohrozovali 
bezpečnosť a zdravie. 
23. Stavbu nemožno 
začať, pokiaľ rozhodnutie nenadobudne právoplatnosť v zmysle ustanovenia 
§ 52 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok); po uplynutí 15-dľíovej 
lehoty od doručenia tohto rozhodnutia si stavebník zabezpečí vyznačenie právoplatnosti 
stavebného povolenia 
na tunajšom stavebnom úrade. 
Ďalšie podmienky podl'a posúdenia verejného záujmu: 
24. Stavebník, resp. zhotoviteľ je povim1ý rešpektovať oclu-aill1é pásma od podzemných 
káblových NN 
!kV vedení-v zmysle Zákona o energetike č. 70/1998 z. z. § 19-Im na 
každú stranu trasy podzemného vedenia; v 
ochr=om pásme je nevyhnutné dodržiavať 
bezpečnosť práce; v ochram1ých pásmach zemné práce vykonávať výlučne ručne a nie 
mechanizmami. 
25. 
Prípadný súbeh alebo križovanie je potrebné riešiť v zmysle platných STN 33 2000-5-52 
(bývalá 34 l 050) a 73 6005. 
26. Stavebné práce budú organizované tak, aby nedošlo k narušeniu stability jestvujúcich 
podperných bodov vzdušných 
el. rozvodov. 
27. Stavebník, resp. zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby počas výstavby boli priľahlé 
komunikácie v prípade znečistenia bezodkladne vyčistené. 
28. Stavebník, resp. zhotoviteľ počas výstavby nesmie obmedzovať prístup a prejazd obslužných 
vozidiel, najmä vozidiel technickej, zdravotnej a 
hasičskej služby. 
29. Stavebník, resp. 
zhotoviteľ nesmie cesty a miestne komunikácie a premávku na nich 
stavebnou 
činnosťou ohrozovať. 
30. Zhotoviteľ je povinný počas stavebných prác dbať na to, aby nedochádzalo k nadmernému 
obmedzeniu premávky na pozemných komunikáciách. 
31. 
Okolie stavby nesmie byť stavebnou činnosťou a jej dôsledkami nadmerne obťažované 
a zároveň ani obmedzované bežné užívanie susedných nehnuteľností. 
32. Práce budú vykonávané s dôrazom na zabezpečenie bezpečnosti všetkých dotknutých 
účastníkov a poukázaním na § 58 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke v znení 
neskorších predpisov. 
33. Stavebník 
je povinný dodržať podmienky SPP -Distribúcia a.s., ktoré táto spoločnosť 
stanovila pre predmetnú stavbu vo svojom vyjadrení vydanom pod č. TD/PS/164/20 17 Ne zo 
dľía 06.04.2017. 
34. Stavebník zabezpečí, aby konečné terénne úpravy a spätná povrchová úprava rozkopávok boli 
zrealizované ku 
dňu kolaudácie stavby. 
3 
5. Stavba sa bude môcť užívať iba na základe kolaudačného rozhodnutia, ktoré na písomný 
návrh stavebníka vydá stavebný úrad; ku 
kolaudačnému konaniu stavebník predloží okrem 
náležitých dokladov (tzv. revíznych správ) 
aj atesty a ce1iifikáty všetkých výrobkov 
a materiálov použitých na stavbe; od kolaudácie domových prípojok sa v zmysle ustanovenia 
§ 81 c písm. a) stavebného zákona upúšťa. 
Stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa zo stavbou nezačne do dvoch rokov odo dľía keď 
nadobudlo právoplatnosť. 
Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: 
V konaní neboli vznesené námietky zo strany účastníkov konania ani zo strany dotknutých 
orgánov, ktoré chránia verejné záujmy 
podľa osobitných predpisov. 
Žiadosť o stavebné povolenie bola spoplatnená podľa položky 60 písm. g) zákona č. 
145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch sumou 100,-€. Správny poplatok žiadateľ do pokladne 
MsÚ 
Prešov príjmový pokladničný doklad č. 47/3265/2017 zo dľía 15.11.2017. 
Tunajší stavebný úrad 
upozorľíuje stavebníka na povinnosť oznámiť stavebnému úradu 
začatie stavby. 
Stavebné povolenie stráca 
platnosť, ak do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo právnu moc 
sa 
so stavbou nezačne v zmysle § 67 stavebného zákona. 
Odôvodnenie 
Žiadateľ, ktorým je Juraj Zákutný, Federátov 8, 080 O l Prešovv ,podal dňa 15.11.2017 na 
tunajšom stavebnom úrade 
žiadosť o vydanie stavebného povolenia pre stavbu pod pracovným 
názvom: 
"Prešov -Šalgovík prepojenie úlic Lastovičia a Labutia". Pre uvedenú stavbu na 
pozemku parc. 
č. KN-C l 00/5, l 00/80 v kat. území Šalgovík bolo vydané územné rozhodnutie 
mestom 
Prešov pod č. SÚ/1075/3772/2018-Kt dľía 15.01.2018. Tunajší stavebný úrad listom zo 
dľía 08.01.2018 oznámil začatie stavebného konania účastníkom formou verejnej vyhlášky a 
dotknutým orgánom a organizáciám, ktoré chránia verejné záujmy 
podľa osobitných predpisov 
jednotlivo. 
Stavebný úrad preskúmal podanú 
žiadosť stavebníka a všetky doklady rozhodnutia podľa 
§62 stavebného zákona a prejednal ju so stavebníkom a ostatnými účastníkmi konania v 
stavebnom konaní 
dľía 06.02.2018. 
Na tomto konaní stavebný úrad zistil, že navrhovaná stavba spÍľía všeobecné technické 
požiadavky na výstavbu 
podľa §47 stavebného zákona a nebude ohrozovať verejný záujem, 
predovšetkým z 
hľadiska ochrany života a zdravia osôb a ani životné prostredie. 
Námietky účastníkov konania a námietky dotknutých orgánov: neboli vznesené. 
Na základe výsledkov vykonaného stavebného konania tunajší stavebný úrad konštatuje, 
že 
uskutočnením (ani budúcim užívaním) stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani 
neprimerane obmedzené 
či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastnikov konania. Stavebný 
úrad v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby, preto rozhodol tak, 
ako 
je to uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. 
Poučenie 
V súlade s §69 ods. 2 stavebného zákona bude toto rozhodnutie oznámené verejnou 
vyhláškou. Táto verejná vyhláška, ktorou sa 
doručuje toto rozhodnutie musí byť spolu 
s projektovou dokumentáciou vyvesená v zmysle § 26 ods. 2 zákona 
č. 7111967 Zb. o správnom 
konaní (správny poriadok) 
po dobu 15 dní na webovom sídle Mesta Prešov. Posledný deň tejto 
lehoty 
je diíom doručenia. Do lehoty sa nezapočítava deň, keď došlo ku skutočnosti určujúcej 
začiatok lehoty, t.j. ku dňu vyvesenia rozhodnutia na úradnú tabuľu. 
Podľa§ 53 a nasl. zákona č. 7111967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení 
neskorších predpisov, proti tomuto rozhodnutiu možno 
podať odvolanie (riadny opravný 
prostriedok), a 
to v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia. Odvolanie sa podáva na Mesto 
Prešov stavebný úrad, Hlavná č. 73, 080 Ol Prešov. 
Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym 
súdom 
podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku (zákon č. 162/2015 Z.z.). 
Na vedomie: 
!. Juraj Zakutný, Federátov č. 8, 080 O l Prešov 
2. Krajský pamiatkový úrad Prešov, Hlavná č. 115,080 Ol Prešov 
3. SPP-distribúcia, Môynské nivy č. 44/b, 825 ll Bratislava 
4. MsÚ Prešov-OHAM 
5. Anton Riňďa, Záhradné č. 230, 082 16 Záhradné 
CO/ 
Mesto Prešov-stavebný úrad 
Ing. Andrea Turčanová 
primátorka mesta 
Úradný záznam: 
Vere,jná Vthláška, ktorou sa oznamuje vydanie stavebného povolenia líniovej stavby: 
"Prešov -Salgovík prepojenie ú/ic Lastovičia a Labutia" bola vyvesená na úradnej tabuli 
mesta 
Prešov 
dňa ................................................... .. 
·~,. i-~:{f \:;(. 
(1<'"1 111 :. ;-·:" .f::) ··.! 
.. , .•. , , •. , . :J. ~ '. ~-•. '": ••.. ~ . , \·.-.,l.-. ._,.;.... ... v ...•.•...•... 
Pečiatka a 'podpis 
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie stavebného povolenia líniovej stavby: 
"Prešov -Šalgovík prepojenie ú/ic Lastovičia a Labutia" bola zvesená z úradnej tabule mesta 
Prešov 
dií.a .................................................... . 
(l" . 1 ·:_ ' 
Pečiatka a podpis 
  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)