Oznámenie o začatí územného konania pre verejnoprospešnú, líniovú inžiniersku stavbu: "Prešov- Solivar, Prístupová komunikácia k Obytnému súboru Stavenec".

Oznámenie o začatí územného konania

09.08.2018 / Oznámenia Stavebného úradu

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        Hlavná 73, Prešov 
č: SU/11160/133341/2018-Ja/235 
Vybavuje: Ing. Ján Janíček, 
e -mail: jan_janicek@presov.sk 
!!i 051/3100532 
Mesto Prešov 
stavebný úrad 
PSČ 080 Ol 
V Prešove dňa: 08.08.2018 
VEREJNÁ VYHLÁŠKA, 
ktorou sa oznamuje začatie 
územného konania pre verejnoprospešnú, líniovú 
inžiniersku stavbu: 
"Prešov-Solivar, Prístupová komunikácia k Obytnému súboru Stavenec" 
Na Mesto Prešov, stavebný úrad, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad podľa 
§117 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších 
predpisov 
(ďalej v texte stavebný zákon), bol podaný dňa 02.08.2018 navrhovateľom NAIL 
trading, s.r.o. Prešov, Vajanského 33, 080 Ol Prešov návrh na vydanie územného 
rozhodnutia pre umiestnenie verejnoprospešnej, 
líniovej inžinierskej stavby: "Prešov -
Solivar, Prístupová komunikácia k Obytnému súboru Stavenec", na pozemkoch parc. č. 
KN-C 3546/76, 3546177, 3546/78, 3552/1, 3575/2, k. ú. Solivar, s vel'kým počtom 
účastníkov konania. 
Verejnoprospešná inžinierska stavba: 
"Prešov -Solivar, Prístupová komunikácia k 
Obytnému súboru Stavenec" sa člení v rozsahu nasledovných stavebných objektov a to: SO 010-00 
Príprava územia 
SO 050-00 Vegetačné úpravy 
SO 101-00 Vetva "D"-Prístupová komunikácia od cesty 111/3440 cez lokality 
"Vyšné žliabky" a "Stavenec" 
101.00.1 
Okružná križovatka "OK l" 
101.00.2 Okružná križovatka "OK 2" 
SO 102-00 Spevnené 
plochy 
SO 103-00 Chodníky pre peších 
SO 104-00 Cyklistické komunikácie 
SO 501-00 Kanalizácia dažd'ová 
SO 511-00 Kanalizácia splašková 
SO 521-00 Privádzacie vodovodné potrubie 
SO 601-00 Prípojka NN vedenia 
SO 611-00 NN prípojka k AT stanici 
SO 621-00 Vonkajšie osvetlenie 
SO 701-00 Telekomunikačná prípojka 
Stavebný úrad podľa §26 ods. l) zák. č. 7111967 Zb. o správnom konaní a v súlade s 
§36 ods.4) stavebného zákona, v znení jeho noviel oznamuje začatie územného konanía 
všetkým 
účastníkom konania o umiestnení verejnoprospešnej, líniovej inžinierskej stavby 
"Prešov -Solivar, Prístupová komunikácia k Obytnému súboru Stavenec", na pozemku 
parc. 
č. KN-C 3546/76,3546177,3546/78,3552/1,3575/2, k.ú. Solivar, verejnou vyhláškou. 
\~ 
2 
Mesto Prešov, príslušný stavebný úrad nariaďuje v súlade s §36 ods .l zákona č. 
50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znení jeho 
noviel, ústne konanie spojené s miestnym 
zisťovaním, ktoré sa bude konať 
06.09.2018 o 13:30 hod 
so stretnutím na: MsÚ v Prešove, Jarková č. 26, zasadačka na l. poschodí, č. dv. 217. 
Do predloženého návrhu môžu účastníci konania, ako aj dotknuté orgány štátnej 
správy a organizácie spolupôsobiace v územnom konaní nahliadnut' na Mestskom úrade 
v Prešove, Stavebnom úrade, Jarkova č. 26, Prešov, v kancelárií č. dv. 305, na 2. 
poschodí 
na základe vopred dohodnutého termínu. 
Ak účastník konania chce nahliadnuť do projektovej dokumentácie navrhovanej 
stavby je 
potrebné sa vopred telefonicky objednať na tel. číslo 051/3100532. 
Tým bude umožnené v súlade §33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní 
(správny poriadok) v platnom znení 
účastníkom konania, aby sa pred vydaním rozhodnutia 
mohli 
vyjadriť k jeho podkladu i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplneníe 
a 
uplatniť námietky. 
Podľa §36 ods. l) stavebného zákona účastníci územného konania môžu svoje 
námietky a pripomienky k predloženému návrhu 
uplatníť najneskôr pri ústnom pojednávaní, 
inak sa na ne neprihliadne. 
Účastníci konania, resp. ich zákonní zástupcovia a opatrovníci sa môžu dať zastupovať 
advokátom alebo iným zástupcom, ktorého si zvolia. Splnomocneníe na zastupovanie je 
potrebné stavebnému úradu preukázať písomným plnomocenstvom, alebo plnomocenstvom 
vyhláseným 
do zápisníce. 
Upozorňuje tiež účastníkov konania, že stavebný úrad podľa §42 ods. 4) stavebného 
zákona v odvolacom konaní nebude 
prihliadať na námietky a pripomienky, ktoré neboli 
uplatnené v 
prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť a tiež na 
možnosť účastníkov konania dať sa zastupovať v konaní zástupcom na základe písomného 
splnomocnenia predloženého pred 
začiatkom tohto ústneho pojednávania. 
Táto vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie územného konania, musí byť 
vyvesená v súlade s ustanovením §26 ods. 2) zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní a 
podl'a §36 ods. 
4) stavebného zákona po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta Prešov 
a zverejnená 
na internetovej stránke Mesta Prešov (www.presov.sk). 
Posledný 
deň tejto lehoty je dňom doručenia oznámenia o začatí územného 
konania. 
Do lehoty sa 
nezapočítava v súlade s § 27 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. 
o 
správnom konaní v znení jeho noviel deň, ked' došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok 
lehoty. 
Ak koniec lehoty pripadne na deň pracovného pokoja, je posledným dňom lehoty 
najbližší budúci pracovný 
deň. 
Ing. Jozef Tuka 
vedúci stavebného úradu 
3 
Úradný záznam: 
Verejná vyhláška, ktoron sa oznamuje začatie územného konania pre 
verejnoprospešnú líniovú inžiniersku stavbu: "Prešov -Solivar, Prístupová komunikácia 
k 
Obytnému súboru Stavenec", SO 010-00 Príprava územia, SO 050-00 Vegetačné 
úpravy, SO 101-00 Vetva "D" -Prísupová komunikácia od cesty 11113440 cez lokality 
"Vyšné žliabky" a "Stavenec" (101.00.1 Okružná križovatka "OK 1", 101.00.2 Okružná 
križovatka "OK 2"), SO 102-00 Spevnené plochy, SO 103-00 Chodníky pre peších, SO 
104-00 
Cyklistické komunikácie, SO 501-00 Kanalizácia dažd'ová, SO 511-00 
Kanalizácia splašková, SO 521-00 Privádzacie vodovodné potrubie, SO 601-00 
Prípojka NN vedenia, SO 611-00 NN prípojka kAT stanici, SO 621-00 Vonkajšie 
osvetlenie, 
SO 701-00 Telekomunikačná prípojka bola vyvesená na úradnej tabuli mesta 
Prešov 
dňa .................................................... . 
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie územného konania pre 
verejnoprospešnú líniovú inžiniersku stavbu: "Prešov -Solivar, Prístupová komunikácia 
k 
Obytnému súboru Stavenec", SO 010-00 Príprava územia, SO 050-00 Vegetačné 
úpravy, SO 101-00 Vetva "D" -Prísupová komunikácia od cesty 11113440 cez lokality 
"Vyšné žliabky" a "Stavenec" (101.00.1 Okružná križovatka "OK l", 101.00.2 Okružná 
križovatka "OK 2"), SO 102-00 Spevnené plochy, SO 103-00 Chodníky pre peších, SO 
104-00 
Cyklistické komunikácie, SO 501-00 Kanalizácia dažd'ová, SO 511-00 
Kanalizácia splašková, SO 521-00 Privádzacie vodovodné potrubie, SO 601-00 
Prípojka NN vedenia, SO 611-00 NN prípojka k AT stanici, SO 621-00 Vonkajšie 
osvetlenie, 
SO 701-00 Telekomunikačná prípojka bola zvesená z úradnej tabule mesta 
Prešov 
dňa .................................................... . 
....................... 1f.'~~···••·: ........... k.~ ... . 
Pečiatka a podpis 


  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)