Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Amfiteáter Prešov, Floriánova 6, 080 01 Prešov, DALICON s.r.o., Duchnovičovo námestie 1, 080 01 Prešov.

Oznámenie miesta uloženia písomnosti

06.08.2018 / Doručenie / uloženie písomnosti

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                
DAŇOVÝÚRADPREŠOV
Hviezdoslavova7,08001Prešov
^ZPJM3101501324/2018
Dátum:03.08.2018
Verejnávyhláška
ooznámenímiestauloženiapísomnosti
Adresátpísomností:AmfiteáterPrešov
Naposledysídlo/pobyt:Floriánova6,08001Prešov
;ZPMKLMPbČ.101255018/2018zodňa02.07.2018jeuloženánaDaňovomúradePrešov
Zdóvodu,žepobytadresátaniejeznámy,doručujesapísomnosťDaňovéhoúraduPrešovčíslo
101255018/2018zodňa02.07.2018verejnouvyhláškoupodla§35ods.2zákonač.563/2009Z.z.o
správedaní(daňovýporiadok)aozmeneadoplneníniektorýchzákonovvzneníneskorších
predpisov.
4CODPXQPGKMVDRJMcDL\NZPMKLMPbNODSVG@bSJDFMQD15dníodadňavyveseniatohto
oznámenianaDaňovomúradePrešovHurbanistov3,vkanceláriiČ.509vúradnýchhodinách.
<MQMMVLXKDLGDP@SUSDPRHDNMCMAR15dní.Podla§35ods.2zákonač.563/2009Z.z.v
zneníneskoršíchpredpisovposlednýdeňtejtolehotysapovažujezadeňdoručenia.
9=5O'>@JYOG@?@ADBIX
SDC\BGMCCDJDLG@C@`MSDH
DTDI\BGD2
Potvrdenieodobevyvesenia:
GgC01i? ~,'?>.1-i.C)v T'hl"kbI'.l-atovyasaoavyvesena.
(uviesťmiestovyvesenia)
MCCM'


DAŇOVÝÚRADPREŠOV
Hviezdoslavova7,08001Prešov
Číslo:101500527/2018
Dátum:03.08.2018
Verejnávyhláška
ooznámenímiestauloženiapísomnosti
Adresátpísomností:DALICONs.r.o.
Naposledysídlo/pobyt:Duchnovičovonámestie1,08001Prešov
;ZPMKLMPb_'*)*+/,2./(+)*1VMdňa03.07.2018jeuloženánaDaňovomúradePrešov
?C[SMCR%cDNMAUQ@CODPXQ@LGDHDVLXKU%CMOR_RHDP@NZPMKLMPb5@`MSYFM\O@CR;ODaMS_ZPJM
*)*+/,2./(+)*1VMC`@),')0'+)*1SDODHLMRSUFJXaIMRNMCJ@§35ods.2zákonač.563/2009Z.z.o
správedaní(daňovýporiadok)aozmeneadoplneníniektorýchzákonovvzneníneskorších
predpisov.
4CODPXQPGKMVDRJMcDL\NZPMKLMPbNODSVG@bSJDFMQD*.CLZMCMC`@SUSDPDLG@QMFQM
MVLXKDLG@L@5@`MSMK\O@CD;ODaMS7ROA@LGPQMS,%SI@LBDJXOGG_'.)2S\O@CL]BFFMCGLXBF'
<MQMMVLXKDLGDP@SUSDPRHDNMCMAR*.CLZ';MCJ"@§35ods.2zákonač.563/2009Z.z.v
zneníneskoršíchpredpisovposlednýdeňtejtolehotysapovažujezadeňdoručenia.
9=5O'>@JYOG@h@ADBIX
SDC\BGMCCDJDLG@C@`MSDH
DTDI\BGD+
;MQSOCDLGDMCMADSUSDPDLG@3
e1)o1~':~J~Ov Tátovyhláškabolavyvesená..':.
(uviesťmiestovyvesenia)
MCCM'

    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)