Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č .... /2018 o čistote mesta a verejnom poriadku.

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č .... /2018

15.08.2018 / VZN mesta Prešov

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        Príloha 02 
MESTO PREŠOV, 
Mestský úrad v Prešove, Hlavná 73,080 Ol Prešov 
Návrh 
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA MESTA PREŠOV Č ... ./2018 
O 
ČISTOTE MESTA A VEREJNOM PORIADKU 
zverejnený na pripomienkovanie v zmysle § 6 ods. 3 a 4 zákona SNR 
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 
Deň vyvesenia: 15.8.2018 
Koniec lehoty, 
počas ktorej mozu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku 
k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na Mestskom úrade 
v Prešove u 
predkladateľa návrhu nariadenia: 26.8.2018 
Predkladateľ návrhu nariadenia: 
Ing. 
Ľubomír Leško, vedúci organizačného odboru, organizačný odbor, lubomir.lesko@presov.sk 
Deň zvesenia: 31.8.2018 
8 
Návrh 
Vydanie: 
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č .... /2018 
o čistote mesta a verejnom poriadku 
Strana 
Mesto Prešov 115 
Mesto Prešov podľa § 6 ods. l v spojení s § 4 ods. 5 písm. a) bod 2. a 5. zákona SNR 
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, vydáva 
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA PREŠOV č ... ./2018 
O 
ČISTOTE MESTA A VEREJNOM PORIADKU 
Článok l 
Účel nariadenia 
Týmto všeobecne záväzným nariadením (ďalej len "nariadenie") sa stanovujú pravidlá 
na udržiavanie 
čistoty a zabezpečenia verejného poriadku na území mesta Prešov 
(ďalej len "mesto"), 
Článok2 
Základné pojmy 
l. Pre účely tohto nariadenia sa rozumie: 
a) Verejné priestranstvo -je ulica, námestie, park, trhovisko a iný priestor prístupný 
verejnosti bez obmedzenia, ktorý bez 
ohľadu na vlastnícke vzťahy slúži na 
všeobecné užívanie. 
b) Verejný poriadok -je súhrn spoločenských pravidiel, ktoré sú obsiahnuté 
v právnych normách ako 
aj pravidlá správania sa všeobecne uznávané, ktorých 
dodržiavanie 
je nevyhnutnou podmienkou pokojného občianskeho spolunažívania 
a vytvárania usporiadaného života 
obyvateľov mesta. 
c) Centrálna mestská zóna -je verejné priestranstvo v centre mesta, ktorého úseky 
sú graficky vyobrazené v 
Prílohe č. l tohto nariadenia. 
Článok3 
Pravidlá dodržiavanie čistoty na verejných priestranstvách 
l. Každý je oprávnený užívať verejné priestranstvá spôsobom zodpovedajúcim ich 
charakteru a 
účelu v súlade s právnymi predpismi upravujúcimi ich užívanie 
a 
zároveň sa musí zdržať akýchkoľvek činností, ktorými by mohlo dôjsť k znečisteniu 
či poškodeniu verejného priestranstva, nehnuteľností, zariadení verejného 
priestranstva, 
znečisteniu zložiek životného prostredia a narušenia prírodnej 
rovnováhy, 
t. j. pôdy, verejnej zelene, vodných tokov, podzemných vôd, ovzdušia, 
ktoré by boli v rozpore s verejným poriadkom. 
1
1 § 2b ods. l zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 
~ 
Vydanie: 
Všeobecne 
záväzné nariadenie mesta Prešov č .... ./2018 o čistote 
Strana 
mesta a verejnom poriadku 
2/5 
Mesto Prešov 
2. Verejné priestranstvo je možné užívať aj iným spôsobom ako v odseku l tohto článku 
len na základe súhlasu príslušného orgánu verejnej správy. 
3. Verejné priestranstvo sa zakazuje znečisťovať. 
4. Na verejných priestranstvách sa zakazuje: 
a) znemožňovať odvoz komunálneho, resp. iného odpadu parkovaním, zastavením, 
resp. státím vozidla pred stojiskami kontajnerov a na prístupovej komunikácií 
ku stojiskám, 
b) 
ukladať domový odpad a odpad z miestnych prevádzok do malých odpadových 
nádob umiestnených na verejnom priestranstve, 
c) zametanie odpadu a predmetov na verejnú 
zeleň, do uličných vpustí, vodných 
tokov, verejných studní, na zelené pásy, pod schody, 
lavičky, za kvetináče alebo 
do blízkosti umeleckých diel a pod., 
d) 
skladovať tovar na komunikácii dlhšie ako tri hodiny, 
e) vstúpiť a kúpať sa vo fontánach vo vlastníctve mesta, 
f) kŕmiť holuby a voľne žijúcu zver. 
5. Vlastník nehnuteľnosti hraničiacej s verejným priestranstvom je povinný: 
a) udržiavať nehnuteľnosti v takom stave, aby nečistoty z nich pochádzajúce 
neznečisťovali a nepoškodzovali verejné priestranstvo, neprekážali pri jeho využívaní, 
neohrozovali 
bezpečnosť a práva iných osôb a nenarúšali vzhľad a životné prostredie 
mesta, 
b) 
udržiavať nehnuteľnosti v takom stave, aby nedošlo k premnoženiu hlodavcov, 
hmyzu, resp. iných nežiaducich 
živočíchov a v prípade potreby vykonať jej 
deratizáciu, dezinsekciu a dezinfekciu, 
c) steny a priečelia nehnuteľnosti udržiavať v čistote, bez nevhodných nápisov, 
kresieb a hesiel tak, aby svojim technickým stavom nenarúšali estetický 
vzhľad mesta 
a neohrozovali 
bezpečnosť občanov (napr. nepovolené grafity, opadávajúca omietka, 
deravé odkvapové 
žľaby a zvody), 
d) zo striech odstraňovať nahromadený sneh, príp. ľadové kvaple, aby nedochádzalo 
k ohrozovaniu života a zdravia osôb, 
e) na verejné priestranstvá prerastajúce vetvy, konáre stromov a rastlín 
upraviť tak, 
aby nepresahovali a neprekážali chodcom, cyklistom a neohrozovali ich 
bezpečnosť, 
nebránili cestnej premávke, nezakrývali informačné tabule, dopravné značky a neboli 
prekážkou pri vykonávaní údržby miestnych komunikácií. 
Článok 4 
Zodpovednosť za znečistenie verejného priestranstva 
l. Čistením verejného priestranstva sa rozumie jeho zametanie, zmývanie, polievanie, 
kropenie, vyzbieranie odpadu, odstránenie buriny, blata a iných 
nečistôt. 
2. Každý, kto svojou činnosťou spôsobí znečistenie alebo poškodenie verejného 
priestranstva 
je povinný ho na vlastné náklady bezodkladne odstrániť, resp. vykonať 
nápravu. V prípade, že tak nevykoná, znečistenie odstráni správca, a to na náklady 
toho, kto 
znečistenie (poškodenie) spôsobil. 
~ 
Vydanie: 
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č .... .12018 
Strana 
o čistote mesta a verejnom poriadku 
Mesto Prešov 
3/5 
3. Zvolávate!' zhromaždenia
3 
alebo usporiadate!' verejného kultúrneho podujatia je 
povinný 
zabezpečiť vyčistenie verejného priestranstva a verejnej zelene do 2 hodín 
od 
ukončenia zhromaždenia alebo podujatia. 
4. Vlastníci, resp. prevádzkovatelia zariadení lunaparkov, cirkusov a iných podobných 
zariadení, sú povinní 
zabezpečiť čistotu, poriadok na ploche záberu a vo vzdialenosti 
5 metrov od hranice záberu verejného priestranstva pravidelným 
čistením 
a umiestnením dostatočného počtu nádob na odpad (odpadkový kôš, vrece) 
a 
zabezpečiť ich pravidelné a riadne vyprázdňovania do určených zberných nádob 
na odpad. 
5. Vlastníci, prevádzkovatelia alebo užívatelia zariadení na prevádzkovanie predaja 
tovarov, poskytovania služieb ako 
aj prevádzkovatelia dočasných zariadení na 
verejných priestranstvách (napr. pojazdné predajne, predajne v stánkoch a 
výčapné 
bufety, reštauračné a občerstvovacie letné terasy) sú povinní pravidelne zabezpečovať 
čistotu a poriadok v okolí svojej prevádzky do vzdialenosti 15 metrov počas 
prevádzkovej doby a Yz hodiny po jej ukončení; prevádzkovatelia dočasných zariadení 
sú povinní 
umiestniť v bezprostrednom okolí tejto prevádzky dostatočné množstvo 
nádob na odpad a 
zabezpečiť ich pravidelné a riadne vyprázdňovanie. 
6. Čistenie miestnych komunikácií a parkovísk po zimnej údržbe, resp. zber posypového 
materiálu sú ich vlastníci, správcovia alebo nimi poverené osoby povinné 
vykonávať 
výlučne mokrou technológiou (kropením, polievaním), resp. strojovým čistením, 
bez použitia chemikálií z dôvodu zabránenia prašnosti a znečisťovania životného 
prostredia. 
Článok 5 
Zimná údržbu verejných priestranstiev 
l. Zimnú údržbu verejných priestranstiev, zjazdnosť miestnych komunikácií a schodnosť 
chodníkov zabezpečuje mesto prostredníctvom zmluvného partnera naJma 
pluhovaním, 
zhŕňaním, prípadným odvozom snehu a posypom vhodným posypovým 
materiálom a to v závislosti od poveternostných podmienok. 
2. Mesto Prešov zabezpečuje výkon zimnej údržby podl'a schváleného Operačného plánu 
zimnej údržby tak, aby prioritne bola 
zabezpečená: 
a) zjazdnosť križovatiek, ulíc s premávkou verejnej dopravy, zastávkových jazdných 
pruhov, 
b) 
priechodnosť nástupných plôch zastávok vereJneJ dopravy, priechodov 
pre chodcov, schodov, mostov, lávok, 
c) zberných komunikácií a komunikácií s veľkými stúpaniami. 
3. Z cyklistických chodníkov nie je dovolené odstraňovať sneh a používať posypový 
materiálu. 
3 
Zákon č. 84/1990 Zb. o zhromažďovacom práve v znení neskorších predpisov 
--------------
~ 
Vydanie: 
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č ... ./2018 o čistote 
Strana 
mesta a verejnom poriadku 
4/5 
Mesto Prešov 
4. Pri tvorení poľadovice na komunikáciách je dovolené používať posypový inertný 
materiál (piesok, kamenná 
drť, zeolit frakcie 2-4 mm a pod. 
5. Chemický posyp sa zakazuje na všetkých komunikáciách a chodníkoch 
nachádzajúcich sa v centrálnej mestskej zóne a na chodníkoch mimo centrálnej 
mestskej zóny. 
6. Zakazuje sa hromadenie snehu, ľadu na miestach, kde by boli zatarasené priechody 
pre chodcov, prístupy a príjazdy k stojiskám kontajnerov na domový odpad, vjazdy, 
vstupy 
do budov, prístupy k zastávkam verejnej dopravy, kanalizačné vpuste a pod. 
7. Miesto uloženia snehu určeného pre odvoz z verejných priestranstiev určuje útvar 
starostlivosti o životné prostredie mesta, resp. okresu v 
súčinnosti s odborom hlavného 
architekta mesta. 
Článok 6 
Ochrana verejného poriadku 
l. Všetky osoby sú povinné zachovávať celoročne nočný pokoj, ktorý je stanovený 
od 
22.00 hod. do 6.00 hod. Toto obmedzenie sa nevzťahuje na: 
a) posledný a prvý deň roka, 
b) pri kultúrnych, 
spoločenských a športových akciách usporadúvaných mestom 
pre širokú 
verejnosť, za podmienok zabezpečenia verejného poriadku zo strany 
mesta a 
zúčastnených strán, 
c) v prípadoch určeného plánu činností, ktoré nemožno vykonať v inom čase a to 
najmä úpravy komunikácií, čistenia, umývania, zimnej údržby komunikácií, 
odstraňovania havárií inžinierskych sietí a pod. 
2. Podmienky používania zábavnej pyrotechniky na verejných priestranstvách upravuje 
príslušné všeobecne záväzné nariadenie
4. 
3. Okrem zákazu fajčenia podl'a osobitného predpisu
5, 
zakazuje sa fajčit' na verejných 
trhoviskách a na cintorínoch. 
4. Niektoré podmienky držania psov upravuje príslušné všeobecne záväzné nariadenie
6. 
5. Niektoré podmienky predaja, podávania a použitia alkoholických nápojov upravuje 
príslušné všeobecne záväzné nariadenie
7. 
4 
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 6/2017 o používaní pyrotechnických výrobkov na území mesta 
Prešov 
5 
Zákon č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov 
6 
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 15/20 13o niektorých podmienkach držania psov na území 
mesta 
Prešov 
7 
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 8/2013 o zákaze predaja, podávania a používania 
alkoholických nápojov na verejne prístupných 
miestach 
g 
Vydanie: 
Mesto Prešov 
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č .... ./2018 
o 
čistote mesta a verejnom poriadku 
Článok 7 
Kontrola 
l. Kontrolu dodržiavania tohto nariadenia vykonáva Mestská polícia v Prešove. 
Článok 8 
Sankcie 
Strana 
5/5 
l. Sankcie za porušenie tohto všeobecne záväzného nariadenia upravujú osobitné právne 
predpisy
8• 
Článok9 
Zrušovacie ustanovenia a účinnosť 
l. Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia mesta sa zrušuje Všeobecne 
záväzné nariadenie mesta Prešov 
č. 6/20 l O o čistote mesta a verejnom poriadku. 
2. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa ............ . 
8 
Zákon č.372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisoch 
Zákon 
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisoch 
Ing. Andrea Turčanová 
primátor mesta 
  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)