Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č .... /2018 o čistote mesta a verejnom poriadku.

15.08.2018 / VZN mesta Prešov

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)