Oznámenie o začatí stavebného konania: "Obnova bytového domu" na ul. Švábska 56-62, Prešov.

Oznámenie o začatí stavebného konania

16.08.2018 / Oznámenia Stavebného úradu

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                Hlavná ul. č. 73, Prešov 
Číslo: SÚ/10426/135028/2018-Se 
Mesto Prešov 
stavebný úrad 
PSČ 080 Ol 
V Prešove dňa: 16.08.2018 
Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou 
a upustenie od ústneho pojednávania Dňa 12.07.2018 podal SPRA VBYTKOMFORT a.s. Prešov, IČO 31718523, 
Volgogradská 88, 
080 01 Prešov, na stavebný úrad žiadosť na stavebné povolenie na 
stavbu: "Obnova bytového domu" na ul. Švábska 56-62, Prešov, na pozemku parc. č. KN
C 2861/69, katastrálne územie 
Solivar. 
Mesto Prešov, ako príslušný stavebný úrad v zmysle §117 zákona č. 50/1976 Zb. 
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení jeho zmien a doplnkov 
oznamuje 
podľa §61 ods. l stavebného zákona začatie stavebného konania §61 ods. 4 
stavebného zákona. Pretože stavebnému úradu sú dobre 
známe pomery na stavenisku 
a 
žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej j stavby, upúšťa v zmysle 
§61 ods. 2 stavebného zákona od miestneho šetrenia a ústneho pojednávania. 
Účastníci konania môžu svoje námietky k navrhovanej pozemnej stavbe uplatniť 
najneskoršie do 7 pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia, inak sa na neskoršie 
podané námietky v zmysle 
§ 
61 ods. 3 stavebného zákona neprihliadne. 
Na pripomienky a námietky, ktoré boli alebo mohli byt' uplatnené v územnom konaní 
alebo pri prerokúvaní územného plánu obce alebo územného 
plánu zóny sa neprihliada. 
Podľa §61 ods. 5 stavebného zákona sú dotknuté orgány povinné oznámiť svoJe 
stanovisko v rovnakej lehote, 
v ktorej môžu uplatniť svoje námietky účastníci konania. 
Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť na Mestskom úrade v Prešove, Jarková 
26 
-Stavebnom úrade. 
Ak sa dá niektorý z účastníkov konania zastupovať, predloží jeho zástupca písomnú 
plnú moc v zmysle § l 7 ods. 4 správneho poriadku. 
Verejná vyhláška bude spolu s projektovou dokumentáciou vyvesená v zmysle 
§ 26 
ods. 2 správneho poriadku po dobu 
15 dní na úradnej tabuli mesta a zverejnená na 
elektronickej úradnej tabuli, ktorá sa nachádza na stránke www.presov.sk 
2 
Vyvesen~ .dňa .......................... , ....... . Zvesené dňa .................................. . 
Pečiatka, podpis·· · 
i ~ ' ,. ' ·' ., ~ 
.. ;:: b:i; ; 
č. 7) :.'/ 
tn;n 01 IJ r~ r:: ~~ () \l 
Na vedomie: · 
1 
l. SPRAVBYTKOMFORT a.s. Prešov, IČO 31718523, Volgogradská 88,080 Ol Prešov 
2. Ing. Adriana 
Petrovičová, Švábska 60, 080 05 Prešov 
3. OR HaZZ v Prešove, IČO 37872062, Požiarnická l, 080 Ol Prešov 
4. MsÚ 
Prešov-OHAM, Jm·ková 24, 080 Ol Prešov 
5. Ing. Tomáš Fabišík, Protifašistických bojovníkov 3, 080 Ol Prešov 
6. Pavol Kvašňák, Švábska 56, 080 05 Prešov 
7. Miroslav Dvorščák, Švábska 62, 080 05 Prešov 
CO/ 
Mesto Prešov-stavebný úrad 
Vybavuje: Marián Seman e-mail: marian.seman@presov.sk ii 051/3100534 
    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)