Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Márii Gregorovej bytom Prešov.

Oznámenie miesta uloženia písomnosti

17.08.2018 / Doručenie / uloženie písomnosti

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                Váš list čislo l zo dňa 
VEC 
MESTSKÝ ÚRAD V PREŠOVE 
Odbor vnútornej správy 
Oddelenie klientskeho centra 
Hlavna 73, 080 01 Prešov 
Naše číslo Vybavuje /linka 
Karol Malinovský 
051/3100120 
Oznámenie o doručení písomnosti 
Prešov 
16.08.2018 
Mesto Prešov, Mestský úrad v Prešove, Hlavná 73 v súlade s § 5 zákona NR SR č. 
253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvatel'ov 
Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov 
oznamuje 
Márii Gregorovej bytom Prešov, 
že jej bola doručená písomnosť. Po dobu pätnástich dní od vyvesenia bude písomnosť 
uložená na podatel'ni Mestského úradu v Prešove, Hlavná 73, číslo dverí 5, kde si ju môžete 
prevziať denne počas úradných hodín od 8:00 hod. do 15:30 hod. 
'. :-_j 
Mestský úrad v Prešove J Hlavná 73 1 080 01 Prešov 1 TeL +421 (51)3100111 l Fax.: +421(51)7733665 l E-mail: mesto.radnica@presov.sk l www.presov.sk 
    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)