Začatie stavebného konania pre líniovú stavbu "Bunker Prešov - výstavba VN, TS"

Začatie stavebného konania

17.08.2018 / Oznámenia Stavebného úradu

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                
u
-082018't'y'Vesení!ona_
v
M
ESTOPRESOV
stavebnýúradZvesenédňa_
Hlavnául.č.73,PrešovBDi*2**+
ieZTW4Db)++,2/),*+2'D\Vybavuje:Mgr.EgonSuchár,č.tel.051/3100533
e
-ma
i
l:egon.suchar@presov.skVPrešovedňa:08.08.2018
VEREJNÁVYHLÁŠKA,
ktorousaoznamujezačatiestavebnéhokonaniaprelíniovúinžinierskustavbu:
"BunkerPrešov-výstavbaVN,TS"
NaMestoPrešov,príslušnýstavebnýúradvsúladesustanovením§117zák.č.
50
/
1976Zb.oúzemnomplánovaní,stavebnomporiadku,vzneníneskoršíchpredpisovbola
podanádňa20.07.2018žiadatel'om-Východoslovenskádistribučnáa.s.,Mlynská31,042
9
1KošiceVzastúpeníLEDSOLARs.r.o.Lesnícka2/A,08005Prešov,žiadost'navydanie
stavebnéhopovolenianastavbu:"BunkerPrešov-výstavbaVN,TS".
Stavebnýúradvsúlades§61ods,4)stavebnéhozákona,vzneníjehonoviel
oznamujezačatiestavebnéhokonaniavšetkýmúčastníkomkonaniaovydaniestavebného
povolenia(svel'kýmpočtomúčastníkovkonania):"BunkerPrešov-výstavbaVN,TS",na
po
z
emkochparc.č.,KN-C6620/29,KN-C6217/55vkatastrálnomúzemíPrešov,verejnou
vyhláškou.
?MZ[WBYMnW]&XYeZT\nVhZ[I]MJVhgYILVIYQIk\RM]ZgTILMZ`0+WLZ(._cSWVIč.
50
/
1976Zb.oúzemnomplánovaní,stavebnomporiadkuvzneníjehonoviel/stavebnýzákon!,
ústnekonaniespojenésmiestnymzist'ovaním,ktorésabudekonat'
dňa03.09.2018O09.00hod
sostretnutímna:
?
MZ
[
Z
SWUgYILM]BYMnW]M&\T(<IYSW]Ij(,0&
]_IZILIKMRUQMZ[VWZ[QVI+(XWZKPWLe&UQMZ[VWZ[#č.217
9WXWLSTILW]VI]^LIVQMYW_PWLV\[QIW\UQMZ[VMVeTeVQW]MRQVpQVQMYZSMRZ[I]J^RMUWpVd
VIPTQILV\[
#XYMLZ[IVW]MVhU[MYUeVWUgZ[VMPWRMLVIVQIVI?Zb]BYMnW]M&D[I]MJVWUgYILM&
<IYSW]MR,0&BYMnW]&,(XWZKPWLQM&SIVKMTcYQIč.306,nazákladevopreddohodnutéhotermínu.
Akúčastníkkonaniachcenahliadnuťdoprojektovejdokumentácienavrhovanejstavbyje
potrebnésavopredtelefonickyobjednat'natel.číslo051/3100533.
Týmbudeumožnenévsúlade§33ods.2)zákonaČ.71/1967Zb.osprávnomkonaní
(sprá
v
n
yporiadok)vplatnomzneníúčastníkomkonania,abysapredvydanímrozhodnutia
mohlivyjadrit'kjehopodkladuikspósobujehozistenia,prípadnenavrhnút'jehodoplnenie
auplatnit'námietky.
Úč
a
stníciúzemnéhokonaniamažusvojenámietkyapripomienkyknávrhuuplatnit'
VIRVMZSWYnQ
MLW[MYUeV\gZ[VMPWXWRMLVc]IVQI&QVcjZISVQUVMXYQPTQILVM(
bjI
Z
[VeKQSWVIVQI&YMZX(QKP_cSWVVe_cZ[\XKW]QIIWXI[YW]VeKQZIUIp\LI[#_IZ[\XW]I[#
IL
]
WSc[WUITMJWQVhU_cZ[\XKWU&S[WYdPWZQ_]WTQI(DXTVWUWKVMVQMVI_IZ[\XW]IVQMRMXW[YMJVd


2
stavebnémuúradupreukázaťpísornnýmplnomocenstvom,aleboplnomocenstvomvyhláseným
dozápisnice.
Sta
v
ebn
ýúradzároveňupozorňuježevsúlades§42stavebnéhozákonavodvolacom
konanísaneprihliadananámietkyapripomienky,ktoréneboliuplatnenévprvostupňovom
konanívurčenejlehote,hociuplatnenémohlibyť.Nanámietkyuplatnenépokonanístavebný
úradneprihliadne.
Ec[W]^PTcnSI&S[WYW\ZIW_VIU\RM_IjI[QMZ[I]MJVdPWSWVIVQIW\YVQMZ[VMVeTeVQW]MR
QV
p
QVQMYZSMRZ[I]J^&U\ZeJ^o]^]MZMVc]ZgTILMZ\Z[IVW]MVeU`,0WLZ[(,%_cS(Č.71/1967Zb.
osprávnomkonaníapodl'a§61odst.4)stavebnéhozákonapodobu15dnínaúradnejtabuli
mestaPrešovazverejnenánainternetovejstránkemestaPrešov(www.presov.sk).
Poslednýdeňtejtolehotyjedňomdoručeniaoznámeniaozačatíúzernnéhokonania.
Dolehotysanezapočitávavsúlades§27odst.2zákonaČ.71/1967Zb.osprávnom
konanívzneníjehonovieldeň,ked'došlokuskutočnostiurčujúcejzačiatoklehoty.
Akkonieclehotypripadnenadeňpracovnéhopokoja,jeposlednýmdňomlehotynajbližší
budúcipracovnýdeň.
MEST
& PREŠOV 
STAVEBNÝ ÚRAD 
Hlavná73,o.~o01Prešov~
Ing
.JozefTuka
vedúcistavebnéhoúradu
Úradn
ýzáznam:
F
M
YMRVc]^PTcnSI&S[WYW\ZIW_VIU\RM_IjI[QMg_MUVdPWSWVIVQIXYMTeVQW]gQVpQVQMYZS\Z[I]J\4"7\VSMYBYMnW]
']hZ[I]JIVN,TS",bolavyvesenánaúradnejtabuliMestaPrešov
170820mdňa.
.
.
....
.
...
..
..
..
..~.~J~?s!~~~Ú~'O.~..PečIatkaJli1pf)í'l.;plS)
0
8
001PRSV-1-
Verejnávyhláška,ktorousaoznamujezačatieúzemnéhokonaniaprelíniovúinžinierskustavbu:"BunkerPrešov
-výstavbaVN,TS",bolazvesenázúradnejtabuliMestaPrešov
dňa.
M
ESTO ~v:?~OV........·P~Či~~k~~~~~ii~;ttf:V
-1-


Prešov, ul. Budovatel'ská I
~
i
COV
ý
SYsté
m:
T'Ýsvstérn;'pV
Z=<$<WVNVQN9
V&e?*b(c,+&-gl&`fb(autorsko-právnaochranavzmyslezákonaČ.618/2003Z.z.(Autorskýzákon),vznenízákonaČ.pretomáautor
dielaautorsképrávonapredmetnéprojektovédieloatojeneprevoditernéačasovoobmedzené.Autordlelamáajvýhradnéprávouderovaťsúhlasna
pr
í
padnéprenechaniedielanavyužívanietretímosobám,resp.napoužitiedielaalebojehočastinavytvorenienovéhodiela.Podpoužitím
projektovéhodielasarozumiejehozhmotnenievoformeprojektovejdokumentácieaprávoautoranemožnozmluvneobmedziťanivylúčiť.
<+-(
'
k()
a
(9
S2018/01114/EICCOO/EZAE1,!tf] projekts.r.o.[Z-
Hl
av
n
ýinžinierprojektu:GhJksZodpovednýprojektant:(;fJlOJlct~Stúr~va422/1J~7Vypracoval:.08222SarišskěMichalanr?
!CO,
"515lil:g:Ing.JakubMiklošIng.JakubMiklošIng.JakubMikloš~IČDPH:SK2023940072~MOBIL:0911291422•LEO-SOLARs.r.o.,Lesnická2/A,08005Prešovmjprojektsro([i'gmail.com~\~Investor:Východoslovenskádistribučná,a.s.,Mlynská31,04291Košice.-Stavba:BUNKER PREŠOV· VÝSTAVBA VN, TS Oátum:05.2018Čislosady:
Zákazkačislo:A41/2018
Stupe
ňPO:projektSO01VNprípojkaObjektFormát:A4SO02Odbernéelektrickézariadenie
P
S01TrafoslanicaMierka:M1:10000
Výkresčíslo:
E-01 Obsah:Situácia-širšievzťahy

    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)