Oznámenie miesta uloženia písomnosti

Oznámenie miesta uloženia písomnosti

17.08.2018 / Doručenie / uloženie písomnosti

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                
17AUG]'1Vyvosenédna_
:Zve!H~
"
édňa_
MESTOPREŠOV
MESTOPREŠOV
Mestskýúrad,Hlavná73,08001Prešov
Odborekonomikyapodnikania 
Oddelenie daní,poplatkovapodnikania 
Číslokonania:EX1752/2018:QFbOU#/$.$(&'.
,,v
VEREJNAVYH LA SKA
O oznámení miesta uloženia písomnosti 
Adresátpisomnosti:
ŽanetaPetiková
naposledybytom08001Prešov
:[ROMNORcč.k.EX1752/2018zodňa03.08.2018jeuloženánaMestskomúradePrešov,
Hlavná73,08001Prešov.
AE\UOET#eFPOCVSEBaOUZHOELeN[KBNIFJFWNYMVEOQT`TJFRBP[ROMNORc7FRSB:QFbOUč.
k
.EX1752/2018zodňa03.08.2018verejnouvyhláškouvzmysleustanovenia§91ods.
3písmoc)zákonač.563/2009Z.z.osprávedaní(daňovýporiadok)aozmeneadoplnení
niektorýchzákonovvzneníneskoršíchpredpisov.
1EQFRYSRIM\eFTLOeFN]P[ROMNORcPQFUWIBcULFHOSF'+EN[OEUVUFRFNIBOWNYMFNIBNB
7FRSRKOM]QBEF:QFbOU#5BQKOUY(*#:QFbOUUKBNDFLYQII`$)&)U]QBEN^DHHOEINYDH$
9WNYMFNIFRBUVUFRTJFPOEOCT'+EN[$1KRIBEQFRYSTLOeFN]P[ROMNORcULFHOSF
NFPQFUFWMF
#PORLFEN^EFaLFHOSVRBPOUBeTJFWBdeňdoručenia.
4NG$7YQIB;TbINOUY
UFE]DBOEEFLFNIBEBN[#POPLBSKOUBPOENIKBNIB
NBWYKLBEFPOUFQFNIB4NG$1NEQFV=TQ`BNOUFJ
PQIMYSOQKVMFRSB:QFbOU


17AUG~JJvy',lesenedňa_
MESTOPREŠOVlVI:1!>enédňa_
MESTOPREŠOV
Mestskýúrad,Hlavná73,08001Prešov
Odborekonomikyapodnikania 
Oddeleniedaní,poplatkovapodnikania 
Číslokonania:EX1745/2018:QFbOU#/$.$(&'.
,,v
VEREJNAVYHLASKA
Ooznámenímiestauloženiapísomnosti
Adresátpísomnosti:
JánKažik
naposledybytomPrešov
:[ROMNORc`$K$2?'-*+%(&'.WOEaB&)$&.$(&'.5FTLOeFNYNB7FRSRKOM]QBEF:QFbOU#
3LBUNY-)#&.&&':QFbOU$
AE\UOET#eFPOCVSEBaOUZHOELeN[KBNIFJFWNYMV#EOQT`TJFRBP[ROMNORc7FRSB:QFbOU
`
$K$2?'-*+%(&'.WOEaB&)$&.$(&'.UFQFJNOTUVHLYbKOTUWMVRLFTRSBNOUFNIB§91
ods.3písmoc)zákonač.563/2009Z.z.osprávedaní(daňovýporiadok)aozmenea
doplneníniektorýchzákonovvzneníneskoršíchpredpisov.
1EQFRYSRIM\eFTLOeFN]P[ROMNORcPQFUWIBcULFHOSF'+EN[OEUVUFRFNIBOWNYMFNIBNB
7FRSRKOM]QBEF:QFbOU#5BQKOUY(*#:QFbOUUKBNDFLYQIIČ.303vúradnýchhodinách.
9WNYMFNIFRBUVUFRTJFPOEOCT'+EN[$1KRIBEQFRYSTLOeFN]P[ROMNORcULFHOSF
NFPQFUFWMF
#PORLFEN^EFaLFHOSVRBPOUBeTJFWBEFaEOQT`FNIB$
':
Ing.MáriaRušinová
vedúcaoddeleniadaní,poplatkovapodnikania
nazákladepovereniaIng.AndreyTurčanovej
primátorkymestaPrešov


1
~AI'G'J")I pJ.L . 
Vyvesenédňa_
5
>:=:;@9A87
MESTOPREŠOV
MESTOPREŠOV
Mestskýúrad,Hlavná73,08001Prešov
Odborekonomikyapodnikania 
Oddeleniedaní,poplatkovapodnikania 
Číslokonania:0398481/2018VPrešove10.8.2018
VEREJNÁVYHLÁŠKA
Ooznámenímiestauloženiapísomnosti
Adresátpisomnosti:
ŽanetaBalogová
naposledybytom
08001Prešov
:[ROMNORSjČ.k.0398481/2018zodňa10.8.2018JeuloženánaMestskomúradePrešov,
Hlavná73,08001Prešov.
AE\UOET#eFRPQYUDOUIEBNFNIFJFWNYMVPOCVSBEQFRYSB#EOQT`TJFRBP[ROMNORSj7FRSB
:QFbOUČ.k.0398481/2018zodňa10.8.2018verejnouvyhláškouvzmysleustanovenia§
35zákonaČ.56312009 Z.z.osprávedaní(daňovýporiadok)aozmeneadoplneníniektorých
zákonovvzneníneskoršíchpredpisov.
1EQFRYSRIM\eFTLOeFN]P[ROMNORSjPQFUWIBSjULFHOSF'+EN[OEUVUFRFNIBOWNYMFNIBNB
7FRSRKOM]QBEF:QFbOU#5BQKOUY(*#:QFbOUUKBNDFLYQII`$)&)U]QBEN^DHHOEINYDH$
9WNYMFNIFRBUVUFRTJFPOEOCT'+EN[$1KRIBEQFRYSTLOeFN]P[ROMNORSjULFHOSF
NFPQFUFWMF
#PORLFEN^EFaLFHOSVRBPOUBeTJFWBEFaEOQT`FNIB$
•
.Ing.MáriaRušinová
v
e
dúcaoddeleniadaní,poplatkovapodnikania
n
azákladepovereniaIng.AndreyTurčanovej
primátorkymestaPrešov


1
~A'IG'J.'.'I L.l . Jvyvesenédňa_
5
>
:=:;@9A87
ME
STOPREŠOV
MEST
OPREŠOV
Mestskýúrad,Hlavná73,08001Prešov
Odborekonomikyapodnikania
Oddeleniedaní,poplatkovapodnikania
KA<695980840%"IJIJ$#FG"#$VPrešove10.8.2018
VEREJNÁVYHLÁŠKA
Ooznámenímiestauloženiapísomnosti
Adresátpísomností:
GejzaPetík
naposledybytom
08001Prešov
:[ROMNORcČ.k.0494981/2018zodňa10.8.2018JeuloženánaMestskomúradePrešov,
Hlavná73,08001Prešov.
AE\UOET#eFRPQYUDOUIEBNFNIFJFWNYMVPOCVSBEQFRYSB#EOQT`TJFRBP[ROMNORc7FRSB
:QFbOUČ.k.0494981/2018zodňa10.8.2018verejnouvyhláškouvzmysleustanovenia§
35zákonaČ.563/2009Z.z.osprávedaní(daňovýporiadok)aozmeneadoplneníniektorých
zákonovvzneníneskoršíchpredpisov.
1EQFRYSRImóžeuloženúpísomnosťprevziaťvlehote15dníodvyveseniaoznámeniana
MestskomúradePrešov,Jarková24,Prešovvkanceláriič.303vúradnýchhodinách.
9WNYMFNIFRBUVUFRTJFPOEOCT'+EN[$1KRIBEQFRYSTLOeFN]P[ROMNORcULFHOSF
NFPQFUFWMF
#PORLFEN^EFaLFHOSVRBPOUBeTJFWBEFaEOQT`FNIB$
•<.Ing.MáriaRušinová
vedúcaoddeleniadaní,poplatkovapodnikania
nazákladepovereniaIng.AndreyTurčanovej
primátorkymestaPrešov


17A!IG~nvyvesenédna_
5
>:=:;@KDA87
MESTOPREŠOV
MESTOPREŠOV
Mestskýúrad,Hlavná73,08001Prešov
Odborekonomikyapodnikania
Oddeleniedaní,poplatkovapodnikania 
Číslokonania:0351141/2018VPrešove10.8.2018
VEREJNÁ VYHLÁŠKA 
O oznámení miesta uloženia písomnosti 
Adre
s
átpisomnosti:
MáriaKoščová
naposledybytom
08001Prešov
:[ROMNORcČ.k.0351141/2018zodňa10.8.2018JeuloženánaMestskomúradePrešov,
Hlavná73,08001Prešov.
AE\UOET#eFRPQYUDOUIEBNFNIFJFWNYMVPOCVSBEQFRYSB#EOQT`TJFRBP[ROMNORc7FRSB
:QF
b
OUČ.k.0351141/2018zodňa10.8.2018verejnouvyhláškouvzmysleustanovenia§
35zákonaČ.563/2009Z.z.osprávedaní(daňovýporiadok)aozmeneadoplneníniektorých
zákono
vvzneníneskoršíchpredpisov.
1EQFRYSRIMBeFTLOeFN]P[ROMNORcPQFUWIBcULFHOSF'+EN[OEUVUFRFNIBOWNYMFNIBNB
7FRSRKOM]QBEF:QFbOU#5BQKOUY(*#:QFbOUUKBNDFLYQIIČ.303vúradnýchhodinách.
9WNYMFNIFRBUVUFRTJFPOEOCT'+EN[$1KRIBEQFRYSTLOeFN]P[ROMNORcULFHOSF
NFPQF
U
FWM
F#PORLFEN^EFaLFHOSVRBPOUBeTJFWBEFaEOQT`FNIB$
-_
o
Ing.MáriaRušinová
vedúcaoddeleniadaní,poplatkovapodnikania
nazákladepovereniaIng.AndreyTurčanovej
primátork
ymestaPrešov

    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)