Daňový úrad Prešov - Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Peter Balog naposledy sídlo/pobyt: Tarasa Ševčenka 40, 080 01 Prešov.

Oznámenie miesta uloženia písomnosti

20.08.2018 / Doručenie / uloženie písomnosti

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        ' 
" 
. 
Číslo: 101473264/2018 
Dátum: 
O 1.08.2018 
DAŇOVÝ ÚRAD PREŠOV 
Hviezdoslavova 7, 080 Ol Prešov Verejná vyhláška 
o oznámení miesta uloženia písomnosti 
Adresát písomností: Peter Balog 
Naposledy sídlo/pobyt: Tarasa 
Ševčenka 40, 080 O l Prešov 
Písomnosť č. 101400741/2018 zo dúa 23.07.2018 je uložená na Daúovom úrade Prešov 
Hurbanistov 3, 080 Ol Prešov 
Z dôvodu, že pobyt adresáta nie je známy, doručuje sa písomnosť Daňového úradu Prešov číslo 
10140074112018 zo dúa 23.07.2018 verejnou vyhláškou podl"a § 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. o 
správe daní 
(daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. 
Adresát si moze uloženú písomnosť prevziať v lehote 15 dní odo dúa vyvesenia tohto 
oznámenia na 
Daňovom úrade Prešov Hurban isto v 3, 080 O l Prešov v kancelárii č. 513 v úradných 
hodinách. 
Toto oznámenie sa vyvesuje po dobu 
15 dní. Podl"a § 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. v 
znení neskorších predpisov posledný 
dei'! tejto lehoty sa považuje za deň doručenia. 
Mgr. Rudolf Krafčák 
vedúci oddelenia daúovej 
exekúcie l 
  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)