Oznámenie stavebného povolenia pre stavbu: "Úprava ulice Jarkovej - objekty SO 01 Spevnené plochy a SO 04 Odkanalizovanie".

Oznámenie stavebného povolenia

20.08.2018 / Oznámenia Stavebného úradu

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        l 
MESTO PREŠOV 
Hlavná ul. č. 73, Prešov 
PSČ 080 Ol 
Číslo: SÚ/9661/122207/2018-Mk 
V Prešove: 13.08.2018 
Oznámenie stavebného povolenia pre 
stavbu: "Úprava ulice Jarkovej 
-objekty SO Ol Spevnené plochy a SO 04 Odkanalizovanie" 
podľa § 69 ods. 2 zákona č. 5011976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 
poriadku (stavebný zákon) 
verejnou vyhláškou 
Stavebné povolenie Mesto Prešov, ako príslušný špeciálny stavebný úrad podľa ustanovenia§ 3a ods. 4) zákona 
č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (ďalej v texte len "cestný zákon") v znení 
neskorších 
predpisov podľa ustanovenia § 16 ods. l a 5 a § 18 ods. 13 cestného zákona v súbehu 
s 
§ 120 zákona č. 5011976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej v texte len 
"stavebný zákon") v znení neskorších predpisov prerokoval žiadosť stavebnika v stavebnom 
konaní s dotknutými orgámni a so známymi 
účastníkmi konania a po preskúmaní podľa § 62 
stavebného zákona rozhodol, že inžinierska stavba pod označením: 
"Úprava ulice Jarkovej-objekty SO Ol Spevnené plochy a SO 04 Odkanalizovanie" 
(ďalej v texte len "stavba" v príslušnom gramatickom tvare). 
o kde 
predmetom je stavebnotechnická a dopravnotechnická úprava časti ulice Jarkovej (v úseku od parkoviska hotela Bélier až po pešiu zónu na ul. Hlavnej -pri reštaurácii Metro 
v dÍžke cca 875m). 
Účelom je odstránenie nevyhovujúceho a havarijného stavu ulice so 
zvýšením jej estetického vzhľadu, 
o stavba pozostáva z týchto stavebných objektov: SO Ol Spevnené ploch 
SO 04 Odkanalizovanie 
o 
na pozemkoch KN-C parc. č. 112, 114, 9546/30, 9546/35, 9547, 9550/1, 9551, 9553/1, 
9555, 9556, 
9573, 9624, 9725, 9728 v kat. území 
Prešov, 
2 
sa podľa § 66 stavebného zákona a podľa § lO vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa 
vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona 
povoľuje. 
Na uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky: 
l. Stavba bude uskutočnená podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorá je 
súčasťou tohto rozhodnutia, a ktorú vypracoval Ing. Peter Dobrovolský -
ARCHOMPLET, Jarková 59, Prešov (SO Ol) a Ing. Richard Soporský (SO 04); 
prípadné zmeny sa nesmú uskutočniť bez predchádzajúceho povolenia stavebného 
úradu. 
2. Umiestnenie a realizácia výstavby musí byt' v súlade a za dodržania adekvátnych 
podmienok uvedených v územnom rozhodnutí, ktoré pre danú stavbu bolo vydané 
obcou 
Ľubotice pod č. BS/8936/2016-Tu dňa 16. Ol. 2017, kde zároveň miestne príslušný 
stavebný úrad v zmysle ustanovenia 
§ 120 stavebného zákona vydal v rámci stavebného 
konania záväzné stanovisko 
podľa § 140b stavebného zákona, ktorým overil dodržanie 
podmienok 
určených v úzenmom rozhodnutí vydanom pre danú stavbu. 
3. Stavebník zabezpečí vytýčenie stavby v zmysle ustanovenia § 75 stavebného zákona 
osobou oprávnenou 
vykonávať geodetické a kartografické činnosti; objekt sa vytýči 
pomocou súradníc zo situácie dodanej v digitálnej forme v realizačnom projekte z PBPP 
stabilizovaných v rámci geodetických prác. 
4. Zhotoviteľ stavby bude určený výberovým konaním; stavebník preukáže zhotoviteľovi 
stavby práva a povinnosti, ktoré vyplývajú z úzenmého rozhodnutia a stavebného 
povolenia; stavebník oznámi stavebnému úradu 
do 15 dní od určenia zhotoviteľa jeho meno 
(názov) a sídlo. 
5. Odovzdanie a prevzatie staveniska medzi stavebníkom a zhotoviteľom bude vykonané 
písonmou formou. 
6. Na stavbe bude zavedený stavebný denník, ktorý bude viesť poverená osoba zhotoviteľa, 
a to od prvého dňa prípravných prác, až do ukončenia stavebných prác v zmysle ustanovení 
§ 46d stavebného zákona a § 28 Vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré 
ustanovenia stavebného zákona. 
7. Stavebník je povinný vhodným spôsobom stavbu označiť; na označení bude uvedené, ktorý 
orgán, kedy 
a pod akým číslom stavbu povolil, predpokladaný termín začatia a ukončenia 
stavby, meno zhotoviteľa stavby s telef. kontaktom na stavbyvedúceho. 
8. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať ustanovenie § 43i stavebného zákona 
vzťahujúce sa na stavenisko. 
9. Stavebník, resp. zhotovíte!' je povinný počas výstavby dodržiavať ustanovenie § 13 
Vyhlášky č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecnotechnických 
požiadavkách na výstavbu a 
ďalšie predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických 
zariadení a 
dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku v zmysle príslušných ustanovení 
Nariadenia vlády 
SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných 
požiadavkách na stavenisko. 
l O. Pred zahájením zemných prác stavebník požiada jednotlivých správcov sietí 
o 
vytýčenie existujúcich vedení; práce potom bude uskutočňovať tak, aby nedošlo 
k ich poškodeniu. 
ll. V ochranných pásmach podzemných inžinierskych sietí a v blízkosti nadzemných 
objektov sa nesmie používat' 
vibračný valec, ryhy sa musia kopať ručne. 
12. Ak prácami budú obnažené podzemné vedenia, tak následne ku konečnému 
zasypávaniu ryhy stavebník resp. zhotoviteľ, bude prizývať aj zodpovedných 
pracovníkov tých správcov sietí, ktorých obnažené vedenia majú 
byť zasypané, o čom 
bude vyhotovený písomný záznam. 
3 
13. Stavebník je povinný dbat' na to, aby pri uskutočňovaní stavebných prác nedošlo k 
s pôsobeniu škôd na cudzích nehnutel'nostiach a majetku a 
zabezpečí, aby výstavbou 
nebola narušená stabilita iných budov a zariadení. 
14. Pri výstavbe musia byť dodržané ustanovenia stavebného zákona a požiadavky na 
uskutočnenie stavieb najmä § 48 stavebného zákona a príslušné ustanovenia vyhlášky MŽP 
SR 
č. 532/2002 Z. z., a príslušné technické normy. 
15. Zakazuje sa skladovať stavebný materiál počas výstavby na verejných priestranstvách. 
16. Podl'a § 4 ods. 5 vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z. z., Potrubné, telekomunikačné a 
elektrické rozvody a vedenia 
sa v zastavanej časti obce umiestňujú pod povrch zeme. 
17. Pre stavbu sa môžu používať iba výrobky, ktoré majú také vlastnosti, že zabezpečia: 
hospodárnosť výstavby; požiadavky ochrany zdravia; požiarnej bezpečnosti; bezpečnosti 
práce a technických zariadení; predpokladanú životnosť a úžitkovosť stavby. 
18. Odpad vznikoutý stavebnými prácami stavebník musí likvidovať v súlade so zákonom č. 
79/2015 Z. z., o odpadoch a v súlade s VZN mesta Prešov č. 8/2016 o odpadoch. 
19. Pracovné činnosti, ktoré súvisia s uskutočňovaním stavby a majú rozhodujúci význam pre 
ochranu záujmov 
spoločnosti pri výstavbe môžu vykonávať iba osoby, ktoré sú na to 
oprávnené v zmysle 
§ 45 stavebného zákona. 
20. Po ukončení stavby stavebník zabezpečí vypratanie staveniska a uvedie terén do náležitého 
stavu. 
21. Výstavba bude 
začatá v r. 2019 a ukončená najneskôr do 24 mesiacov odo dňa začatia 
stavebných prác; s výstavbou možno začať po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia 
o povolení stavby. 
Osobitné podmienky: 
22. Prístup stavebníka (zhotoviteľa) na stavenisko je zabezpečený prostredníctvom existujúcich 
miestnych komunikácií; vjazd a výjazd na stavenisko musí 
byť priebežne udržiavaný tak, 
aby bola 
zabezpečená plynulá premávka, a aby sa zamedzilo znečisťovaniu vozovky. 
23. Vjazd do 
nehnuteľnosti p. Vladimíra Vargu, Jarková 41A, 080 Ol Prešov, bude riešený 
podľa odsúhlasenej Alternatívy B/2. Zároveň stavebník dorieši nájazd medzi cestou 
a chodníkom, kde 
je výškový rozdiel !Sem na l Ocm a menej. Prípadné spôsobené škody 
súkromného majetku budú odstránené, resp. upravené v rámci vyvolaných nákladov 
stavebníkom. 
24. Všetci pracovníci musia 
byť preukázateľne poučený o bezpečnosti pri práci. 
25. 
Práce budú vykonávané s dôrazom na zabezpečenie bezpečnosti všetkých dotkoutých 
účastnikov a poukázaním na § 58 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke v znení 
neskorších predpisov. 
26. Jestvujúce 
aj novo zriaďované hydranty, šachty, uzávery a iné vodohospodárske zariadenia 
musia 
byť upravené na novú niveletu vozovky, či terénu. 
27. 
Stavba bude realizovaná bez vylúčenia cestnej premávky. 
28. Stavebník je povinný stavenisko zariadiť, usporiadať a vybaviť tak, aby sa stavba mohla 
riadne a 
bezpečne uskutočňovať. 
29. Stavebník, resp. zhotoviteľ je povinný pred začatím jednotlivých prác vhodným spôsobom 
upozorniť dotkouté obyvateľstvo na prípadné krátkodobé obmedzenie (najmä z pohľadu 
parkovania vozidiel). 
30. Stavebník spolu so zhotovitel'om stavby vhodným spôsobom a v dostatočnom 
predstihu upozornia vlastníkov dotknutých nehnutel'ností na realizáciu prác 
a 
zároveň počas výstavby s nimi dohodnú prípadné detaily pripojenia susedných 
nehnuteľností na ulicu. 
31. Stavebník je povinný dodržať ustanovenia zák. č. 135/1961 Zb. v znení neskorších 
predpisov, najmä 
dbať na ustanovenie § 19 ods. l uvedeného zákona; komunikácie, ktoré 
4 
budú dočasne využívané na stavenisko sa musia udržiavať v náležitom stave. 
32. Stavebník, resp. zhotovíte!' bude práce 
realizovať tak, aby nebola narušená bezpečnosť ani 
plynulosť cestnej premávky. 
33. Pri výstavbe je možné používať len stroje a zariadenia, ktoré nespôsobia poškodenie 
komunikácií; komunikácie nesmú 
byť znečisťované prepravovanými materiálmi 
a predmetmi; v prípade 
znečistenia komunikácií stavebník zabezpečí ich bezodkladné 
vyčistenie. 
34. V prípade rozkopávok na chodníkoch, spevnených plochách a pod. zhotovíte!' zabezpečí ich 
schodnosť spol'ahlivými a bezpečnými lávkami. 
35. Prístupové komunikácie 
je potrebné riešiť v súlade s § 82 ods. l a 3 vyhlášky MV SR č. 
94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na proti požiarnu bezpečnosť pri 
výstavbe a pri užívaní stavieb. 
36. Stavebník 
zabezpečí, aby realizáciou výstavby nedošlo ku škodám na pril'ahlých 
nehnuteľnostiach, či neprimeranému sťažovaniu ich obhospodarovania. 
37. 
Pri realizácii stavby a potrebe zvláštneho užívania, čiastočnej uzávierky a DDZ je potrebné 
požiadať cestný správny orgán o vydanie rozhodnutia, povolenia a určenia DDZ. K tomu je 
potrebné 
doložiť stanovisko KR PZ, KDI Prešov. 
38. Stavebník je povinný dodržať podmienky MsÚ Prešov, OHAM, ktoré tento správny orgán 
určil pre danú stavbu vo svojom stanovisku vydanom pod č. OHAM/8510/2018 zo dňa 31. 
05. 2018. 
3 
9. Stavebník je povinný dodržať podmienky Ms Ú Prešov, ODaŽP, ktoré tento cestný správny 
orgán 
určil pre danú stavbu vo svojom Záväznom stanovisku vydanom pod č. ODaŽP -
4512/2018 zo 
dňa 31. 05. 2018. 
40. Stavebník je povinný rešpektovať stanovisko MsÚ Prešov, OSMM, ktoré tento správny 
orgán mesta pre danú stavbu vydal pod 
č. OSMM/8526/2018 zo dňa 31. 05. 2018. 
41. Stavebník je povinný rešpektovať stanovisko MsÚ Prešov, MsP, ktoré tento správny orgán 
mesta pre danú stavbu vydal pod 
č. MsP/18/8665 zo dňa 06. 06. 2018. 
42. Stavebník 
je povinný dodržať podmienky, ktoré určil vo svojom vyjadreniach Okresný 
úrad Prešov, OSoŽP, vydaných pre túto stavbu pod č. OU-PO-OSZP3-2018/028465-
02NK zo dňa 20. 06. 2018; OU-PO-OSZP3-2018/028463-02 zo dňa 19. 06.2018. 
43. Stavebník je povinný dodržať podmienky VVS a. s. závod Prešov, ktoré uvedená 
spoločnosť pre danú stavbu určila vo vyjadrení pod zn. 44895/2018/0 zo dňa 04. 06.2018. 
44. Stavebník je povinný dodržať podmienky Východoslovenskej distribučnej a. s., OZ 
Košice, ktoré sú uvedené vo vyjadreniach tejto spoločnosti vydaných pre danú stavbu pod 
č. 13460/2018 zo dňa 12. 06. 2018; vo vyjadrení pod č. 1422112018/5100260287 zo dňa 21. 
06. 2018. 
45. Stavebník je povinný dodržať podmienky SPP -distribúcia a. s. Bratislava, ktoré táto 
spoločnosť pre danú stavbu určila vo svojom vyjadrení vydanom TD/NS/0448/2018/Uh zo 
dňa 14. 06.2018. 
46. Stavebník je povinný dodržať podmienky Slovak Telekom-u a. s., ktoré sú uvedené vo 
vyjadrení tejto spoločnosti vydanom pre danú stavbu pod č. 2218000141 zo dňa ll. 06. 
2018. 
47. Stavebník je povinný dodržať podmienky Orange Slovensko a. s., vz. MICHLOVSKÝ a. 
s., ktoré pre danú stavbu sú uplatnené vo vyjadrení tejto právnickej osoby vydanom pod č. 
KE-1176/2018 zo dňa 08. 06.2018. 
48. Stavebník je povinný dodržať podmienky UPC BROAD BAND SLOVAKIA s.r.o., ktoré 
uvedená 
spoločnosť stanovila pre túto stavbu vo svojom vyjadrení vydanom pod č. 
645/2018 zo dňa205. 06.2018. 
49. Stavebník je povinný dodržať podmienky a v plnom rozsahu rešpektovať stanovisko KR 
PZ, KDI v Prešove, ktoré uvedený správny orgán pre danú stavbu vydal pod č. KRPZ-PO
KDI-43-137/2018 zo dňa21. 06.2018. 
5 
50. Stavebník je povinný dodržať podmienky, ktoré určil vo svojom záväznom stanovisku KPÚ 
Prešov vydanom pre túto stavbu pod č. KPUP0-2018/5404-5/44075/Li zo dňa 31. 05. 
2018. 
51. Stavebník je povinný dodržať tieto podmienky, ktoré určila spoločnosť IL Prešov. s.r.o.: 
• Stavba bude realizovaná v zastavanom území mesta Prešov, kde sa nachádzajú existujúce 
zariadenia a vedenia verejného osvetlenia. 
Upozorňujeme , že povinnosťou budúceho 
zhotoviteľa musí byť povinnosť , zabezpečiť prostredníctvom prevádzkovateľa verejného 
osvetlenia -našej 
spoločnosti, aby došlo ku korektnému odpojeniu el. zariadení sústavy 
verejného osvetlenia v tej 
časti, ktorá bude tvoriť stavenisko, zo systému dial'kovej 
správy tak aby bola 
zabezpečená funkcionalita VO v danej lokalite. 
• V projekte použité svietidlo ClassicStreet BVP794 MK-BK FG T25 l x LED 15-4S/830 
musí 
byť vybavené integrovaným autonómnym riadiacim systémom s komunikáciou cez 
GSM 
sieť, ktorý bude poskytovať údaje o polohe svietidla, prevádzkovom stave a bude 
umožňovať nastavenie intenzity osvetlenie podľa zvoleného časového harmonogramu, tak 
ako je uvedené v technickej správe v technických požiadavkách na svietidlo. 
• V projekte definovaný kužeľový stožiar musí byť vybavený dvierkami s osadeným 
štandardizovaným mosadzným trojuholníkovým zámkom. 
• V projekte definovaný rozvádzač verejného osvetlenia musí byt' vybavený kompatibilnou 
riadiacou jednotkou s používaným riadiacim systémom v meste 
Prešov S.E.R.V.O. 
• Demontovať jestvujúce zariadenie, ktoré je majetkom mesta Prešov, za ktoré je 
zodpovedný 
prevádzkovateľ verejného osvetlenia spoločnosť IL Prešov s. r.o. môže budúci 
zhotovíte!' diela len 
so súhlasom prevádzkovatel'a zariadenia alebo prostredníctvom ním 
poverených osôb. 
• Budúci Zhotoviteľ je povinný zdemontovaný materiál zo sústavy verejného osvetlenia -
stožiare, svietidlá, 
rozvádzače doručiť na adresu prevádzkovateľa verejného osvetlenia 
spoločnosť IL Prešov s.r.o. , Strojnícka č.l8, 080 O l Prešov. 
52. Výkopy a skládky nesmú znemožňovať prístup alebo príjazd k susedným stavbám 
a pozemkom. 
53. Zhotoviteľ stavebných prác je povinný dodržiavať ustanovenie Zákonníku práce a 
súvisiacich predpisov týkajúce sa ochrany a 
bezpečnosti práce na stavenisku. V ochranných 
pásmach existujúcich a novozabudovaných inžinierskych sietí 
je povinný postupovať podľa 
pokynov 
ich správcov, prípadne projektantov nových sietí. 
54. Stavenisko a činnosť na ňom nesmie ohrozovať a nadmerne obťažovať okolie, osobitne 
hlukom, prachom, 
popolčekom, dymom, plymni, parami, pachmi, pevnými a tekutými 
odpadmi alebo vibráciami. 
55. Stavebník počas výstavby nesmie obmedzovať prístup a prejazd obslužných vozidiel, najmä 
vozidiel technickej, zdravotnej a 
hasičskej služby. 
56. Stavba sa bude môcť užívať iba na základe kolaudačného rozhodnutia, ktoré na písomný 
návrh stavebníka vydá tunajší stavebný úrad; ku 
kolaudačnému konaniu stavebník predloží 
okrem náležitých dokladov 
aj atesty a certifikáty všetkých výrobkov a materiálov použitých 
na stavbe. 
57. Stavebník je povinný v rámci kolaudačného konania odovzdať Stavebnému úradu mesta 
Prešov údaje výsledného operátu merania a zobrazenia predmetov skutočného vyhotovenia 
stavby, pri podzemných 
sieťach technického vybavenia ešte pred zakrytím (ďalej len 
"porealizačné zameranie stavby"), vypracované oprávnenou osobou vykonávať geodetické 
a kartografické 
čim1osti, l x v tlačenej a l x v digitálnej forme. 
58. Oprávnená osoba vypracuje porealizačné zameranie stavby v súlade so zásadami tvorby 
a 
uplatňovania Digitálnej technickej mapy mesta Prešov a jej prílohou čl. l "Metodika 
tvorby a aktualizácie Digitálnej technickej mapy mesta Prešov", ktoré sú prístupné na 
internetovej stránke mesta 
Prešov www.presov.sk. 
6 
59. Stavbu nemožno začať, pokiaľ rozhodnutie nenadobudne právoplatnosť v zmysle 
ustanovenia§ 
52 zákona č. 7111967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok); po uplynutí 
IS-dňovej lehoty od doručenia tohto rozhodnutia si stavebník zabezpečí vyznačenie 
právoplatnosti stavebného povolenia na tunajšom stavebnom úrade. 
Tunajší stavebný úrad 
upozorňuje stavebníka na povinnosť oznámiť stavebnému úradu 
začatie stavby. 
V konaní neboli vznesené námietky zo strany účastníkov konania ani zo strany dotknutých 
orgánov chrániacich záujmy 
podľa osobitných predpisov. 
Od úhrady správneho poplatku za vydanie stavebného povolenia je žiadateľ v zmysle 
ustanovenia§ 4 ods. l písm. 
a) zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch oslobodený. 
Stavebné povolenie stráca platnosť, ak do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo právnu 
moc sa 
so stavbou nezačne v zmysle § 67 stavebného zákona. 
Odôvodnenie 
Dňa 27.06.2018 podal stavebník, ktorým je MsÚ Prešov -odbor strategického rozvoja, 
oddelenie 
investičnej či1mosti, Hlavná 73, 080 68 Prešov na tunajšom stavebnom úrade žiadosť 
o stavebné povolenie inžinierskych dopravných objektov pod označením: "SO Ol Spevnené 
plochy a 
SO 04 Odkanalizovanie". Uvedené objekty spadajú do objektovej skladby stavby pod 
pracovným názvom: 
"Úprava ulice Jarkovej", pre ktorú na pozemkoch parc. č. KN-C 112, 114, 
9546/30, 9546/35, 9547, 9550/1, 9551, 9553/1, 9555, 9556, 9573, 9624, 9725, 9728, k.ú. 
Prešov 
bolo vydané územné rozhodnutie obcou Ľnbotice pod č. BS/8936/2016-Tu dňa 16. Ol. 2017. 
Tunajší stavebný úrad oznámil listom zo dňa 25. 06. 2018 pod č. SÚ/9661/122207/2018-Mk 
začatie stavebného konania jeho účastníkom formou verejnej vyhlášky a všetkým dotknutým 
orgánom a organizáciám, ktoré chránia verejné záujmy 
podľa osobitných predpisov jednotlivo. 
Ústne pojednávanie v predmetnej veci bolo vykonané 
24. 07. 2018. V stavebnom konaní 
k predmetnej stavbe 
neboli vznesené námietky-prípadné podmienky a pripomienky účastníkov 
konania a dotknutých orgánov boli skoordinované a zapracované do podmienkovej časti tohto 
stavebného povolenia. Dokumentácia stavby 
spÍňa požiadavky určené vyhláškou č. 453/2000 Z. 
z. Stavebník v stavebnom konaní preukázal, že k stavebným pozemkom má vlastnícke a iné 
právo. 
Prístup k 
stavebným pozemkom 
je zabezpečený priamo z jestvujúcich komunikácií 
a verejných priestranstiev. Podmienky rozhodnutia boli stanovené najmä za 
účelom 
zabezpečenia: -ochrany záujmov spoločnosti pri výstavbe;-komplexnosti výstavby; dodržanie 
všeobecných technických požiadaviek na výstavbu, ich predpisov a technických noriem 
a dodržanie požiadaviek 
určených dotknutými orgáruni štátnej správy a na vylúčenie 
negatívnych účinkov stavby a jej užívania na životné prostredie, ako aj na zabezpečenie ochrany 
zdravia a osôb. Na základe zásady koncentrácie stavebného konania 
podľa osobitného predpisn 
-stavebného zákona, s poukázaním na to, že v priebehu stavebného konania neboli v stanovenej 
lehote vznesené námietky k danej stavbe 
zo strany dotknutých orgánov, platí pravidlo, že ak 
upovedomený správny orgán alebo účastník konania neoznámi v určenej lehote svoje stanovisko 
má sa za to, že z 
hľadiska ním sledovaných záujmov s povolením stavby súhlasí. Úprava 
domnelého súhlasu dotknutého orgánu znamená, 
že neuplatnené stanovisko sa zo zákona 
považuje za stanovisko súhlasné. 
Na základe výsledkov vykonaného stavebného konania tunajší 
stavebný úrad konštatuje, že 
uskutočnením (ani budúcim užívaním) stavby nie sú ohrozené 
záujmy 
spoločnosti ani neprimerane obmedzené či olu·ozené práva a oprávnené záujmy 
účastníkov konania. Stavebný úrad v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili 
povoleniu stavby, preto rozhodol tak, ako je 
to uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. 
7 
Poučenie 
Podľa§ 55 ods. l zákona č. 71/1967 Zb., o správnom konaní (správny poriadok) včas podané 
odvolanie 
má odkladný účinok. Odvolanie je potrebné v súlade s ustanovením § 54 ods. l 
správneho poriadku podat' na meste 
Prešov, Hlavná 73, PSČ 080 Ol -t.j. na správnom orgáne, 
ktorý rozhodnutie vydal. 
V súlade s ustanovením § 69 ods. 2 stavebného zákona toto stavebné povolenie, ktorým sa 
povoľuje stavba pod názvom: "Úprava ulice Jarkovcj-objekty SO Ol Spevnené plochy a SO 
04 Odkanalizovanie", 
sa oznamuje verejnou vyhláškou a musí byť vyvesené 15 dní na úradnej 
tabuli mesta ako 
aj zverejnené prostredníctvom internetu na internetovej stránke mesta Prešov 
www.presov.eu. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. Do lehoty sa nezapočítava deň, 
keď došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty, t. j. ten deň, kedy došlo k vyveseniu 
rozhodnutia na úradnej tabuli ako 
aj deň zverejnenia na elektronickej úradnej tabuli mesta. Toto 
rozhodnutie 
je preskúmateľné súdom až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov. 
/1 . .~ 
/'.>::/ ·=--
{lV .· / ':.----' 
Prílohy 
lng:Andrea Turčanová 
primátorka mesta 
l. Overená projektová dokumentácia (iba l x pre stavebníka a l x pre mesto). 
Na vedomie: 
l. MsÚ Prešov-odbor strategického rozvoja, Hlavná 73, 080 68 Prešov 
2. MsÚ Prešov-Odbor D,ŽP, IČO 00001002, Jarková 24, 080 Ol Prešov 
3. SPRA VBYTKOMFORT a.s. Prešov, IČO 31718523, Volgogradská 88, 080 Ol Prešov 
4. Správa a zimná údržba prešovských ciest, s.r.o., IČO 31719473, Pionierska 24, 080 05 Prešov 
5. O.S.V.O. comp, a.s., IČO 36460141, Strojnícka 18, 080 06 Prešov 
6. SANET Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete, IČO 17055270, Vazovova 5, 811 04 
Bratislava L 
7. PRESNET, s.r.o., IČO 36694231, Strojnícka 2076/l, 080 06 Ľubotice, tel.: 0511290 90 91 
8. Msú Prešov-OHAM, Jarková 24, 080 Ol Prešov 
9. Slovak Telekom, a.s., IČO 35763469, Karadžičova lO, 825 l3 Bratislava-Ružinov 
IO. SPP-distribúcia, a.s., IČO 35910739, Mlynské nivy 44/b, 825 ll Bratislava 
ll. Orange Slovensko, a.s., IČO 35697270, Metodova 8, 821 08 Bratislava-Ružinov 
12. UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., IČO 35971967, Ševčenkova 36, 851 Ol Bratislava 
13. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., IČO 36570460, Komenského 50, 040 Ol Košice 
14. Správa nehnuteľného majetku a výstavby MO SR, IČO 30845572, Komenského 39A, 040 Ol Košice 
15. Technické služby mesta Prešov a.s., IČO 31718914, Bajkalská 33, 080 Ol Prešov 
16. Slovane! ,a.s., IČO 35954612, Záhradnícka 151,821 08 Bratislava 2 
17. Východoslovenská distribučná, a. s., IČO 36599361, Mlynská 31, 042 91 Košice-Sever 
18. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prešove, Požiarnická l, 080 Ol Prešov 
19. Okresný úrad Prešov, odbor krízového riadenia, IČO OO 151866, Námestie mieru 3, 081 92 Prešov 
20. 
Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o ŽP, IČO 00151866, Námestie mieru 3, 080 Ol Prešov 
21. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Prešove-krajský dopravný inšpektorát, IČO 00151866, Pionierska 
33, 080 05 Prešov 
22. Krajský pamiatkový úrad Prešov, IČO 31755194, Hlavná 115, 080 Ol Prešov 
23. IL Prešov, spol. s r.o., IČO 36469149, Strojnícka 18,080 06 Prešov 
24. 
AP-Ateliér, s.r.o., IČO 32912278, Dobrianskeho 2157/2,071 Ol Michalovce 
8 
CO/ 
Mesto Prešov-spoločný stavebný úrad 
Úradný záznam: 
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie stavebného povolenia pre stavbu: "Úprava 
ulice Jarkovej -objekty SO Ol Spevnené plochy a SO 04 Odkanalizovanie" bola vyvesená 
na úradnej tabuli mesta 
dňa 
7
~,:~:.,.. .... _;-·-:···-~;·-···.·~····_.·")··················· 
)c:l 
.......... r:.~: :-~-~J. ! .. : ......... ~. _~__!. :·t ................... . 
Pečiatka a podpis 
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie stavebného povolenia pre stavbu: "Úprava 
ulice Jarkovej -objekty SO Ol Spevnené plochy a SO 04 Odkanalizovanie" bola zvesená z 
úradnej tabule 
dňa .................................................... . 
)vt 
Pečiatka a podpis 
  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)