Stavebné povolenie: "Prešov Ďumbierska, č. 13-15, Prešov, Obnova bytového domu - výstavba strechy".

Stavebné povolenie

20.08.2018 / Oznámenia Stavebného úradu

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        Mesto Prešov 
• : i:.Yii:'t uL č. 73, Prešov PSČ 080 Ol 
V Prešove dľí.a: 13.08.2018 
-~;;-~·i :-::;;(!l) l 94/20 18-Fa 
\' \.'C 
/_iadosť o vydanie stavebného povolenia -Bytové družstvo Prešov, Bajkalská 30, 080 Ol 
Prešov 11a základe splnomocnenia vlastníkov bytov a nebytových priestorov bytového 
,:,,lu.: n~; ulici 
Úumbicrska 13, 15 v Pr·ešove. 
~--------------------------------------------------
Stavebné povolenie 
(VEREJNÁ VYHLÁŠKA) 
\kst,l Prešo\· stavebn)· úrad podľa § 117ods.l zákona č. 5011976 Zb. o územnom 
: <':tlu'.<t:ti :: stuvcbnom pori~1clku (stavebn)' zákon) v znení jeho noviel na základe podanej 
/;:~:.Í(i:::i :>iad~tteL1 /stavebníka/-Bytové družstvo Prešov, Bajkalská 30, 080 Ol Prešov na 
:.:· .. ;.; .. ,.· s:,lHomocnenia vlastníl\.ov bytov a nebytových priestorov bytového domu na 
.. ,;;; :"":,:;i!icrska l3,15 v Prešove /zo dl1a 20.03.2018/ o vydanie stavebného povolenia na 
sl:t\ bu p(,J u~:načením: "Prešov Ďumbierska, č. 13-15, Prešov, Obnova bytového domu
l):.;!:í ;·h:í strechy", miesto stavby-objcld bytový dom Ďumbierska č. 13, 15, Prešov, 
stt;;;:ml' ťíslo 6867, na parcele číslo 14302/190, katastnilne územie Prešov prejednal 
ľ· ,i:lll(: ;>iadosť stavebníka v stavebnom konaní podľa § 62 ods. l stavebného zákona 
-; .k>tb:ut;.'mi orgúnmi a so znúmymi účastníkmi konania d!la 09.08.2018 a rozhodol takto : 
:•:;:<.Tiel dukončencj stavby pod označením : "Prešov Úumbicrska, č. 13-15, Prešov, 
(.:.;;..,·,·;~ ,;y(ového domu-v)·stavha strechy", 
objekt bytový dom na ulici i'>umbierska č. 
u, :_:.;, , t'cdovl', súpisné číslo 6867, na pozemku parcelné číslo 14302/190, katastrálne 
:.:.. .. ·.~de l' J"~'~O\' sa podľa § 66 ods. l stavebného zákona 
povoľuje. 
'~<-~.:-~:..;~: .. ~:_.:·ncníc stavehn\·.ch prác stavebn)' úrad určuje tieto podmienl\.y: 
1. ~-;,;!\\:lli1'5 pr{lce sa budú realizovať v súlade s projektovou dokumentáciou /04.2018/, ktorú 
\ :·Jlľ:.;uJ\·al-zodpovedn)· projektant: Ing. arch. Ján Katuščák -autorizovaný architekt
:\l1,CllľľEKT00JICK)' ATELIÉR. M. Nešpora č. 39, 080 Ol Prešov overenou 
• sla\ <-'bnom konaní, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia, prípadné zmeny 
.·:: JICSrtlÚ uskutočniť bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu. 
:<t:l\ ,_·bník je povinný dodržiavať ustanovenia zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody 
a k1·;,;;li). ,. znení neskorších predpisov(§ 35 ods. l). 
·'· l'.j'.:-:::; slti\Cbn)·ch prác sa musia dodržať všeobecné technické požiadavky na 
l:::~:u~.~.:-.·:m ~mie stavby y ;;:mysk stavebného zákona a vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z. 
> ... · ''-'/jh.'ČIIllstné predpisy. slovenské technické normy a návody stavebných výrobkov na , h ij1 použitia. 
·· ,:,· ... ~:,~:~· prúcc treba ukončiť do 36 mesiacov odo diia začatia výstavby. 
, /.i:ultl\'itcl' stm·by bude určení výberovým konaním. Po ukončení výberového konania je 
>L\·-· ;;,ík najneskôr do 15 dní povinný oznámiť stavebnému úradu meno a adresu 
-'··''"··. !:~'ľ:, st,l\·by v zmysle ~ G1 ods. l písm. cl) stavebného zákona. 
6. Stavebník je povinn)r stavebnému úradu písomne oznámiť začatie stél\'cbn),ch pré\': 
v zmysle § 66 ods. 2 písm. h) stavebného zákona. 
7. Vedenie uskutočňovania stavby bude vykonávať stavbyvedúci, ktorého činnost" zahc~:pc
í 
zhotoviteľ stavby. 
8. Stavebný denník vedie stavbyvedúci alebo stavebník od prn~ho dtl.a príprm·n:{ ch ;1rúr.: a/, 
do ukončenia stavebných prác na stavbe podľa § 46d ods. 2 stavebného zákn:1:L 
9. Na uskutočňovanie stavby možno použiť iba stavebn)' v)Tobok. ktorý· je podL1 csc ·,n~,-h 
predpisov vhodný na použitie v stavbe na zamýšľaný účel podľa § 43f staveht:ého /(Ú():FL 
l O. Stavebnými prácami sú aj montážne práce, ktoré musí vykonávať fyzická osoba. ktorú m~í 
požadovanú odbornú kvalifikáciu a zdravotnú spôsobilosť podľa § 43g s~m ehm~ hP 
zákona. 
11. 
Stavebník je povinný na viditeľnom mieste označiť stavbu stítkom ''Stavba pm olcilú··. :;:1 
štítku musí byť uvedené. ktor)' orgán, kedy a pod akým číslom stavbu povolil. 
12. 
Po skončení stavebných prác bude okolie stavby dané do pôvodného sta .. ·u. /'1 c~n 
zodpovedá stavebník. 
13. Stavebník je povinný dbať na to, aby pri uskutočúovaní stavcbn)·ch prúc nedošlo 
k spôsobeniu škôd na cudzích nehnuteľnostiach a majetku. V opačnom prípade .ic po,·inn:: 
tieto škody nahradiť. 
14. Okolie stavby nesmie byť stavebnou činnosťou a jej dôsledkami nadmerne ohť<t;',<wan(~ 
a zároveií. ani neprimerane obmedzované bežné užívanie bytov. 
15. 
Odpad, ktorý vznikne stavebnými prácami počas rcaliz<'tcie stavebn)·ch úpr;w •w ~ U1\ h· _;c 
stavebník povinný likvidovať v súlade so zákonom NR SR č.79/2015 '1. z, ,, lldj':t' " 
a v zmysle všeobecného záväzného nariadenia Mesta Prešo\· o odpadoch, 
16. Zmenu v projektovej dokumentácií môže stavebný úrad povoliť podľa ~ (l~ :;L'\\'h~,, ;Ji,, 
zákona, len v odôvodnenom prípade pred prevedcním a to na žiadosť stavebníka. 
17. Ak sa so stavebnými prácami do dvoch rokov odo cl !la nadobudnutia prcívoplati1• 1~ti 
rozhodnutia nezačne, toto stráca platnosť podľa § 67 ods. 2 stavebného zákona. 
18. So stavebnými prácami sa nesmie začať, pokiaľ rozhodnutie nenadobudne pdl\':1:1 nwc 
v zmysle§ 52 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok). 
19. Stavebník je povinný požiadať o povolenie na zvláštne užívanie miestnych knmunikúcií. 
resp. na osobitné užívanie /záberu/ verejného priestranstva na umiestnenie slil\'cbnt;ho 
zariadenia l lešenia, veľkoobjemového kontajnera, skládky materiálu. eko WC, stavcbnc~i 
techniky/ Mesto Prešov-MsÚ Prešov príslušný odbor. 
20. Stavebník pri uskutočiiovaní stavebných úprav je povinn)· postupovať v súlade s 
osobitnými právnymi predpismi a opatreniami určenými vo vyjadreniach dotknutého 
orgánu -Okresného úradu Prešov odboru starostlivosti o životné prostredie -org<íntt 
ochrany prírody a krajiny pod č. OU-PO-OSZP3-2018/026509-02 zo d(la 26.06.201 i\, 
Stavebník je povinný písomne požiadať stavebný úrad po ukončení stavebných pníc 11!1 
stavbe o vydanie kolaudačného rozhodnutia podľa § 79 stavebného zákona. 
Stavebník je povinný ku kolaudácií stavebných prác na stavbe doložiť atesty a ccrtiU.:úl\' 
všetkých výrobkov a materiálov použitých na stavbe. revízne správy. 
V 
stavebnom konaní neboli vznesené námietky zo strany účastníkov konania. 
'" . . 
~-'·-•d>'Udl''-'l:H.' 
Í:i:td:lt .. :ľ /stavebník/ -Bytové družstvo Prešov, Bajkalská 30, 080 Ol Prešov /správca/ na 
/~·,:.L Je spln,)mocnei1ia /zo dl'ía 20.03.2018/ vlastníkov bytov a nebytových priestorov 
[l:-,,;,<·l1ll LÍomu na ulici ()umbierska č. 13, 15 v Prešove podal diía 05.06.2018 na tunajšom 
st:t\ d1:1U:11 Cmtdc žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu pod označením: "Prešov 
ľJ>.tmbicr:,:.::t 
. 13-15. Prešov Obnova bytového domu -výstavba strechy", miesto stavby
ubickt byto\·)' dom Ďumbierska č. 13, 15. Prešov. súpisné číslo 6867, na parcele číslo 
_;ii_: l ';iJ. 1-::ttastrúlne územie Prešov. 
~Jtbt:1 pudania žiadosti bolo začaté stavebné konanie. 
1 ~:;1:1i:~; st:tvcbn) úrad ozn:1mil listom zo dľ1a 04.07.2018 pod. č. SÚ/9194/2018-Fa začatie 
.<",·._ .•• :~il • ;,~·:nania dotknutým orgánom, ktoré chránia verejné záujmy podľa osobitných 
;1: .·J;.;::u . .i-·-inutlivo a vzhraclom na to, že ide o stavbu s vel'kým počtom účastníkov konania, 
· .:,, '·" ,j i ,1 i'.:tčmí stavebného konania upovedomení formou verejnej vyhlášky. Ústne 
l"··<·dn:.nnil· \ p1wlmctnej n·ei bolo vykonané dií.a 09.08.2018. 
\' ·kd-:LtllU\cj časti stavebník doložil: 
-sC:ili:tsn: stanovisko Mesta Prešov Sekcie stavebného úradu a urbanistiky odd. hlavného 
:t:..:hitcLu a územného plánovania zo di1a 15.02.2013 pod č. B/1664/2013-potvrdeného 
,\:liL<det U,! boru hlavného architekta mesta /MsÚ Prešov/-doloženého na stavebný úrad 
l:t\' _'[it tík,Jm d!'w 2. júla 2018 /v predmetnej veci, 
-.:~!hí:u~;(· :;tunoYisko OR l-fa/Z v Prešove pod č. ORHZ-P01-814-001/2018 zo dJl.a 
i l. ,i)!;.2'd l~-
-'-y_;:,d:,::;:'-· ,lrt'-únu ochrany prírody a krajiny OÚ Prešov odboru starostlivosti o ŽP odd. 
,h::lt:L!y 
1
Jrír~.Kly a vybran)·ch zložiek životného prostredia/ zákon o ochrane prírody/ zo dl1a 
_ .· .. -~':). :~ p,ld. č. OU-PO-OSZP3-2018/026509-02 v predmetnej veci-opatrenia 
:::.: ľ~.-:, '" CJtJé \ bode c. 20 podmienkovej časti rozhodnutia. 
<:::' :i·:,~ und ' uskutu2!tl~nom konaní preskúmal žiadosť z hľadísk uvedených v § 62 
,,_, -. _ ·.t::\ ... :hnéhu zúkolt:, a konštatoval. že uskutočnením /ani budúcim užívaním/ stavby 
,.,i di1l\l;~t.:ll,: zúujmy spolocnosti ani neprimerane obmedzené či ohrozené práva 
::. ;-.:.1 ),,_·;.~· zóujmy účastníkov konania. Stavebníci majú k nehnuteľnosti vlastnícke 
, •. :;1, ::i.~Li;ckc pnh·o -LV č.ll498. Dokumentácia stavby spÍľ1a požiadavky určené 
, ·. llLI;J.u.~ i\ lÍ:P SR č. ..J-53/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia 
i\.!\,<:Ji('!iu ~.:t:\.dll~l ako aj s ním sú\·isiacich právnych predpisov. Podmienky rozhodnutia boli 
:..:;:t:J,·\ ~·~~~· J:~._jm{i za účelom zabezpe
enia ochrany záujmov spoločnosti pri výstavbe , 
.:.:::-:.;"_;ti <:~taYby. dodr/"ania všeobecných technických požiadaviek na výstavbu, 
. , :.i: i ,_ \ :l l·.:chnick)·ch noriem. požiadaviek určených dotknutými orgánmi a na vylúčenie 
: .. ".: .... ~._,·:.účinkov stavby ajcj užívania na životné prostredie ako aj na zabezpečenie 
"·-':ii--u<: /,ir~t\·i~1 a osôb. 
>;l:.\~·',;::: l!r:td takto dospel k záveru, že žiadateľ-Bytové družstvo Prešov, Bajkalská 30, 
.; : ... _,: l :~·~;~" . sprúvca/ na z~tklade splnomocnenia vlastníkmi bytov a nebytových priestorov 
. '-··'' ,,,,_ ,Lt~lk 11~1 Ul. f)L;mbicrska č. 13. 15 v Prešove /Zápisnica zo schôdze vlastníkov 
..... , .... :."' ,, ~l'.ll~\ého cllllliL: ()umbierska 13.15, Prešov konanej di'la 20.03.2018-uznesenie 
. . 
, ::~~~ ,<.'-·tky podmienky pre vydanie rozhodnutia a preto bolo potrebné rozhodnúť tak, 
·,,:;ié \\i v)rokon:j ·~asti tohto rozhodnutia. 
/i:tc.:ľ o stavebné pm·olcnie bola v súlade so zákonom NR SR č. 145/1995 Zb. 
,1 >:J:::\tt;·'-·li puplatkoch v znení príslušn)'ch noviel spoplatnená podľa položky č. 60 písmena 
~. ·'·";1,;~: '-,, , )·škc l 00.00 e. Sprú\lly poplatok žiadater uhradil v pokladni Mestského úradu 
, i-;,_·ť; l\ .. • ,.li"ta U:'\.06.201 R-duklacl č. 1411443/2018. 
Poučenie 
V súlade s § 69 ods. 2 stavebného zákona bude toto rozhodnutie oznámené \ClTJlW'' 
vyhláškou. Táto verejná vyhláška. ktorou sa doručuje toto rozhodnutie nw~i b~ e ~!'"':: 
s projektovou dokumentáciou vyvesená v zmysle ~ 26 ods. 2 zákona č. 7], l<)() i /h. 
o správnom konaní (správny poriadok) po dobu 15 kalcndúrnych dní na úradnej Ulhlii !11<'~''<1 
Prešov a zverejnená na internetovej stránke mesta Prešov Po:-:kr\n\ <!di 
tejto lehoty je dúom doručenia rozhodnutia. Do lehoty sa nezapočítava v súlade s ·~:~ ~~ ' ,_' ·; ~ 
zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení jeho noviel dct'í., keď došlo ku :'ku(: ,\:r:•':-:
1 
i 
určujúcej začiatok lehoty. t.j. ku dt1u vyvesenia rozhodnutia na úradnú tabuľu. 
Podľa § 54zákona č. 7111967 Zb. o správnom konaní /sprúvny poriadok' p:;:! i t·.··-,·~.:t' 
rozhodnutiu možno podať odvolanie v lehote 15 kalendárnych dní odP di1<' f!>:l:: 11"· :·i:·. 
rozhodnutia na správny orgán. ktorý rozhodnutie vydal -Mesto Prešov. Hlavnú r. i)~(' 
1 
l~': i 
Ol. Včas podané odvolanie má podľa ustanovenia~ 55 ods. 1 správneho poriéHikii ,,~,, ::uL : 
účinok. Rozhodnutie je preskúmateľné súdom na základe správnej žaloby. <Ú p·; \ y(:v:-1 ;::·,: 
riadnych opravných prostriedkov. 
1-'7 
(.' ._ 
/ 
Ing. Andrea ľurčanová 
primútorka mesta 
Prílohy 
Overená projektová dokumentácia l l x pre stavebníka J x pre sl); 
·,' .. :_;.,:·, ·, .-... :'l~ka, ktorou sa oznamuje rozhodnutie-zmena dolwnčenej stavby: 
"/;·;~u.· ;·~ .. : •• :bicrska č. 13-15, Prešov obnova bytového domu výstavba strechy" bola 
v::Y :.,~·:::': .;;, {tcadnej tabuli lVlcsta Prešov 
di'ía ................................................................... .. 
'. ' _, ·y / 
. . ·. l'~./·· 
•· . • . ..• • • ./ L·-
.;:-' 
.. , .. ·;· 
• ••• l •• l ••••••••••••• \ { ~ ~:.' ~ ~· .. ~ .~ •• :~.;; •••••• l ••• l •••••••••• l ••••••••• 
\·,.,·_.ja:'• ;:ľ,;;:íška, ktorou sa oznamuje rozhodnutie-zmena dokončenej stavby: 
.. >.-,·~ 1'.' ;, .1o~bicrska č. 13-15, Prešov obnova bytového domu výstavba strechy" bola 
:<,_·;,·!::','i. :~.·:.dtH•j tabule :\1esta Pn·šov 
dň il ................... ,.. ......... ~·!·'.'"!''''''''''''''!••••·················· 
; .. · ... · .. _'./ 
: .... ··l\ 
.~),:·: .. :: ... {)~ 
••• l ••••••••••••••• l •••• l •• l •••• '~'l' .• -........ ·'. ,it ••• l ••• l ••• l •••••••• 
Pečiatka a podpis 
' 
' ' 
" 
t43ozmV 
----" 
'l UVI' DCM 
" 
-
-
' 
" 
--~--
,i-
,i 
' 
' ' 
J 
~///'> ' ,' 
' ' ' ' 
' 
~--"' ___ :_ 
' ' ' ' ' 
___ , 
' 
' ' ' 
' ' ' ' 
RYTJVV OJf' 
' 
' ' 
' ' 
--/1 
,_ 
' ' 
' 
' 
' 
" ' 
" 
' ' 
' 
' 
,-/ 
' 
' "" 
' 
' ' 
' ' ' 
' ' 
' 
' ' 
" 
"" 
' 
' 
~ ""' " 
' 
' 
' 
' ' 
' 
" 
__ /, 
" 
", 
i 
" 
/ 
" 
" 
" 
/ 
/ 
i 
' 
" ' 
' 
' 
' 
' 
' 
" 
' 
' 
' 
,-,' 
' " 
·" 
' 
' ' 
' 
' 
' 
' 
fi!, 
,' '<;:l 
'"' 
l 
";! / 
o 
" 
' ' 
" 
' 
' ' 
' 
" " 
' 
' ' ' ' ' 
' 
' 
' 
' 
' 
' 
d 
' 
' 
' 
,, 
' 
' 
' ' 
' ' 
' c 
' ~r---------i:';;; 
'"" 
' 
' ' ' 
' 
' 
' ,, 
' 
' ' 
' ' ' ' ' 
t+---' 
-r---
' 
__ , 
___ ,,_ ' 
' ' 
' ' ' ' 
,, 
' 
' 
,c 
' 
' 
' 
' 
' 
/""" 
' 
" 
' 
"" "" ,_ --
--""-
' 
' 
~ 
' ' ' 
-__ , 
' 
' ' 
' 
' 
' ' 
i' 
i i 
' 
l 
i 
0~"*-il~-~ +-~ 
-----~"!1' l 
" ' ' 
~"' '~ 
<Jr--L 
'-, ___ _ 
·., ,' 
l /-
-~--<'-
>!~~ ~ 
i212Qtl 
1 ' 
' ' ' 
' ' 
.• ' 
l i 
' 
___ , 
' 
' ' 
,'"' ,' 
' ' ' 
' ' 
' ' 
,' ,' ,' 
' ' 
,' 
,' ,' " " " 
' " 
+' 
' 
' 
' 
l ,,i 
----1 
: ,l 
~~ 
l i 
•• 
' ' ' 
l ", ' 
1 -' "''A"' 
l l ·-' ~---L--JI' kl~~','~· 
: J ___ ol '~ 
ot-L ~g"' -"-' G 
l '!.,') "' ," 
' -----+-+ 
' ~ 
' ' 
' ' 
' 
' 
' 
' 
' ' 
'~ 
' 
' 
' ' 
' 
' 
,\ ' 
() 
' 
' ' ' " 
' 
'/--• 
' 
' 
' 
:;:JSF:ON" 
BY-DV
9 
DJH 
~-
' ' ' 
' ' 
' 
' 
' 
~, 
51 
' ' 
' 
' ' ' ' 
·~ ' 
----,' ---" 
' 
' 
' 
' 
' 
' 
' 
' 
' 
' ' 
' 
' ' 
' 
' 
' 
' 
' ' 
' 
' ' ' 
' ' 
• 
' 
---,' 
~ ~' 
' 
' ' 
/ 
' 
' 
' ""' 
' 
' ' ' 
' 
' 
' 
' 
' ' 
' ' ' 
' ' 
' ' ' 
,' ""'"'' "" 
' 
' ' 
' ' 
' ' ' 
' 
' ' 
;,:: 
liJ 
!ii 
~ 
~ 
' 
~ 
' ~ 
' ' 
' ' ' 
' 
' ' 
-~~ ' 
' ' 
' 
' ' 
' 
' 
' 
-
' ,_~ 
' 
--
' 
' ' 
' 
' ' ' 
' 
' ' 
' 
' ' 
' 
' ' 
' ·---; 
' -~---, 
•' 
/ 
/ 
' 
' ' 
' 
' 
' ' 
  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)