Prerušenie distribúcie elektriny: časť mesta Prešov, Solivar - ul. Pri hati č. 15, 21, 22, 24, 26, 31, 33, 35, 37, 38, 39, 41,57 v termíne 7. september 2018 od 07:30 h do 14:30 h.

Prerušenie distribúcie elektriny

21.08.2018 / Distribúcia elektriny - prerušenie

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                'Já i; !1st člslo!=o dň č! 
1\aše číslo 
'Jybu·;~J~ 
l e.iefón;E -rnuri 
Vážený zákazník, 
l 
1/433695/2018 
Linka VSD 
0850 123 312 
l<ošice/20.08.2018 
'·' ... 
1/433695/2018 
MESTO PREŠOV 
Hlavná 73 
Prešov 
080 
01 v nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie distribúcie elektriny 
v lokalite, ktorá sa nachádza na území Vášho mesta resp. obce: 
časť mesta Prešov, Solivar -ul. Pri hati č. 15, 21, 22, 24, 26, 31, 33, 35, 37, 38, 39, 
41,57 
v termíne 
7. september 2018 od 07:30 h do 14:30 h 
Je nám ľúto, že práce, ktoré bezprostredne súvisia s opravou a pravidelnou 
údržbou 
distribučnej sústavy, obmedzia na nevyhnutný čas využívanie elektriny vo 
vašej obci. Údržba 
je však kľúčová pre zabezpečenie spol'ahlivej a bezpečnej 
distribučnej sústavy. Je zároveň účinnou prevenciou pred ne plánovanými 
poruchami na ktoré, na rozdiel od plánovanej odstávky, Vás nedokážeme 
vopred 
upozorniť. 
Zároveň sa na Vás obraciame s prosbou o spoluprácu pri informovaní občanov o 
plánovanej 
odstávke miestne obvyklým spôsobom (napr. vyhlásením v miestnom 
rozhlase, umiestnením oznamu na informačnej tabuli, zverejnením oznamu na 
Vašom webovom sídle a pod.). Toto oznámenie vzhl'adom na 
jeho charakter 
považujeme za oznámenie vo verejnom záujme. 
Urob ime 
všetko preto, aby bola distribúcia elektriny v tejto oblasti obnovená čo 
najskôr. Pokia!' to okolnosti umožnia, budeme sa snažiť skrátiť plánované 
prerušenia 
na nevyhnutné minimum. Aktuálne informácie o prípadnom skoršom 
ukončení prác nájdete na portáli eVSD (www.vsds.sk v časti Plánované odstávky). 
Ak preferujte elektronickú formu komunikácie, dávame vám do pozornosti portál 
eVSD. Po zaregistrovaní budete mať viaceré informácie o Vašom odbernom 
mieste k dispozícii aj z pohodlia Vášho domova. Zároveň si ako užívate!' portálu 
môžete nastaviť el(omunikáciu s VSD. Informácie o plánovanom prerušení 
distribúcie, 
či jeho zrušení ako 
aj ďalšie dôležité informácie týkajúce sa Vášho 
odberného miesta bude 
dostávať e-mailom. 
Člen O 
o 
innogy 
Kontakty 
T Linka VSO: 
0850123312 
E info@vsds.si( 
l www.vsds.sk 
F +421 
55 678-6516 
Poruchová linka VSD: 
0800 1?3 ]32 
Adresa pre písomný kontakt: 
Východoslovenská 
cľrstrrbučn<i, <>s 
Mlynská 31,042 911<oSice 
s:ovenská republika 
'W-• cC'IO>l ;c '"'''>!·'"v UOd•cd·•u··. 
'""""' Ui•."e>rle'''' suJ,• Ku>ic •. l 
~u•w<ka '"' ,,w(,,,,l bón<y. 
Č. v' 201)848(11Q8/{lb0 
tol(. Cl' l \K 6/\ 
    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)