Oznámenie Ministerstva vnútra SR - začatie stavebného konania na stavbu: "Prešov OKP KR PZ, rekonštrukcia a modernizácia objektu".

Oznámenie

21.08.2018 / Oznámenia samosprávy

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        MINISTERSTVO 
VNÚTRA 
SLOVENSKEJ REPUBLIKY 
Č. p.: SHNM-OSNMIV-SU-181-2/2018 
SEKCIA H!'lit:TEĽNÉHO A NEHNUTEĽNÉHO MAJETKl' 
odbor sprá vJ nehnuteľného rnajdku a investičnej v)':;tavb) 
oddelenie stavebného por-iadku a odborných činností 
Košická ul. č. 4 7. 812 72 Bratisla\'a 
Bratislava 16.08.2018 
Verejná vyhláška 
OZNÁMENIE 
Ministerstvo vnútra SR, sekcia hnuteľného a nehnuteľného majetku, odbor správy 
nehnuteľného majetku a investičnej výstavby, oddelenie stavebného 
poriadku a odborných činností podľa § 121 ods. 2 písm. b) v spojitosti s §139b ods. IO zákona č. 50/1976 Zb. o 
územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov 
(ďalej 
len "stavebný zákon") a nariadenia Ministerstva vnútra SR č. 
13/2008 o stavebnom úrade ako 
vecne príslušný stavebný úrad 
(ďalej len "stavebný úrad MV SR") v súlade s §I 8 ods.3 zákona č. 
71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len 
"správny poriadok)" a žiadosti stavebníka zo dňa 30.07.2018 pod č. p.: CPPO-ON-201 8/000665-
024 
(doručená stavebnému úradu MV SR dňa 31.07.2018) oznamuje v zmysle § 61 ods. 4 
stavebného zákona, 
začatie stavebného konania na stavbu: 
"Prešov OKP KR PZ, rekonštrukcia a modernizácia objektu" Stavebník: Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory Prešov, Štúrova 7, 080 O I 
Prešov 
Miesto stavby: 
OKP KR PZ Prešov, Fučíkova 4564/2, 080 Ol Prešov 
Katastrálne územie: Prešov 
Obec, okres, kraj: Prešov, Prešov, Prešovský 
List vlastníctva: 
č.: 6782 
Parcelné 
číslo: č.: 7996/1,7996/2 
Projektant: 
DRUPROJEKT IPZ Prešov, Okružná 3032/33, 080 Ol Prešov -Ing. 
Rudolf Novotný, autorizovaný stavebný inžinier, reg. číslo 2 I OO* A* l 
Zhotoviteľ stavby: Bude vybratý podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
Popis a rozsah stavby: 
Rekonštrukciou objektu sa zlepšia jeho tepelno-technické a energetické vlastnosti. Obvodové 
steny sa zateplia kontaktným zatepľovacím systémom PCI MultiThenn M hrúbky 200 mm 
s tepelnou izoláciou z minerálnych fasádnych 
izolačných dosiek a následne upravených 
L' 
silikátovou omietkou. Na zateplenic sokla sa použijú dosky XPS hrúbky 180 mm s povrchovou 
úpravou z mozaikovej omietky. Na existujúci strešný plášf pôvodnej plochej strechy ( ktorá 
je 
v súčasnosti prekrytá valbovou strechou s drevenou konštrukciou krovu) sa v dvoch vrstvách 
uloží tepelná izolácia Knauf 
Unifit 032 o celkovej hrúbke 400 mm. Na strešnom plášti valbovcj 
strechy sa vymenia strešné svetlíky a výlez k anténe. Krokvy nad štítovými stenami sa predÍžia 
tak, aby okapy na štítových a pozdÍžnych stenách boli na rovnakej výškovej úrovni. Vymenia sa 
výplne otvorov za nové plastové okná s 
izolačným troj sklom . V chodové dvere budú kovové 
s prerušeným tepelným mostom, zasklené 
bezpečnostným izolačným troj sklom. Budú 
vymenené všetky klampiarske a 
zámočnícke výrobky, dažďové zvody a žl"aby za nové 
z pozinkovaného plechu ako 
aj bleskozvod. Na vykurovacie telesá sa osadia termoregulačné 
ventily a po hydraulickom vyregulovaní vykurovacej sústavy a vykonaní všetkých 
prevádzkových skúšok sa systém 
UK opä( uvedie do prevádzky. Svietidlá s nižšou účinnosťou 
sa vymenia za hospodárnejšie. Na prízemí v m. č. 165 sa vybuduje bezbariérové sociálne 
zariadenie. 
Prístup do objektu osobám s obmedzenou schopnosťou pohybu bude zabezpečený 
novovybudovanou betónovou rampou s protišmykovou, mrazuvzdornou dlažbou . Opraví sa 
schodisko hlavného vstupu do budovy, ktoré bude prekryté novo vybudovaným prístreškom. 
Na základe žiadosti stavebníka, Ministerstvo vnútra SR, 
Pribinova 2, 812 72 Bratislava
Centrum podpory 
Prešov, Štúrova 7, 080 Ol Prešov pod č. p.: CPPO-ON-2018/000665-024 zo 
Dňa 30.07.2018 (doručené stavebnému úradu MV SR dňa 3 1.07.2018) o vydanie stavebného 
povolenia, stavebný úrad MV SR oznamuje 
pod!' a § 61 stavebného zákona a v súlade s § 18 
ods. 3 správneho poriadku, začatie stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania 
spojeného s miestnym 
zisťovaním známym účastníkom konania a dotknutým orgánom 
a organizáciám fonnou verejnej vyhlášky. 
Dňom doručenia žiadosti ( 31.07.2018) bolo začaté stavebné konanie. 
Stavebný úrad MV SR stanovuje účastníkom konania na uplatnenie námietok a pripomienok 
lehotu 
15 dní od doručenia tohto oznámenia, inak sa na ne nepríhliadne. 
V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány a organizácie, inak 
podl"a § 61 
ods. 6 stavebného zákona má sa za to, že ich stanovisko je kladné. 
Predmetná stavba je považovaná podl"a § 139b ods. IO stavebného zákona za stavbu pre 
bezpečnosť štátu a vecne príslušným stavebným úradom je stavebný úrad MV SR. 
Do podkladov žiadosti o vydanie stavebného povolenia možno nahliadnuf na MV SR, sekcia 
hnutel"ného a nehnutcl'ného majetku, odbor správy nehnutel'ného majetku a 
investičnej výstavby, 
oddelenie stavebného poriadku a odborných 
činností, Košická č. 47, 812 72 Bratislava, po 
predchádzajúcom telefonickom ohlásení na tel. 
č. 0961 O 54106 v pracovných dňoch, alebo na 
Ministerstve vnútra 
SR-Centrum podpory Prešov, Štúrova 7, 080 Ol Prešov. 
/(l 
Ing.% Michalec 
vedúci 
.. Prešo\· OKP KR PZ. rd-::nn:::trukcia a modcrni:..-:úcia objektu"' 
Oznámenie -YcrL>jnc'u Yyhb~k\~u 
Toto oznámenie musí byť vyvesené v súlade s § 26 ods. 2 správneho poriadku po dobu 15 
dní na verejne dostupnom mieste (úradná tabuľa) a spôsobom v mieste obvyklým, posledný deú 
vyvesenia je dúom doručenia. 
Doručí sa účastníkom konania: 
l. ľvhnisterstvo vnútra SR, Centrum podpory Prešov, Štúrova 7, 080 Ol Prešov 
2. Ministerstvo vnútra SR, SHNM, OSNMIV, OIV, Pribinova 2. 812 72 Bratislava 
3. DRUPROJEKT !PZ Prešov, Okružná 3032/33, 080 Ol Prešov 
4. Mesto Prešov, Hlavná 73, 080 Ol Prešov 
Ostatným účastníkom konania v bytových domoch s.č. 4565, 4566, 4567, 4574, 4679, 4680, 
4681 k. ú Prešov-verejnou vyhláškou 
Doručí sa dotknutým orgánom: 
5. Ministerstvo vnútra SR, SKR, OIPPD, inšpekcia práce a požiarny dozor, Drieňová 22, 826 04 Bratislava 
6. Ministerstvo vnútra SR, SPSČ a OU, OZ, Kuzmányho 8, 041 02 Košice 
7. Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o ŽP, Námestie mieru 3, 080 Ol Prešov 
8. E.LC. Engineering inspection company s.r.o., Volgogradská 8921113,080 Ol Prešov 
9. Východoslovenská distribučná a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 
l 
O. Slovak Telekom. a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 
Vyvesené dú a .......................................... .. Zvesené dňa ..................................... . 
Pripomienky: boli -neboli 
)/ 
,• ~i i }.1~ L.;. --c~ 
o~n o 1 ~.-: t s o v 
; ~ . 
···················-~~---································· 
odtlačok pečiatky, podpis 
.) ,) 
.. Prc~n\· OKP KR PZ. rekon~trukcia a modcrni:,.:úcia nbjc-ktu" 
Oznúmcili1.~ ·" Ycr<:jnou Yyhlťt~kl1U 
  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)