Oznámenie o doplnení podkladov pre rozhodnutie: "Bytovo - polyfunkčný objekt", na ulici Nábrežnej.

Oznámenie o doplnení podkladov pre rozhodnutie

22.08.2018 / Oznámenia Stavebného úradu

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                MESTO PREŠOV 
Stavebný úrad 
Hlavná ul. č. 73, Prešov PSČ 080 Ol 
Číslo: SU/5187/2018-Sf/77 V Prešove dňa: 20.08.2018 
Oznámenie o doplnení podkladov pre rozhodnutie 
Verejná vyhláška 
Navrhovateľ -spoločnosť IGOLAS, s.r.o. Sázavského 5, 08001 Prešov zastúpená 
Ateliérom ASKO B&G s.r.o., Baštová 45/B, 08001 Prešov, podal dňa 23.03.2018 návrh na 
vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby: 
"Bytovo -polyfunkčný objekt", na 
ulici Nábrežnej, na pozemku parc. 
č. KN-C 8429/35 a KN-C 8429/1 k. ú Prešov v rozsahu 
nasledovných stavebných objektov: 
SO Ol Bytovo-polyfunkčný objekt, SO 02 Vodovodná 
prípojka, 
SO 03 Kanalizačná prípoj ka, SO 04 NN el. prípojka, SO 05 Plynová prípojka, SO 
06 Parkovisko a komunikácie 
Stavebný úrad prejednal uvedený návrh s 
účastníkmi konania a dotknutými orgánmi na 
ústnom pojednávaní 
dňa 31.05.2018. Keďže ďalšie ústne pojednávanie nie je účelne a 
vzhľadom na závery ústneho pojednávania zo dňa 31.05.2018. 
Mesto 
Prešov, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad podľa § 117 zák. č. 50/1976 
Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení jeho noviel 
(ďalej v texte stavebný 
zákon), v zmysle § 
33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) 
oznamuje 
účastníkom konania, doplnenie spisovej dokumentácie vo veci návrhu na vydanie 
rozhodnutia o umiestnení stavby vedenom pod 
č. SÚ/5187/2018-Sf/77 pre stavbu "Bytovo
polyfunkčný objekt", na ulici Nábrežnej, Prešov". 
Stavebný úrad zároveň umožňuje účastníkom konania. aby sa pred vydaním rozhodnutia 
mohli 
yyjadriť k jeho podkladu i k spôsobu jeho zistenia v lehote 7. pracovných dní odo dňa 
doručenia tohto oznámenia. 
Do podkladov na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby 
je možné nahliadnuť na MsÚ 
v 
Prešove -stavebnom úrade, na Jarkovej ulici 26, 2. poschodie, kancelária č. 306, 
na základe vopred dohodnutého termínu na tel. číslo 051/3100 533. 
Podľa § 36 odst. l stavebného zákona účastníci územného konania môžu svoje námietky a 
pripomienky k predloženému návrhu uplatniť najneskôr pri ústnom pojednávaní, inak sa na ne 
neprihliadne. 
Upozorňuje tiež účastníkov konania, že stavebný úrad podľa § 42 odst. 4 stavebného 
zákona v odvolacom konaní nebude 
prihliadať na námietky a pripomienky, ktoré neboli 
uplatnené v 
prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byt' a tiež na 
možnosť účastníkov konania dat' sa zastupovať v konaní zástupcom na základe písomného 
splnomocnenia predloženého pred 
začiatkom tohto ústneho pojednávania. 
Dotknuté orgány štátnej správy oznámia svoje stanoviská v rovnakej lehote, v ktorej môžu 
uplatnil' svoje pripomienky a námietky 
účastníci územného konania. 
Ak niektorý z orgánov štátnej správy 
potrebl!je na riadne posúdenie návrhu dlhší čas je 
povinný požiada!' stavebný úrad o primerané predlženie lehoty. 
Ak dotknutý orgán štátnej správy, ktorý bol vyrozumený o začatí územného konania 
neoznámi v predÍženej lehote svoje stanovisko k navrhovanej stavbe, stavebný úrad bude 
mať 
za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí. 
i'? 
Ing. Jozef Tuka 
Vedúci stavebného úradu 
Táto vyhláška, ktorou sa oznamuje doplnenie podkladov pre vydanie rozhodnutia, musí 
byť 
vyvesená v súlade s ustanovením§ 26 odst. 2) zák. č. 7111967 Zb. o správnom konaní po dobu 15 dní 
na úradnej tabuli mesta Prešov a zverejnená na internete 
-elektronickej tabuli mesta Prešov 
(W\\W.presO\ .sk). Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia oznámenia o doplnení podkladov pre 
vydanie územného rozhodnutia. 
Úradný záznam: 
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje doplnenie podkladov pre vydanie územného rozhodnutia 
pre stavbu: "Bytovo-polyfunkčný objekt", na ulici Nábrežnej, bola vyvesená na úradnej tabuli 
Mesta Prešov 
Dňa ................................................... . 
rc:' ····• · · )
1 , 
•••••••••••••••••• r_:. T~ :; ::~ :-:·:~··~. :.;:(~ ;'!.) ~ .............. . 
r:e~tka a po}lpjs,: 
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje doplnenie podkladov pre vydanie územného rozhodnutia 
pre stavbu pre stavbu: "Bytovo -polyfunkčný objekt", na ulici Nábrežnej, bola zvesená 
z 
úradnej tabule Mesta Prešov 
Dňa ................................................... . 
]J ··:··.· )/"' 
...................... : .. ;-······:'·.·····'1:)1. ............ . 
Ptľ(;iatk:lli!-po{jpjs, , .. 
Vybavuje: JUDr. Štefko e-mail: miroslav.stefko@presov.sk if 05113100533 
    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)