Odber úradných oznamov
Zapíšte sa
zavrite formular

Dostávajte pravidelne oznamy na email.

  1. 1. Zadajte email.
  2. 2. Nastavte si oblasť záujmu.
  3. 3. Dostávajte relevantné oznamy.

Obchodná verejná súťaž - na odpredaj nehnuteľností: - pozemku parc. č. KNC 1026, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 121 m2, -pozemku parc. č. KNC 1025/2, ostatná plocha o výmere cca 470m2, -stavby súpisné číslo 304 umiestnená na pozemku parc. č . KNC 1026, zapísané na LV č. 534, k. ú. Zlatá Baňa, lokalita rekreačná oblasť Sigord.

20.09.2022 / Obchodná verejná súťaž

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)