Zámer na priamy prenájom nehnuteľnosti: pozemok parc. č. KNC 3248/14 o výmere 19m2, zastavané plochy a nádvoria, vytvorený GP č. 31688560-70/2017 zo dňa 12.12.2017 z pozemku parc. č. KNC 3248/1, k. ú. Prešov za účelom majetkovo-právneho usporiadania pod garážou v lokalite ul. Levočskej.

22.08.2018 / Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)