Vymenovanie za zapisovateľa Mestskej volebnej komisie.

Vymenovanie za zapisovateľa Mestskej volebnej komisie

17.08.2018 / Voľby

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                
1708.2018Vyvesenédňa_
;QANAJ!MEZ=<
ZAPISOVATEl:MESTSKEJVOLEBNEJKOMISIEVPREŠOVE
PREVOI:BYDOORGÁNOVSAMOSPRÁVYOBcí,
KTORÉSAVYKONAJÚOŇA10.NOVEMBRA2018
PrimátorkamestaPrešovIng.AndreaTurčanovávsúlades§19ods.5vspojení
s§169ods.6zákonač.180/2014Z.z.opodmienkachvýkonuvolebnéhopráva
aozmeneadoplneníniektorýchzákonovvzneníneskoršíchpredpisov,za
účelomzabezpečeniaorganizačnýchaadministratívnychzáležitostísúvisiacich
sprípravouapriebehomrokovaniaMestskejvolebnejkomisievPrešovepre
vol
'
bydoorgánovsamosprávyobcídňa10.novembra2018aplneniafunkciejej
odbornéhoporadcu,vymenovaladňa08.08.2018zazapisovatel'aMestskej
volebnejkomisievPrešovePaedDr.JozefaSmetanu,zamestnancamesta
Prešov.
Kontaktnéúdajezapisovatel'aMestskejvolebnejkomisievPrešove:
PaedDr.JozefSMETANA
MestoPrešov
MestskýúradvPrešove
odborvnútornejsprávy
právneoddelenie
Hlavnául.Č.73
08001Prešov1
OAH%
1',(&*(''(,/
IK>EH1'0',)/*(+)
A$I=EH1FKSAB%NIAO=J=2LMANKQ%NG

    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)