Odber úradných oznamov
Zapíšte sa
zavrite formular

Dostávajte pravidelne oznamy na email.

  1. 1. Zadajte email.
  2. 2. Nastavte si oblasť záujmu.
  3. 3. Dostávajte relevantné oznamy.

Zámer zámeny pozemkov spôsobom ako prípad hodný osobitného zreteľa: -parc. č. KNC 15437/6, záhrada o výmere 63m2, vytvoreného odčlenením z pozemku parc. č. KNC 15437/1, záhrada o výmere 318m2 , k.ú. Prešov, lokalita Ul. Jelenia, zapísaný na LV č. 3430, vo vlastníctve PhDr. Daniely Hermanovskej, Nábrežná 8, 080 01 Prešov za pozemky vo vlastníctve mesta Prešov.

04.10.2022 / Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)