Zápisnica z verejného žrebovania uchádzačov o pridelenie nájomného bytu

Zápisnica z verejného žrebovania uchádzačov o pridelenie nájomného bytu

27.08.2018 / Oznámenia samosprávy

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                
vyvesen
édňaL_7_,_~f_l,_2_,J_íO_
Z
ve
senp
.dňa_
Zápi
s
nica
Zverejnéhožrebovaniauchádzačovopridelenienájomnéhobytunapridelenieuvol'neného
n
á
jomn
é
h
obytuČ,naul.SabinovskávPrešove,uskutočnenéhodňa23,08,2018na13,
r
i
a
dn
o
mzasadnutíkomisieMsZmestaPrešovsociá1nejabytovej
,)C]hWKHU[GT`VUWGJOKZIN_J^GeU[UVWOJKRKTOKT_PUST`NUH]YZČ,_.naul.Sabinovska-:'
(
2-izbyapríslušenstvo)
1~g!/0~ I q J.;qq IúOI{~ z.G.
Ná
h
radník
/
čkač.1:.10~010/106 Cf'S)tel/g v, es.
N
á
h
ra
dní
k
/
čkač.2:~C OOS'~ /1S-II I J_J)!t':f 1)-lVyžrebovaný/á:
ž.V
y
ž
rebov
a
n
époradieuchádzačovopridelenienájomnéhobytuČ,•,naul.Majakovská-
(2
-izbyapríslušenstvo)
Vyžre
b
ovaný
/
á:Aot Oq~l1qC Og} tOM 
Ná
h
radník
/
čkač.1:1~-:)iA8/1 S-LI!JJ.]41 N. D_
Náhradník
/
čkač.2:Ofl/I{O 13 O5:?I WI/5 T,JL. S- 
/
Za
pí
sa
l
a
:
>
[K
WORO
2
~h~
~"Mári/Hum~~~k~vá,PhD,
S
e
kr
e
t
árkakomisie:TM'4RK\GTJKW8WTXY'?N7#NRG[TcQUTYWURbWSKXYG
(
.,",.".."...."..""..."..·t....."."""."."""....""""...\....."."""..PhDr.RudolfDUI\,kala,PhD.,MBA,DBApredsedakomisie
..
...
..
..
.
.
.
.......
.
.
.
..
.
.
.
..,'\'.
6"
,c
~.V",lc..\L",t~ť.~

    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)