Oznámenie miesta uloženia písomnosti - Mariana Kovačičová

Oznámenie miesta uloženia písomnosti

27.08.2018 / Doručenie / uloženie písomnosti

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                
·7:'.17tH? lJyv~senecna__..•....•..-+-.-.-1,'-";;,.':"".-l!z:O::-v'!oiI':lr---
"
lvese
n
érlňa_
DAŇOVÝÚRADPREŠOV
Hviezdoslavova7,08001Prešov
Čí
s
lo:101641205/2018
Dátum
:22.08.2018
Verejnávyhláška
ooznámenímiestauloženiapísomnosti
Adresátpísomností:MarianaKovačičová
Naposledysídlo/pobyt:,080OIPrešov
@aWTRSTWjf(+*+0-2/3.),*+2\Tdňa22.08.2018jeuloženánaDaňovomúradePrešov,
Hviezdoslavova7,08001Prešov.
EJbZTJY&kKUTH[XGJVKW_XGSNKOK\S_R[&JTVYfYOKWGUaWTRSTWj7GhTZ`MTcVGJY@VKiTZfaWQT
+*+0-2/3.
)
,*
+
2\Tdňa22.08.2018verejnouvyhláškoupodľa§35ods.2zákonač.563/2009Z.z.o
správedaní(daňovýporiadok)aozmeneadoplneníniektorýchzákonovvzneníneskorších
predpisov
.
6JVKW_XSImóžeuloženúpísomnosťprevziaťvlehote15dníododňavyveseniatohto
o
z
n
á
rn
e
n
ianaOaňovomúradePrešov.Hviezdoslavova7,O~O__Q_LP.L~šQY..__v.kancelárií.č.214
vúradnýchhodinách.
CTXTT\S_RKSNKWGZ[ZKWYOKUTJTHY+/JSa(@TJgG]-/TJW(,\_PTSGf(/0-),**3E(\(Z
znen
íneskoršíchpredpisovposlednýdeňtejtolehotysapovažujezadeňdoručenia.
~t<'~- 
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
...
..
..
.~..!..Ing.OankaZajacová
správcaII
poverenázastupovanímvedúceho
o
ddeleniasprávydaní3

    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)