Oznámenie miesta uloženia písomnosti - Mária Žigová

Oznámenie miesta uloženia písomnosti

27.08.2018 / Doručenie / uloženie písomnosti

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                
r
l
.
.
,••.,".,,")
vyveseneona___:';_,·;...:.!.-....._.~,__-
Z
v
esenédňa_
MESTOPREŠOV
MESTO PREŠOV 
Mestský úrad, Hlavná 73,080 01 Prešov 
Odbor ekonomiky a podnikania 
Oddelenie daníP poplatkov a podnikania 
Číslokonania:EX1803/2018@WLjU[&,-(2(,*+2
VEREJNÁVYHLÁŠKA
Ooznámenímiestauloženiapísomnosti
Adresát /?,ísomnosti: 
MáriaZigová
naposledybytom08001Prešov
@bXUSTUXkg(Q(7D+2*-),*+2]UKhH,+(*2(,*+2PLZRUlLT`TH=LXYXQUSdWHKL@WLjU[&
8RH[T`1-&*2**+@WLjU[(
FKc[UKZ&lLVUI\YKHhU[aNUKRlTbQHTOLPL]T`S\&KUWZgZPLXHVbXUSTUXk=LXYH@WLjU[
g(Q(7D+2*-),*+2]UKhH,+(*2(,*+2[LWLPTUZ[\NR`jQUZ[]S\XRLZXYHTU[LTOH§91
ods.3písmoc)zákonač.563/2009Z.z.osprávedaní(daňovýporiadok)aozmenea
doplneníniektorýchzákonovvzneníneskoršíchpredpisov.
6KWLX`YXOmóžeuloženúpísomnosťprevziaťvlehote15dníodvyveseniaoznámeniana
MestskomúradePrešov,Jarková24,Prešovvkanceláriič.303vúradnýchhodinách.
?]T`SLTOLXH[\[LXZPLVUKUIZ+/KTb(6QXOHKWLX`YZRUlLTdVbXUSTUXk[RLNUYL
TLVWL[L]SL&VUXRLKTeKLhRLNUY\XHVU[HlZPL]HKLhKUWZgLTOH(
'..~
Ing.MáriaRušinová
vedúcaoddeleniadaní,poplatkovapodnikania
nazákladepovereniaIng.AndreyTurčanovej
primátorkymestaPrešov

    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)