Vydanie územného rozhodnutia "Prešov, telekomunikačná stavba sídlisko 2 a 3"

Vydanie územného rozhodnutia

27.08.2018 / Oznámenia Stavebného úradu

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                
08r 1')27,L,.J
Vyvesenédňa__-------
MESTOPREŠOV
StavebnýúradZvesenédňa__-------
SosídlomHlavná73,(0(()<OEaMS
<OMQ
&^&2=W'+1.+'*()0%=R$?<OEaMSED`A2)-$(0$*()0
Verejnávyhláška,ktorousaoznamujevydanieúzemnéhorozhodnutiana
líniovúinžinierskústavbu:
!7NC]LR"PCICHLJQKFH?[KVOP?R@?OXBIFOHL'?(!
adresa:
Strolnícka1,08001PrešovNavrhovatel':
Presnet-pro
f
is.r.o.
(ďalejlennavrhovatel')podaldňa05.03.2018návrhnavydanierozhodnutiaoumiestnení
líniovejinžinierskej
PQASBT2
"Prešov,telekomunikačnástavbasídlisko2a3"
vkatastrálnomúzemí:Prešov
napozemkuparc.Č.KN-C9062/3,KN-C9591/1,KN-C9593/1,KN-C9593/63,KN-
C9113/2,KN-C9113/1,KN-C9116,KN-C9112/24,KN-C
9112/109,KN-C9767/1,KN-C9271,KN-C9204/14,KN-C
9182
/
2
,KN-C9850,KN-C9241,KN-C9204/8,KN-C9204/22,
KN-C9204/19,KN-C9261/1,KN-C9262/1,KN-C9571,KN-C
9767
/
1
,KN-C9767/3,KN-C9038/1,KN-C9036,KN-C9745/27,
KN-C9588/1,KN-C9750/1,KN-C9811/2,KN-C9184,KN-C
9750
/
6,KN-C9754,KN-C8601,KN-C8600,KN-C8574,KN-C
8575,KN-C8563,KN-C8565,KN-C8564,KN-C8544,KN-C
8545
,KN-C8405,KN-C8552,KN-C8560,KN-C8400,KN-C
9442
,KN-C8397,KN-C8158/2,KN-C8159/1,KN-C8158/1,
KN-C9759,KN-C8526,KN-C8537,KN-C8525,KN-C9567,
KN-C8523/1,KN-C9817/4,KN-C9817/1(KN-E3504/3,KN-E
3627/1)
,KN-C9826/1,KN-C3339/1,KN-C9565(KN-E926),
KN-C3335,KN-C9156/1,KN-C9038/1,KN-C8540,KN-C
8541,KN-C8559,KN-C8561,KN-C8571,KN-C8572,KN-C
8581,KN-C8599,KN-C8607,KN-C8391,KN-C8396/5,KN-C
8386,KN-C8545,KN-C8533,KN-C8559,KN-C8155,KN-C
8571
,KN-C8581,KN-C8607.
9EPQM<OEaMS$AIMSECLEAKGEPQLENOZPJRaL\PQASEBL\[OADNMDJ!AV))/UXI&Č.50/1976
Zb.oúzernnomplánovaníastavebnomporiadku,vzneníjehonoviel(ďalejlenstavebnýzákon),
príslušnýstavebnýúrad,posúdilpredloženýnávrhpodl'a§37aďalšíchstavebnéhozákona.Na
základetohtoposúdeniavydávapodl'a§39a§39astavebnéhozákonaavykonávacíchvyhlášok
R
O
ZH
OD
NUTIEOUMIESTNENÍLÍNIOVEJINŽINIERSKEJSTAVBY


"Prešov,telekomunikačnástavbasídIisko2a3"
Líniováinžinierskastavba"Prešov,telekomunikačnástavbasídlisko2a3"sabuderealizovat'
napozemkupodl'aevidencienehnutel'nostiparc.č.KN-C9062/3,KN-C9591/1,KN-C9593/1,
KN-C9593/63,KN-C9113/2,KN-C9113/1,KN-C9116,KN-C9112/24,KN-C9112/109,
KN-C9767/1,KN-C9271,KN-C9204/14,KN-C9182/2,KN-C9850,KN-C9241,KN-C
9204
/
8,KN-C9204/22,KN-C9204/19,KN-C9261/1,KN-C9262/1,KN-C9571,KN-C
9767
/
1
,KN-C9767/3,KN-C9038/1,KN-C9036,KN-C9745/27,KN-C9588/1,KN-C9750/1,
KN-C9811/2,KN-C9184,KN-C9750/6,KN-C9754,KN-C8601,KN-C8600,KN-C8574,
KN-C8575,KN-C8563,KN-C8565,KN-C8564,KN-C8544,KN-C8545,KN-C8405,KN-C
8552
,KN-C8560,KN-C8400,KN-C9442,KN-C8397,KN-C8158/2,KN-C8159/1,KN-C
8158
/
1
,KN-C9759,KN-C8526,KN-C8537,KN-C8525,KN-C9567,KN-C8523/1,KN-C
9817
/
4
,KN-C9817/1(KN-E3504/3,KN-E3627/1),KN-C9826/1,KN-C3339/1,KN-C9565
(KN-
E926),KN-C3335,KN-C9156/1,KN-C9038/1,KN-C8540,KN-C8541,KN-C8559,
KN-C8561,KN-C8571,KN-C8572,KN-C8581,KN-C8599,KN-C8607,KN-C8391,KN-C
8396
/
5
,KN-C8386,KN-C8545,KN-C8533,KN-C8559,KN-C8155,KN-C8571,KN-C
8581
,KN-C8607.,k.ú.Prešov.
In
ž
inierskalíniovástavbavkat.úz.Prešov,akojezakreslenévsituačnomvýkresev
mierkeM=l:500ktorývypracovalMartinMagdaajesúčast'oudokumentácieprevydanie
územnéhorozhodnutiaoumiestnenístavbyatvorínedelitel'núsúčast'tohtorozhodnutia.
>OAPANOEMNQGCIYNOGNMHELGE$GLbGLGEOPIAJZLGMSXPQASBA"D!AJEHJELPQASBA#
"Prešov,telekomunikačnástavbasídIisko2a3"budezačínat'nauliciTehelná.Ďalej
budepokračovat'pokrižovatkutypuT,kdeprechodzjednejstranycestynadruhústranu
cestybuderiešenýriadenýmprepichom.Ďalejbudetrasapokračovat'vzelenompásek
rohuparcelyčíslo9113/1(VSDa.s.),kdesazmenísmerovaniedanejtrasynadaný
pozemok
,ktorýjezároveňsúčast'ouareáluspoločnostiVSDa.s.Následnetátotrasabude
pokračovat
'kuliciVolgogradská,kdeprechodmedzijednouadruhoustranouvozovky
buderiešenýopat'riadenýmprepichom.Následnebudetrasapokračovat'vzelenompáse
paralelnescestounauliciVolgogradskáažpokrižovatku"Volgogradská,Levočská,Marka
Čulena".Pritejtokrižovatkesatrasarozvetvídodvochsmerov,pričomjedensmerpojdek
ulicinaRúrkach.PrechodzjednejstranycestynaulicuVolgogradskábudeopat'
riešen
ýriadenýmprepichomad'alejdanátrasabudepokračovat'vzeleniparalelnesulicou
LevočskáažpoulicunaRúrkach,kdesadanávetvaukončívbode,vktoromzačína
optickásiet',naktorúužbolovydanéprávoplatnéúzemnérozhodnutiesnázvomprojektu
"Prešov-Telekomunikačnásiet'Rúrky-2.etapa".
Vetvačíslodvabudepokračovat'odkrižovatky.Volgogradska,MarkaČulena,
Levočská"riadenýmprepichomzjednejstranycestyuliceLevočskánadruhústranucesty,
d
'
alejbudevedenáparalelnezblokminauliciLevočskáČ.107ažČ.47,kdenáslednetrasa
budesmerovat'kukrižovatke"Levočská,ObrancovMieru,Clementisa",pričomtrasad'alej
budepokračovat'riadenýmprepichomcezcestunauliciObrancovMieru.Následnebude
danátrasaparalelnepokračovat'sulicouLevočská,ažpoulicuUrbánkova,pričomtrasav
častiriekyTorysaaželezničnejtratibudevedenáriadenýmprepichom,ktorýbudeštartovat'
predriekouTorysa,následneriadenýprepichpojdepopodkorytoriekyazároveňpojde
popodželezničnételesoacestunauliciUrbánkovaaukončísavzelenipredblokomna
Urbánkovejč.IanáslednesadanátrasaukončíaexistujúcejšachtespoločnostiSanet.
TretiavetvapokračujepozeleninauliciObrancovmierumedziblokomČ.4693a
blokomČ.4685cezparcelup.Č.8405.Následnetátooptickátrasavediepozeleniokolo
uliceČeskoslovenskejarmádyažpoparceiup.č.8380,kdebudepokračovat'nadruhú
stranucestyriadenýmprepichomnaparcelup.č.9442apotejtoparcelepojdedanátrasaaž


poparcelu8159/2,pncompotejtoparcelebudepokračovat'danáoptickátrasaažk
základnejškoleČeskoslovenskejarmády.
VetvačísloštyririešipripojeniedvochzákladnýchškolatoZŠMaticeslovenskeja
ZŠSZŠDSAMukačevskádosieteinternetspoločnost'ouSanet.
Danáoptickátrasabudevedenápozeleninaparcelep.č.9261/1anáslednebudespravená
odbočkakZákladnejškoleMaticeSlovenskej.Ďalejbudetátotrasapokračovat'pozeleni
naparcelep.č.9261/1aodbočíkzákladnejškoleSZŠDSAMukačevská,pričomvmieste
križovaniachodníkabudedanátrasavedenápopodchodníkriadenýmprepychom.Výkop
trasybuded'alejpokračovat'poparcelep.č.9204/8ažpodanúzákladnúškolu.
AkoposlednávetvadanejtrasybudeodbočkakObchodnejakadémiina
Volgogradskej3,pričomrealizáciadanejvetvybuderiešenáriadenýmprepichompopod
cestuachodníkynauliciVolgogradskej.Danýprepichsaukončívzeleninaparcelep.č.
9156/1adanátrasabudepokračovat'kbudoveObchodnejakadémie,kdesanásledne
spravíodbočkakSOŠtechnickej.Danátrasasaukončinaparcelep.č.9038/1.Tátovetva
riešipripojenieškolObchodnejakadémieaSOŠtechnickejksietiinternetspoločnost'ou
Sanet.
Preumiestneniestavbyaprojektovúprípravusaurčujútietopodmienky:
1.Sovznikajúcimodpadomjestavebníkpovinnýnakladat'vzmyslezákonaoodpadoch,
VyhláškyMŽPSRČ.36612015 Z.z.oevidenčnejpovinnostiaohlasovacejpovinnosti
aVyhláškyMŽPSRč.365/2015Z.z"ktorousaustanovujeKatalógodpadov.
2.Stavbamusísplňaťpodl'a§15vyhl.Č.532/2002Z.z.požiadavkypožiarnejbezpečnosti
podl
'
aosobitnéhopredpisuvyhláškyMVSRČ.288/2000Z.z.ktorousaustanovujú
technicképožiadavkynapožiarnubezpečnost'privýstavbeaužívanístavieb.
3.Navrhovatel'jepovinnýdodržat'ochrannépásmavšetkýchinžinierskychsietí
prechádzajúcepozemkom,resp.uskutočnit'ichprekládkuatopodl'apožiadaviek
správcovtýchtosietí.
4.Predzačatímstavebnýchprác,jenavrhovatel'povinnývčaszaistit'siupríslušných
organizáciipriebehinžinierskychsietínastavebnompozemku,abynedošlokich
poškodeniu.
5.Poukončenístavebnýchprácnatýchtoprípojkáchjenavrhovatel'povinnýupravit'povrch
verejnejkomunikácieachodníkadopóvodnéhostavu.
6
.Poukončenívýstavbybudeterénriadneupravenýavysadenývhodnouzeleňou.Terénje
potrebnéupravit'tak,abysanezmeniliodtokovépomeryvúzemíatedaabydažd'ové
vod
ynezatekalinasusednépozemky.
7.PočasrealizáciestavbyajehoprípojoknaTIjenavrhovatel'povinnýzabezpečit'také
opatrenia
,abynedošlokuspósobeniuškodnavedl'ajšíchnehnutel'nostiach.
8.Prípadnéškodynavedl'ajšíchnehnutel'nostiachbudeznášat'navrhovatel'navlastné
náklady
.
9.Navrhovatel'jepovinnýzernnéprácerealizovat'vsúlades§48odst.3)stavebného
zákonaavsúlades§22vyhl.č.532/2002Z.z..Prizernnýchprácachnenarušit'stabilitu
vedl
'
ajšíchstaviebasvahu..
10
.Stavebníkjepovinnývzmysle§40pamiatkovéhozákonaa§127stavebnéhozákona,
oznámit
'KrajskémupamiatkovémuúraduvPrešovekaždýarcheologickýnálezaurobit'
nevyhnutnéopatrenia,abysanáleznepoškodilalebonezničil.Stavebníkohlásizačiatok
zernnýchprácvpredstihu3pracovnýchdníKrajskémupamiatkovémuúraduPrešov.
11.Navrhovatel'jepovinnýzabezpečiťtakéopatrenia,abyprirealizáciivýstavbynedošlok
znehodnocovaniuprirodzenýchvlastnostíokolitejpol'nohospodárskejpódy,Min.30dní


predzačatímzemnýchprácjenutnépožiadat'tunajšíodbordopravy,životnéhoprostredia
opovolenienazvláštneužívaniemiestnejkomunikácie,verejnéhopriestranstvaaverejnej
zelene.
12
.Navrhovatel'jepovinnýpredzačatímstavebnýchprácvykonat'skrývkukultúrnejvrstvy
p
ó
dyazískanúornicurozložit'natúčasťparcely,ktorásabudeajnad'alej
pol
'
nohospodárskyvyužívat'.Vprípadevýrubustromovejzeleneresp.krovianad10m2
navrhovatel
'jepovinnýsivopredvyžiadat'súhlasodmestaPrešov.Vzmyslezákonač.
543
/
2002Z.z.oochraneprírodyakrajinyvzneníneskoršíchpredpisovaSTN837010
oochraneprírodyjestavebníkpovinnýtrasusituovat'minimálne2,5modpatykmeňov
existujúcejvzrastlejzelene.
13.Stavebníkresp.investorstavbydo30dníododňanútenéhoobmedzeniavlastníckeho
právamestaPrešovakovlastníkanehnutel'nostídotknutýchpredmetnoustavbouje
povinnýdoložit'uzatvorenúdohodusmestomPrešovonáhradezaobmedzenie
vlastníckehoprávaspolusdokladomozápisevecnéhobremenadokatastranehnutel'ností
nazákladeporealizačnéhozamerania.Vprípade,žezostranyinvestoraavlastníkastavby
nebudevyššieuvedenápodmienkasplnená,budemestosamestoPrešovnáhradyza
obmedzeniesvojhovlastníckehoprávadomáhat'súdnoucestouadodobyjejvymoženia
alebozaplatenianebudesúhlasit'sumiestňovanímd'alšíchstaviebstavebníkana
pozemkochvovlastníctvemestaPrešov.
14.Zdóvoduminimalizovaniaznehodnoteniamestskéhomajetkučastýmia
vzájomnénekoordinovanýmirozkopávkamizostranyposkytovatel'ovelektronických
komunika
č
n
ý
chslužieb,žiadametietospoločnosti,abyvstúpilidovzájomnéhorokovania
arealizovalispoločnétrasyvjednomvýkope.
ZtohtodóvodunazákladežiadostispoločnostiMarpols.r.o.,Prešovnebudevydané
rozhodnutieopovolenízvláštnehoužívaniamiestnychkomunikáciíverejného
priestranstvaaverejnejzelenedotermínu,kedynebudepredloženádohodaospoločnom
ulo
ž
eníkáblovdojednéhovýkopuspoločnosťamiSlovaktelekomaPresnet-profis.r.o.,
naúzemísídliskaII.vPrešove.
)-&:ASOFMSAQEJ!HENMSGLL\NMQSODGQ!PGNOXSMNJAQLMPo[UEKLYFMOMUFMDLRQGALAQRLAHaMK
[OADENMRNJTLRQZ)-D`MSEHJEFMQT$RO^ELEHLAKMbLMPoMDSMJALGAPA&
).&=QASEBLZIHENMSGLL\MFJXPGoUA^GAQMIPQASEBL\CFNOXCKGL&+NOACMSLYDLGNOEDUA^AQZK
PQASEBL\CFNOXCNOZPJRaLYKRPQASEBLYKR[OADR$IQMO\QMQMOMUFMDLRQGESTDAJ&
Osobitnépodmienky
17.DodržaťpodmienkyvyjadreniaMsÚPrešov,Odborhlavnéhoarchitektač.
OHAM/3421
/
2018,zodňa15.03.2018.
18.DodržaťpodmienkyvyjadreniaOdborudopravyaŽPČ.ODaŽP/8458/97442/2017/Mi,zo
d
ň
a30.05.2017.
19
.Dodržat'podmienkyvyjadreniaOdborusprávymajetkumesta,oddeleniemestskéhomajetku
Č.OSMM/3422/2017,zodňa22.03.2018
20.DodržaťpodmienkyvyjadreniaOrganizačnéhoodboru,Oddeleniakomunálnychslužiebč.
00
/
1072
/
110796
/
20018,zodňa23.05.2018.
21.Dodržat'podmienkyvyjadreniaOUPrešov,odborustarostlivostioŽP,oddelenieochrany
prírodyavybranýchzložiekŽPČ.OU-PO-OSZP3-2017/022774-002,zodňa30.05.2017.
22.Dodržat'podmienkyvyjadreniaSprávyazimnejúdržbyprešovskýchciest,spol.s.r.o.zodňa
19
.
02.2018.
23.DodržaťpodmienkyvyjadreniaO.S.V.Ocomp,a.s.č.19/02/2018/EN,zodňa19.02.2018.
24.DodržaťpodmienkyvyjadreniaDPMP,a.s.č.PO-2018/352-DPMP,zodňa12.03.2018.


25.DodržaťpodmienkyvyjadreniaSlovenskejsprávyciestČ.SSC/6674-110/2017/6371/31912,
zodňa23.l0.2017.
26.DodržaťpodmienkyzávaznéhostanoviskaMinisterstvadopravyavýstavbySR,Sekcie
ž
elezničnejdopravyadráh,odborudráhovýstavebnýúradč.12952/2018/SŽDD/26562,zo
dňa06.04.2018-
27.DodržaťpodmienkyvyjadreniaSlovenskéhovodohospodárskehopodnikuč.CSSYpOZ
KE1707
/
2018
/
2,zodňa26.03.2018.
28
.DodržaťpodmienkyvyjadreniaKrajskéhopamiatkovéhoúraduPrešovČ.KRUPO-
2018
/
4222-02
/
12990
I
Ul
,zodňa16.02.2018
29.DodržaťpodmienkyvyjadreniaŽeleznícSR.StrediskahospodáreniasmajetkomBratislava
Č.0750/2a/3526/2017/RPKE,zodňa25.10.2017.
30.DodržaťpodmienkyvyjadreniaŽSR,oblastnériaditel'stvoKE,sekciaelektrotechniky
aEnergetikyČ.1540/2017/SEE/2a.15-3/364,zodňa18.07.2017.
31
.DodržaťpodmienkyvyjadreniaŽSR,Bratislava,oblastnériaditel'stvoKošice,sekcia
oznamovacejazabezpečovacejtechnikyč.899/2017/S0ZT,zodňa14.07.201
32.DodržaťpodmienkyvyjadreniaŽSR,oblastnéhoriaditel'stvaKošice,Strediskomiestnej
správyaúdržbyKTKošiceČ.13-134-138/07.2017/KTKE,zodňa13.07.2017.
33.DodržaťpodmienkyvyjadreniaŽSRBratislava,Generálnehoriaditel'stva,odboruexpertízy
Č
.2326112018/0420-2, zodňa23.03.2018.
34
.DodržaťpodmienkyvyjadreniaCondorNet,s.r.ozodňa19.01.2018.
35.DodržaťpodmienkyvyjadreniaOrangeSlovenskoa.s.Č.1017/2017,zodňa15.06/2017.
36.DodržaťpodmienkyvyjadreniaSlovaneta.s.Č.114-18/oDSaTRlVo,zodňa15.02/2018.
37
.DodržaťpodmienkyvyjadreniaUPCBroadbandslovakias.r.o.č237/2018,zodňa
25.01.2018.
38.DodržaťpodmienkyvyjadreniaSlovakTelekom,a.s.č.2217000028,zodňa20.06.2017.
39
.DodržaťpodmienkyvyjadreniaVSD,a.s.č.11539/2017,zodňa29.05.2017.
40.DodržaťpodmienkyvyjadreniaVýchodoslovenskejvodárenskejspoločnostiČ.
32458
/
2018
/
0
,zodňa26.4.2017ač.4663112017/0, zodňa31.05.2017.
41
.DodržaťpodmienkyzávaznéhovyjadreniaOkresnéhoúraduPrešov,OdboruCDaPKzo
dňa4.4.2018.
<MDJ!AV-.NZPKMB#PQASEBLYFMUXIMLAPAPQASEBLYNMSMJELGENOGLADUEOLL\CFANMDUEKL\CF
SEDELGACFEJEIQOMLGCI\CFQEJEIMKRLGIA^L\CFPGEQZ$SOXQALEMNMOL\CFASTQT^MSACZCFBMDMS
LESTbADRHE&<OEQMRPIRQM^LELGERKGEPQ`MSALEHPQASBTLESTbADRHEPQASEBLYNMSMJELGESTDXSALY
NMDJ
!
ARPQ&V..PQASEBLYFMUXIMLA&>MSaAILEUBASRHEPQASEBLZIANMSGLLMPQGUABEUNE^ELGALA
[^EJRPIRQM^`MSALGAPQASBTGLY$LASECPASUoAFRH[CENOEDNZPALYNMSMJELGA$OEPN&MNOXSLELGA$
ST
DXSALYNMDJ!AMPMBGQ\CFNOEDNGPMS&
gMUFMDLRQGEMLXKGEQIACF[^APQLZIMSIMLALGA2LEBMJGSULEPELY&
>MQMOMUFMDLRQGENJAQZSUKTPJE§40odst.1stavebnéhozákonatrirokyododňa,kedy
nadobudloprávoplatnosť,nestrácavšakplatnosť,pokial'budevtejtolehotepodanážiadosťo
vydaniestavebnéhopovolenia.PredÍženieplatnostitohtorozhodnutiajemožnépodl'a§40ods.3
stavebnéhozákona,lennazákladežiadostipodanejstavebnémuúradupreduplynutímuvedenej
lehoty.
Totorozhodnutiejezávaznéajpreprávnychnástupcovnavrhovatel'aajúčastníkov
konania.
Odóvodnenie:


Navrhovatel
'-spoločnosťPresnet-profis.r.o.,Strojnícka1,08001Prešov,podaldňa05.3.2018
návrhnavydanieúzemnéhorozhodnutiaoumiestneníinžinierskejlíniovejstavby:.Prešov,
telekomunikačnástavbasídlisko2a3"
Knávrhubolapriloženáprojektovádokumentáciasvyjadreniamizainteresovanýchorgánov
aorganizácií.
MestoPrešov-stavebnýúradoznámilpodl'a§36stavebnéhozákonadňa08.03.2018
začatieúzemnéhokonaniavšetkýmznámymúčastníkomkonaniaadotknutýmorgánomštátnej
správyadňa04.04.2018vykonalústnekonaniespojenésmiestnymzisťovaním.Konaniebolo
oznámeneverejnouvyhláškouvmestePrešovod09.03.2018do26.03.2018.
Podl
'
aplatnéhoÚzemnéhoplánumestaPrešovvzneníZmienadoplnkov2012,2013
schválenýchMestskýmzastupitel'stvomvPrešoveuzn.č.369/2013dňa06.05.2016,auznesenia
č.468
/
2013dňa25.11.2013jeplánovanástavba"Prešov,telekomunikačnástavbasídlisko2a
3"vsúladesúzemnýmplánommestaPrešov..
Svojesúhlasnéstanoviskáoznámilitietoorgányštátnejsprávy:MsÚPrešov-Odbor
hlavnéhoarchitektamesta,MsÚPrešov-OdborD,ŽP,MsÚPrešov-OSMM,MsÚPrešov-
Organizačnýodbor-OKS,OÚPrešov-OdborstarostlivostioŽP,OÚPrešov-Odborcestnej
dopravyapozemnýchkomunikácií,OÚPrešov-Odborkrízovéhoriadenia,Krajský
pamiatkovýúradPrešov,SaZÚPC,spol.sr.o.,SaÚCPSK,O.S.V.O.Comp,a.s.,ILs.r.o.,SPP
Distribúcia
,a.s.,SlovakTelekom,a.s.,VVS,a.s.,VSD,a.s.,SPP-Distribúcia,a.s.,Orange
Slovensko
,a.s.,UPCBroadbandSlovakias.r.o,..,Slovenskásprávaciest,ORHaZZvPrešove,.,
R.Ú.V.Z.Prešov,MinisterstvoObranySR,MinisterstvovnútraSR-CentrumpodporyPrešov,
MDaVSR-ÚVHR,Slovenskývodohospodárskypodnik,š.p.,DPMP,a.s.,SSC-IVSCKošice,
Spravbytkomfort,a.s.,KRPZKDIPreršov,ŽelezniceSR.
Ichpožiadavkyniesúzamietavéaniprotichodnéasúzahrnutédopodmienkovejčasti
rozhodnutia.
Neboliuplatnenéžiadnenámietkyúčastníkovkonania.
TotorozhodnutiejevsúladesozákonomNRSRč.145/1995Zb.osprávnych
popl
a
tkochvznenípríslušnýchnovielabolospoplatnenépodl'apoložkyč.59písmenaa)sumou
vovýške100€.BoldoloženýdokladozaplatenísprávnehopoplatkuPPDč.47/251/2018,zo
dňa05.03.2018.
=QASEBL\[OADNOEPI[KALZKLXSOFRPNOZJMFAKGS[UEKLMKIMLALZAS\PJEDIMSIMLALGA
UGPQGJ
$bELASOFMSALXPQASBAAHEHRKGEPQLELGELGEHESOMUNMOEP[UEKL\KNJXLMKKEPQA<OEaMS$
UMDNMSEDXFJ!ADGPIXKPQAOMPQJGSMPQGMbGSMQLYNOMPQOEDGE$OEPN&$Q\KFJ!ADGPIXKLEMDNMORHE$
LEMFOMURHEbGSMQLYNOMPQOEDGE$SEOEHLYUXRHKTANOXSMKCFOXLELYUXRHKT[^APQLZIMSIMLALGA&
=QASEBL\[OADLEUGPQGJDmSMDT$IQMOYBTBOXLGJGSTDALGR[UEKLYFMOMUFMDLRQGAPQASBT&<OEQM$LA
UXIJADES\PJEDIMSIMLALGA$BMJMOMUFMDLRQYQAI$AIMHERSEDELYSMS\OMIR[UEKLYFM
OMUFMDLRQGA&
<MR^ELGE2
>XQMSTFJXaIA$IQMOMRPAMULAKRHESTDALGEOMUFMDLRQGAMRKGEPQLELZJZLGMSEHGLbGLGEOPIEH
PQASBT$KRPZBTQ!STSEPELXSP[JADEPRPQALMSELZKV*.MDPQ&*#UXI&č.71/1967Zb.osprávnom
konaníapodl'a§42odst.2)stavebnéhozákonapodobu15dnínaúradnejtabulimestaPrešov
azverejnenánaintemete-elektronickejtabulimestaPrešov(www.presov.sk)
<MPJEDL\DE`QEHQMJEFMQTHED`MKDMOR^ELGAOMUFMDLRQGAMRKGEPQLELZGLbGLGEOPIEH
PQASBT&
eMJEFMQTPALEUANM^GQXSASP[JADEPV*/MDPQ&*UXIMLAč.71/1967Zb.osprávnom
konanívzneníjehonovieldeň,keďdošlokuskutočnostiurčujúcejzačiatoklehoty.


Akkonieclehotypripadnenadeňpracovnéhopokoja,Jeposlednýmdňomlehoty
najbližšíbudúcipracovnýdeň.
<MPJEDL\DE`QEHQMJEFMQTHED`MKDMOR^ELGAQMFQMOMUFMDLRQGA&
?NOZNADENMDALGAMDSMJALGAQMQMHENMQOEBLYSP[JADEPV-,MDPQ&)#UXI&^&/)')1./@B&
MPNOXSLMKIMLALZNMDAQ!LAKEPQM<OEaMS$PNOXSLTMOiXL$IQMO\OMUFMDLRQGESTDAJ&
?P[JADEPV-,MDPQ&*#UXI&^&/)')1./@B&MPNOXSLMKIMLALZHEKMbLYMDSMJALGENMDAQ!
SJEFMQE)-DLZMDMD`ADMOR^ELGA[UEKLYFMOMUFMDLRQGA&
>MQMOMUFMDLRQGEHENOEPI[KAQEJ!LYP[DMKAbNMST^EONALZOGADLTCFMNOASL\CF
NOMPQOGEDIMS
&
Ing
.AndreaTurčanová
primátorkamesta
Úrad
n
ýzáznam:
Verejnávyhláška,ktorousaoznamujevydanienovéhorozhodnutiaoumiestnenílíniovej
inžinierskejstavby:"Prešov,telekomunikačnástavbasídlisko2a3",bolavyvesenána
úradnejtabulimestaPrešov(www.presov.sk)
?EOEHLXSTFJXaIA$IQMOMRPAMULAKRHESTDALGELMSYFMOMUFMDLRQGAMRKGEPQLELZJZLGMSEH
GLbGLGEOPIEHPQASBT2&<OEaMS$telekomunikačnástavbasídlisko2a3",bolazvesenázúradnej
tabulemestaprešov(www.presov.sk)
D`A&
<E^GAQIAANMDNGP


~
;'1\
:
_,
~
~.~\1
UPOZORNENIE:PREDZACATlMVYKOPOV\'CHPRÁCJEINVESTOR,RESP.
ZHOTOVlTELSTAVEBNYCHPRÁCPOVINNYZABEZPECIŤ
VY
T
YCENIEJEDNOTUV\'CHPODZEMNYCHSIET1ZA
OCAST
lICHMAJlTELOV,ABYNEDOŠLOKICH
PR1PADNtMUPOŠKODENIU111
OBJE
KT
O
VÁSKLADBA
SLABO
PR
ÚDOVÉROZVODY
SLOVA
KTELECOM
KANA
L
I
ZÁC
I
A
VODOVOD
NNKÁBEL+NNKÁBLOVÁPRÍPOJKA
PLYNOVODNTL
PLYNOVODSTL
P
L
YNOVODVTL
VNVEDENIA
SL
OVANET
NAV
RH
OVANÉSLABOPRÚDOVEVEDENlE
PRE
L
OŽKAVODOVODU,2.ETAPA
VÝSTAVBY
K
M
EŇST
R
O
M
U
=>
8N=7l94g;?}9=t=>49;994=>l<g4n;?
~/
.>: SKLADBA VÝKRES OV : 
P
reš
o
v-Telekomunikačnástavbasídlisko2a3C.PRILOHY:
CE
L
K
O
VÁSITUÁCIA1:10000ID.c.s.

    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)