Oznámenie zverejnenia dokumentu - "Zimný štadión - rekonštrukcia"

Oznámenie zverejnenia dokumentu

28.08.2018 / Oznámenia samosprávy

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        MESTSKÝ ÚRAD V PREŠOVE 
Odbor dopravy a Životného prostredia 
Jarková 24 
080 01 Prešov 
 
 
OZNÁMENIE MESTA PREŠOV 
 
   
ODažP- 137375/2018            MVDr. Tibor Bindas                     27.8.2018           
     
            051/3100210                    
          
tibor.bindas@presov.sk 
   
  MestskÞ úrad v Prešove, Odbor dopravy a Životného prostredia oznamuje verejnosti, Že 
v zmysle zákona 
. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na Životné prostredie a o zmene 
a doplnení niektorÞch zákonov v znení neskorších predpisov, je zverejnenÞ dokument: 
"ZimnÞ štadión - rekonštrukcia". 

 
UvedenÞ dokument je dostupnÞ k nahliadnutiu na Mestskom úrade, odbor dopravy 
a Životného prostredia, Jarková 24, Prešov, a je zverejnenÞ na internetovej stránke MžP SR: 
 
http://
www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/zimny-stadion-rekonstrukcia 
 
   Verejnos
 môŽe dorui písomné stanovisko k tomuto dokumentu do 10 pracovnÞch dní 
od zverejnenia tohto oznámenia na adresu: OkresnÞ úrad, odbor starostlivosti o Životné 
prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybranÞch zloŽiek Životného prostredia, Nám. 
Mieru 3,  081 92 Prešov. Stanovisko zašlite aj v elektronickej podobe na E mail: 
Zuzana.Michniewiczova@minv.sk 
 

 
       
                        S pozdravom 
                                         Ing. Stanislav Ondirko 
vedúci odboru 
                                          dopravy a Životného prostredia 
 
 

 

 

 

 

 
Vyvesené da : ......................................................... 
  (dátum, podpis, peiatka) 
 

 

 

 

 
Zvesené da : .......................................................... 
  (dátum, podpis, peiatka)
 
 

 
 
 
  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)