Oznámenie miesta uloženia písomnosti - Miroslav Bušek

Oznámenie miesta uloženia písomnosti

28.08.2018 / Doručenie / uloženie písomnosti

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                
2
8
.08.HlVyvesenécňa•.•.••.,_.,ho ... u_._.__••_-_•••~.
'
vcs
enédňa_
DAŇOVÝÚRADPREŠOV
Hviezdoslavova7,08001Prešov
gcYSV4+*+0-2*-.),*+2
7aZ[T
4,,(*2(,*+2
Verejnávyhláška
ooznámenímiestauloženiapísomnosti
Adresátpísomností:MiroslavBušek
Naposledysídlo/pobyt:,080OIPrešov
AcYVTUVYlČ.101614373/2018zodňa20.08.2018JeuloženánaDaňovomúrade
Prešov,Hviezdoslavova7,08001Prešov,
FLd\VL[&mMWVJ]ZILXMYaZIUPMQM^UaT]&LVX[h[QMYIWcYVTUVYl7IiV\bOVeXIL[AXMkV\hcYSV
+*+0+.-1-
)
,*+2^VLiI,*(*2(,*+2\MXMQUV[\]OSakRV[WVLS#I§35ods.2zákonaČ.563/2009Z.z.o
správedaní(daňovýporiadok)aozmeneadoplneníniektorýchzákonovvznenÍneskoršich
predpisov
.
5LXMYaZYPTV^M[SVmMUeWcYVTUVYlWXM\^PIl\SMOVZM+/LUcVLVLiI\]\MYMUPIZVOZV
V^UaTMUPIUI7IiV\VTúradePrešov,Hviezdoslavova7,08001Prešov,vkanceláriiČ.205
-
-
-
"
vúradnýchhodinách.-
DVZVV^UaTMUPMYI\]\MY[QMWVLVJ[+/LUc(AVLS#I_-/VLY(,^aRVUIČ.563/2009Z.z.v
zneníneskoršíchpredpisovposlednýdeňtejtolehotysapovažujezadeňdoručenia.
\
/
Ing
.LudmilaFedorová
vedúcioddeleniasprávydaní2
MESTOPREŠOVMcstskýúrad.
Potvrdenieodobevyvesenia:HlavnáČ.73..:
0
8
001PREŠOV--1-
Tátovyhláškaholavyvesená.
$[\PMYlTPMYZV\]\MYMUPI%
2
8r8.n1oddo.

    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)