Oznámenie o začatí územného konania pre líniovú inžiniersku stavbu: "Prešov- Bottova ul.- kabelizácia NN siete".

Oznámenie o začatí územného konania

30.08.2018 / Oznámenia Stavebného úradu

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        "'IICOOnG dňd -----...._... ____ _ 
v 
MESTO PRESOV 
stavebný úrad 
Hlavná ul. č. 73, Prešov PSČ 080 Ol 
Číslo: SÚ/12027/2018-Su V Prešove dňa: 28.08.2018 
Vybavuje: Mgr. Egon Suchár, 
č. tel. 051/3100 533 
e-mail: egon.suchar@presov.sk 
VEREJNÁ VYHLÁŠKA, 
ktorou sa oznamuje začatie územného konania pre líniovú inžiniersku stavbu: 
"Prešov-Bottova ul.-kabelizácia NN siete" 
Na Mesto Prešov, príslušný stavebný úrad v súlade s ustanovením § 117 zák. č. 
5011976 Zb. o územnom plánovaní, stavebnom poriadku, v znení neskorších predpisov bola 
podaná dňa 07.03.2018 žiadatel'om-EL PRO KAN, s.r.o.M.R. Štefánika 212/181, 093 Ol 
Vranov n.T. na základe poverenia zo dňa 27.03.2018, Východoslovenská distribučná a.s., 
Mlynská 31, 042 91 Košice, žiadosť na vydanie stavebného povolenia na stavbu: "Prešov
Bottova ul. -kabelizácia NN siete". Stavebný úrad v súlade s 
§ 
31 ods. 4) stavebného zákona, v znení jeho noviel 
oznamuje 
začatie územného konania všetkým účastníkom konania o vydanie územného 
rozhodnutia (s vel'kým 
počtom účastníkov konania): "Prešov-Bottova ul.-kabelizácia NN 
siete", 
na pozemkoch parc. č. K.N-C 3106, KN-C 3102, KN-C 3098/1, KN-E 3380/1 v 
katastrálnom území Prešov, 
verejnou vyhláškou. 
Mesto Prešov, príslušný stavebný úrad 
nariaďuje v súlade s § 31 ods. 4 zákona č. 
50/1976 Zb. o územnom plánovaní, stavebnom poriadku v znení jeho noviel /stavebný zákon/, 
ústne konanie spojené s miestnym 
zisťovaním, ktoré sa bude konať 
dňa 20.09. 2018 
o 10.
00 
hod 
so stretnutím na: 
Mestskom úrade v Prešove, ul. Jarkovač. 26, 
v 
zasadacej miestnosti na l. poschodí, miestnosť č. 217 
Do podkladov na vydanie rozhodnutia o umiestnení líniovej inžinierskej stavby je možné 
nahliadnuť pred stanoveným termínom ústneho jednania na MsÚ v Prešove, Stavebnom úrade, 
Jarkovej 26, Prešov, 2. poschodie, 
kancelária č. 306, na základe vopred dohodnutého termínu. 
Ak účastník konania chce nahliadnuť do projektovej dokumentácie navrhovanej stavby je 
potrebné sa vopred telefonicky objednať na tel. číslo 051/3100 533. 
Tým bude umožnené v súlade 
§ 33 ods. 2) zákona č. 7111967 Zb. o správnom konaní 
(správny poriadok) v platnom znení 
účastníkom 
konania, aby sa pred vydaním rozhodnutia 
mohli vyjadriť k jeho podkladu i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie 
a 
uplatniť námietky. 
Účastníci územného konania môžu svoje námietky a pripomienky k návrhu uplatniť 
najneskoršie do termínu ústneho pojednávania, ináč sa k nim neprihliadne. 
Účastníci konania, resp. ich zákonní zástupcovia a opatrovníci sa môžu dať zastupovať 
-------------------------·-
2 
advokátom alebo iným zástupcom, ktorého si zvolia. Splnomocnenie na zastupovanie je potrebné 
stavebnému úradu 
preukázať písomným plnomocenstvom, alebo plnomocenstvom vyhláseným 
do zápisnice. 
Stavebný úrad 
zároveň upozorňuje že v súlade s § 42 stavebného zákona v odvolacom 
konaní sa neprihliada na námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v 
prvostupňovom 
konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť. Na námietky uplatnené po konaní stavebný 
úrad neprihliadne. 
Táto vyhláška, ktorou sa oznamuje 
začatie územného konania o umiestnení líniovej 
inžinierskej stavby, musí 
byť vyvesená v súlade s ustanovením § 26 odst. 2) zák. č. 7111967 Zb. 
o správnom konaní a podľa§ 31 odst. 4) stavebného zákona po dobu 15 dní na úradnej tabuli 
mesta Prešov a zverejnená na internetovej stránke mesta Prešov (www.presov.sk). 
Posledný 
deň tejto lehoty je dňom doručenia oznámenia o začatí územného konania. 
Do lehoty sa nezapočitáva v súlade s § 27 odst. 2 zákona č. 7111967 Zb. o správnom 
konaní v znení jeho noviel 
deň, keď došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. 
Ak koniec lehoty pripadne na 
deň pracovného pokoja, je posledným dňom lehoty najbližší 
budúci pracovný 
deň. 
Úradný záznam: 
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje 
začatie územného konania pre líniovú inžiniersku stavbu: "Prešov -Bottova ul. -
kabelizácia NN siete", bola vyvesená na úradnej tabuli Mesta Prešov 
•••••••.•..•••. :t •• ~ ••• f.C'::;t;' ~~Ol:i:li:~t:..:_ 
eG:iätka~á; pb c!P.rs 
O O Ol PRE Š O V 
-l-
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie územného konania pre líniovú inžiniersku stavbu: "Prešov-Bottova ul.
kabelizácia NN siete", bola zvesená z úradnej tabuli Mesta Prešov 
l 
i 
k. ú. Prešor-
\ 
UPOZORNENIE : 
Na projekt sa vzťahuje autorsko-právna ochrana v zmysle zákona č. 618/2003 Z.z. (Autorský zákon), v znení zákona č. 84/2007 Z.z. a preto má autor diela autorské právo 
na predmetné projektové dielo a to je neprevoditeľné a časovo obmedzené. Autor diela má aj výhradné právo udeľovať súhlas na prípadné prenechanie diela na využívanie 
tretím osobám, resp. na použitie diela alebo jeho časti na vytvorenie nového diela. Pod použitím projektového diela sa rozumie jeho zhmotnenie vo forme projektovej 
dokumentácie a právo autora nemožno zmluvne obmedziť ani vylúčiť. 
Hl. inžinier projektu Zodpovedný projektant: Vypracoval: 
o 
·.:· Ing. KANDAL~I/ i Ing. KANDALJť}nl/ j Ing. KANDAL}<Jnl/ i 0 EL PRD KAN 
., 
/~lí./ /~Ju /~Ju 
M. R. štefánika 212/181 
•' 
Adresa: 
. : Investor: VÝCHODOSLOVENSKÁ DISTRIBUČNÁ, a.s . 
093 Ol VRANOV n/T 
E-mail: elprokan@elprokan.sk 
Adresa: ML YN SKÁ 31, 042 91 KOŠICE 
Web: www.elprokan.sk 
Názov stavby : Archív. 
č.: IP10337/2018 
PREŠOV-Bottová ulica-kabelizácia NN siete 
Formát: A4 
Dátum: 
06/2018 
Objekt: 
Stupeň PD: DUR 
SO 01 -Silnoprúdové elektrické rozvody 
Císlo zák.: 1Pi0337 
Obsah: SITUÁCIA ŠIRŠÍCH VZŤAHOV 
Mierka: č. výkr.: 
1:5 000 01 
  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)