Prerušenie distribúcie elektriny: časť mesta Prešov - ul. Budovateľská č. 9, 11 v termíne 17. september 2018 od 08:00 h do 15:00 h, časť mesta Prešov- ul. Budovaterská č.d. 17, 19, 21, 23 v termíne 19. september 2018 od 08:00 h do 15:00 h, Budovateľská 17 Prešov, Budovateľská 23 Prešov v termíne 19. september 2018 od 08:00 h do 15:00 h.

Prerušenie distribúcie elektriny

30.08.2018 / Distribúcia elektriny - prerušenie

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                VáS list číslo/ zo dfia: 
Naše 
číslo· 
Vybavuje: 
Teíefón/E-mail: 
Miesto/Di3tum 
Vážený zákazník, 
l 
5/446695/2018 
Linka VSD 
0850123 312 
/(ošice/27.08.2018 
5/446695/2018 
MESTO PREŠOV 
Hlavná73 
Prešov 
080 01 
v nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie distribúcie elektriny 
v lokalite, ktorá sa nachádza na území Vášho mesta resp. obce: 
časť mesta Prešov -ul. Budovateľská č. 9, 11 
v termíne 
17. 
september 2018 od 08:00 h do 15:00 h 
Je nám ľúto, že práce, ktoré bezprostredne súvisia s opravou a pravidelnou 
údržbou 
distribučnej sústavy, obmedzia na nevyhnutný čas využívanie elel<triny vo 
vašej obci. Udržba 
je však kl'účová pre zabezpečenie spol'ahlivej a bezpečnej 
distribučnej sústavy. Je zároveň účinnou prevenciou pred neplánovanými 
poruchami 
na ktoré, na rozdiel od plánovanej odstávky, Vás nedokážeme vopred 
upozorniť. 
Zároveň sa na Vás obraciame s prosbou o spoluprácu pri informovaní 
občanov o 
plánovanej odstávke miestne obvyklým spôsobom (napr. vyhlásením v 
miestnom 
rozhlase, umiestnením oznamu na informačnej tabuli, zverejnením oznamu na 
Vašom 
webovom sídle a pod.). Toto oznámenie vzhl'adom na jeho charakter 
považujeme za oznámenie vo verejnom záujme. 
Urobíme 
všetko preto, aby bola distribúcia elektriny v tejto oblasti obnovená čo 
najskôr. Pokia!' to okolnosti umožnia, budeme sa snažiť skrátiť plánované 
prerušenia 
na nevyhnutné minimum. Aktuálne informácie o prípadnom skoršom 
ukončení prác nájdete na portáli eVSD (www vsds.sk v časti Plánované odstávky). 
Ak preferujte elektronickú formu komunikácie, dávame vám do pozornosti portál 
eVSD. 
Po zaregistrovaní budete mať viaceré informácie o Vašom odbernom 
mieste k dispozícii aj z pohodlia Vášho domova. Zároveň si ako užívate!' portálu 
môžete 
nastaviť el<omunikáciu s VSD. Informácie o plánovanom prerušení 
distribúcie, 
či jeho zrušení ako aj ďalšie dôležité informácie týkajúce sa Vášho 
odberného miesta bude 
dostávať e-mailom. 
30. 
Člen ·O 
o 
innogy 
Kontakty 
T Linka VSO: 
0850123 312 
E info@vsds.si< 
l www.vsds.sk 
F +421 55 678-6516 
Poruchová 
linka VSD: 
0800123 332 
Adresa pre písomný kontakt: 
VýrhodosiDvPnská 
distribučmi, a.s. 
Mlynská 31. 042 911(ošice 
Slovenské republika 
Spolo:noS~JO 70;:"oaM v Obdo<,~rur" 
regJS<CI Okresneho súcu l(oSrr.e 1. odUrel Sa. Violka 1411/V 
:čo J6 59g :'161 i Ol( 20/21J82997 
rt ONI 51<2022082997 
~obol•a zahranrC"~J banky, 
é U. 2008480108/BIJO 
~A'J 9;07 81JO 0000 002C 084fl Gl.JS 
EliC CTI Sl< BA 
l 
i í 
Vylli-'\/Uj~ 
fé''donil' n,v;l 
l','licsto/DJtum 
Vážený zákazník, 
l 
4/447754/2018 
Linka VSO 
0850 123 312 
/(oš;ce/28.08.2018 
4/44 77 54/2018 
MESTO PREŠOV 
Hlavná73 
Prešov 
080 01 
v nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie distribúcie elektriny 
v lokalite, ktorá sa nachádza na území V á š ho mesta resp. obce: 
časť mesta Prešov-ul. Budovaterská č.d. 17, 19, 21, 23 
v termíne 
19. september 2018 od 08:00 h do 15:00 h 
Je nám ľúto, že práce, ktoré bezprostredne súvisia s opravou a pravidelnou 
údržbou distribučnej sústavy, obmedzia na nevyhnutný čas využívanie elektriny vo 
vašej obci. Údržba 
je však kl'účová pre zabezpečenie spol'ahlivej a bezpečnej 
distribučnej sústavy. Je zároveň účinnou prevenciou pred neplánovanými 
poruchami 
na ktoré. na rozdiel od plánovanej odstávky, Vás nedokážeme vopred 
upozorniť. 
Zároveň sa na Vás obraciame s prosbou o spoluprácu pri informovaní občanov o 
plánovanej odstávke miestne obvyklým spôsobom (napr. vyhlásením v miestnom 
rozhlase, umiestnením oznamu na informačnej tabuli, zverejnením oznamu na 
Vašom 
webovom sídle a pod .l. Toto oznámenie vzhl'adom na jeho charakter 
považujeme za oznámenie vo verejnom záujme. 
Urobíme 
všetko preto, aby bola distribúcia elektriny v tejto oblasti obnovená čo 
najskôr. Pokia l' to okolnosti umožnia. budeme sa snažiť skrátiť plánované 
prerušenia na nevyhnutné minimum. Aktuálne informácie o prípadnom skoršom 
ukončení prác nájdete na portáli eVSD (www.vsds.sk v časti Plánované odstávky). 
Ak preferujte elektronickú formu komunikácie, dávame vám do pozornosti portál 
eVSD. Po zaregistrovaní budete mať viaceré informácie o Vašom odbernom 
mieste k dispozícii aj z pohodlia Vášho domova. Zároveň si ako užívate!' portálu 
môžete nastaviť el<omunikáciu s VSD. Informácie o plánovanom prerušení 
distribúcie, 
či jeho zrušení ako aj ďalšie dôležité informácie týkajúce sa Vášho 
odberného miesta bude 
dostávať e-mailom. 
Člen O 
o 
innogy 
Kontakty 
T linka VSO: 
0850123 312 
E info@vsds.sk 
l www.vsds.sk 
F +421 55 678-6516 
Poruchova linka VSD: 
0800 123 332 
Adresa pre písomný kontakt; 
Východoslovenskä 
d:stribučná, a.s. 
Mlynsk<J 31,042 911<ošice 
Slovenská republika 
Spu:.,:ooq ;e '"~"'"""v Obct.nci,10'" 
r,c, <"" O~c~»scá.~ súd11 '"'';"~i. 
o~dle; Sa, vloik.) 1~11!\.' 
Co JC s~g 3ii1l o rC ~oDrtb20S.t 
IC Dhi St<2G220820~1 
[o~~ové Sf'".ljoo'le [,t,ba,,K hrnp<· pJ,-. 
pohvl,<a ?ohro",.'.o<j l'"~k:r, 
e u, 20(!8480101lt813G 
,[1,;~, .Sr;c? 813(1 OGLJG 8C20 OW,8 lľNl 
B•C (,TI SV BA 
V <i š rr st čislo/zo dňa 
1\Ja_i;~ 
íslo 
VybuvuJe· 
r <>lr=f~in:T -mari 
,0,-[,es~o.:IJMurn: 
Vážený zákazník, 
l 
5/44 7755/2018 
Linka VSD 
0850 123 312 
Košice/28 
08.2018 
5/447755/2018 
MESTO PREŠOV 
Hlavná73 
Prešov 
08001 
v nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie distribúcie elektriny 
v lokalite, ktorá súvisí s Vaším odberným miestom: 
Budovateľská 17 Prešov, ČOM: 0000222728, EIC: 24ZVS0000045882D 
Budovateľská 23 Prešov, ČOM: 0000222754, EIC: 24ZVS0000045929D 
v termíne 
19. 
september 2018 od 08:00 h do 15:00 h 
Je nám ľúto, že práce, ktoré bezprostredne súvisia s opravou a pravidelnou 
~držbou distribučnej sústavy, obmedzia na nevyhnutný čas využívanie elektriny. 
Udržba 
je však kl'účová pre zabezpečenie spol'ahlivej a bezpečnej distribučnej 
sústavy. Je zároveň účinnou prevenciou pred neplánovanými poruchami na ktoré, 
na rozdiel od plánovanej 
odstávky, Vás nedokážeme vopred upozorniť. 
Urobíme všetko preto, aby bola distribúcia elektriny v tejto oblasti obnovená čo 
najskôr. Pokial' to okolnosti umožnia, budeme sa snažiť skrátiť plánované 
prerušenia na 
nevyhnutné minimum. Aktuálne informácie o prípadnom skoršom 
ukončení prác nájdete na portáli eVSD (www.vsds.sk v časti Plánované odstávky). 
Ak preferujte elektronickú formu komunikácie, dávame vám do pozornosti portál 
eVSD. Po zaregistrovaní budete mať viaceré informácie o Vašom odbernom 
mieste k dispozícii aj z pohodlia Vášho domova. Zároveň si ako užívateľ portálu 
môžete nastaviť el<omunikáciu s VSD. Informácie o plánovanom prerušení 
distribúcie, 
či jeho zrušení ako aj ďalšie dôležité informácie týkajúce sa Vášho 
odberného miesta bude 
dostávať e-mailom. 
Člen O 
o 
innogy 
Kontakty 
T Linka VSO: 
0850123 312 
E info@vsds.sk 
l www.vsds.sk 
F +421 55 678-6516 
Poruchová linka VSD: 
0800123 332 
Adresa pre písomný kontakt 
Východoslovenská 
distribučná, a.s. 
Mlynská 31, 042 911{ošice 
Slovenská 
republika 
Spoločno'' JO "''i'·"'"a v Obchooc.(J'n 
reg,slr~ Okresneho suau l(u;rc~ l, 
o~dJ€' Sa, vl oú~ ".t..ll!\1 
:en J6 ~~Sl JG: 1 DIC· ~022032~97 
I [)Pr-l 51(2022082~97 
tlonkav.; 5Porenre C t.b~ok Evrop~ plr, 
prmcč'r~ Zôhr~n.
oej bar iq, 
i: ú_ 2U0348Q",Oi:l/81.iO 
'UA'J 
Se: O'/ 1!''30 OOCO (lrl20 C848 0108 
biC C'll Sl( Hl\ 
    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)