Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č ...../2018 o prideľovaní nájomných bytov vo vlastníctve mesta Prešov.

31.08.2018 / VZN mesta Prešov

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)