Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č ... ./2018, o určení názvov nových ulíc v meste Prešov.

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č ... ./2018

23.03.2018 / VZN mesta Prešov

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                MESTO PREŠOV, Mestský úrad v Prešove, Hlavná 73,080 Ol Prešov 
Návrh 
Všeobecne záväzného nariadenia mesta 
Prešov č ... ./2018, 
o určení názvov nových ulíc v meste Prešov 
zverejnený na pripomienkovanie v zmysle § 6 ods. 3 a 4 zákona SNR 
č. 36911990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 
Deň vyvesenia: 23.03.2018 
Koniec lehoty, počas ktorej mozu fYzické a právnické osoby uplatniť 
pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do 
zápisnice na Mestskom úrade v Prešove u predkladateľa návrhu nariadenia: 
02.04.2018 
Predkladateľ návrhu nariadenia: 
Ing. Eduard Vokál, vedúci odboru vnútornej správy MsÚ v Prešove, (e-mail: 
eduard.vokal@presov.sk), Mestský úrad 
Prešov, Hlavná 73, 080 Ol Prešov 
Deň zvesenia: 03.04.2018 
1$9 
Mesto Prešov 
Návrh 
Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č ... ./2018 
o určení názvov nových ulíc v meste Prešov 
Návrh 
Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov 
č .... /2018 
o určeni názvov nových ulíc v meste Prešov 
Vydanie: 
Strana 
112 
Mesto Prešov podl'a § 6 ods. 1 v spojení s § 2b ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva 
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov o určeni názvov nových ulíc 
v meste Prešov 
Článok 1 
Úvodné ustanovenie 
Týmto všeobecne záväzným nariadením o 
určení názvov nových ulíc v meste Prešov (ďalej 
len .,všeobecne záväzné nariadenie") sa určujú názvy nových ulíc, ktoré vznikli na území 
mesta Prešov. 
Článok 2 
Určenie názvov nových ulíc v meste Prešov 
1. Mestské zastupitel'stvo mesta Prešov určuje tieto názvy nových ulíc v meste Prešov: 
a) Bosákova ulica 
b) Tóbikova ulica 
c) Náhalkova ulica 
d) Pol'ovnícka ulica 
e) Mätová ulica 
f) Sovia ulica 
g) Rezbárska ulica 
2. Grafické vyobrazenie nových ulíc tvorí prílohu tohto všeobecne záväzného nariadenia. 
Článok 3 
Lokalizácia a popis nových ulíc 
Lokalita Král'ova hora (Sídlisko 111) 
1. Bosákova ulica je komunikácia sprístupňujúca pozemky pre výstavbu rodinných domov 
zo západnej strany nad Sídliskom 111, napojená na dočasnú komunikáciu z Ulice Mirka 
Nešpora pri bytovom dome 
č. 24-34 (príloha č. 01). 
š 
Vydanie: 
Návrh 
Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov 
č ... ./2018 
Strana o 
určení názvov nových ulíc v meste Prešov 
2/2 
Mesto Prešov 
2. Tóbikova ulica je prístupová cesta k južnému portálu tunela Bi koš stavby "Rýchlostná 
cesta R4-Severný obchvat" investora NOS, a.s. Bratislava (príloha č. 02). 
3. Náhalkova ulica je komunikácia sprístupňujúca pozemky pre výstavbu rodinných domov 
západne 
od lokality vymedzenej ulicami Aurela Stodolu a Alexeja Duchoňa (príloha č. 03). 
Lokalita Vydumanec 
4. Poľovn ic ka ulica je komunikácia spristupňujúca pozemky pre výstavbu rodinných domov 
južne 
od Malkovskej ulice (príloha č. 04). 
Lokalita Šalgovík 
5. Mätová ulica je komunikácia sprístupňujúca pozemky pre výstavbu rodinných domov, 
napojená z východnej strany 
na Teriakovskú ulicu medzi ulicami Šalviová a Orlia (príloha 
č. 05) 
6. Sovia ulica je komunikácia sprístupňujúca pozemky pre výstavbu rodinných domov, 
napojená z východnej strany 
na Teriakovskú ulicu, južne od Orlej ulice (príloha č. 06). 
7. Lokalita Nižná Šebastová 
Rezbárska 
ulica je komunikácia sprístupňujúca pozemky pre výstavbu rodinných domov 
juhovýchodne 
od Garbiarskej ulice (príloha č. 07). 
Článok 4 
Účinnost' 
Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa 21.05.2018. 
V 
Prešove dňa ......... . 
Ing. Andrea Turčanová 
primátorka mesta     

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)