Oznámenie o začatí stavebného konania "Prešov - Kalvária - zariadenie NN smer BTS"

Oznámenie o začatí stavebného konania

03.09.2018 / Oznámenia Stavebného úradu

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                
- 3 S EP 2J1~ vyvesené ona _ 
Mesto Prešov stavebnýúrad'lvesenéd~il__------
sídlomnaMsÚvPrešove,Hlavnáč.73BCi*2**+
ieZTW4CE)<++/1)+-3*-*),*+2'=I),-,FBYMmW]M4-+(*2(,*+2
Vybavuje:Ing.JánJaníček,
e-mail:jan.janicek@presov.sk
iI051/3100532
OznámenieOzačatístavebnéhokonania
verejnouvyhláškouapozvanienaústnepojednávanie
Dňa01.08.2018požiadalaVýchodoslovenskádistribučnáa.s.,Mlynská31,04291
Košicev.zPrivels.r.o.,Palkovičova7,04001Košiceovydaniestavebnéhopovoleniana
stavbu:"Prešov-Kalvária-zriadenieNNsmerBTS",umiestnenúnapozemkochparc.č.
KN-C7008/217,9470/2,KN-E2881/103,k.ú.Prešov.
?MZ[WBYMmW]&ISW]MKVMIUQMZ[VMXYeZT\mVhZ[I]MJVhgYILXWLT#I§117zákonač.
50
/
1976Zb.oúzemnomplánovaníastavebnomporiadku(ďalejvtextelen"stavebný
zákon
"
)vzneníjehonoviel,odborstavebnýúrad,príslušnýuskutočňovat'konaniepodl'a§6
ods.1zákonač.71/1967Zb.osprávnomkonaní(ďalejvtextelen"správnyporiadok")
apoverenývýkonomštátnejsprávynaúsekuúzemnéhorozhodovaniaastavebnéhoporiadku
nazákladepovereniastarostkouobcevsúlades§61ods.4stavebnéhozákonaoznamujena
základepodanejžiadostizačatiestavebnéhokonaniaverejnouvyhláškouspojeného
smiestnymzist'ovanímnadeň
20.09.2018 O 10:00 hod sostretnutímna:MsÚvPrešove-stavebnomúrade,Jarková26,2.poschodie,č.dv.305.
bjIZ[VeKQSWVIVQImažu popredchádzajúcomtelefonickomdohovorenajneskórdo
20.09.2018o10:00nahliadnut'dopodkladovprerozhodnutienastavebnomúradeasvoje
námietkymažu uplatnit'najneskórpriústnompojednávaní,inaksananeskoršiepodané
námietkyneprihliadne.Aksanechániektorýzúčastníkovkonaniazastupovat',predložíjeho
zástupcapísomnúplnúmocvzmysle§17ods.4správnehoporiadku.
Verejnávyhláškabudespolusprojektovoudokumentáciouvyvesenávzmysle§26
ods.2správnehoporiadkupodobu15dnínaúradnejtabuliMestaPrešovalebospósobomv
miesteobvyklomazverejnenánaelektronickejúradnejtabuliMestaPreršov.Poslednýdeň
tejtolehotyjedňomdoručenia.Dolehotysanezapočítavadeň,keďdošlokuskutočnosti
určujúcejzačiatoklehoty,t.j.kudňuvyveseniarozhodnutianaúradnútabul'u.


2
Úradnýzáznam:
Verejn
ávyhláška,ktorousaoznamujezačatiestavebnéhokonaniastavby:"Prešov-
Kalvária-zriadenieNNsmerBTS",bolavyvesenánaúradnejtabuliMestaPrešov
- 3. SEP. 2}13dňa.
M
ESTOPR~Š9VMestskýú ~SHlavnáČ.3
.
....
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. p~~g~ Il~~~~~·pV············
Verejn
ávyhláška,ktorousaoznamujezačatiestavebnéhokonaniastavby:"Prešov-
Ka
l
vária-zriadenieNNsmerBTS,bolazvesenázúradnejtabuleMestaPrešov
Ll
I(
M
E
S
TOPREŠOflMcstskýúrad(9,HlavnáČ.73'/'
......
.
...
.
.
.
.
.P~Č~atigl~' p~.iI~i·s··O'V········· 

    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)