Oznámenie miesta uloženia písomnosti - Michaela Brišková

Oznámenie miesta uloženia písomnosti

03.09.2018 / Doručenie / uloženie písomnosti

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                
-3.os. tn vylleseneona_
MESTOPRE~OVZvesenédňa_
MESTO PREŠOV 
Mestský úrad, Hlavná 73,08001 Prešov 
Odbor ekonomiky a podnikania 
Oddelenie daní, poplatkov a podnikania 
Číslokonania:EX1791/2018>TIgRX$+(&0&*()0
VEREJNÁVYHLÁŠKA
Ooznámenímiestauloženiapísomnosti
Adresát písomnosti: 
MichaelaBrišková
naposledybytom08001Prešov
>_URPQRUV!Č.k.EX1791/2018zodňa20.08.2018JeuloženánaMestskomúradePrešov,
Hlavná73,08001Prešov.
DH`XRHW$hISRFYVHEeRX^KRHOhQ_NEQLIMIZQ]PY$HRTWdWMIUES_URPQRUV!;IUVE>TIgRX
Č.k.EX1791/2018zodňa20.08.2018verejnouvyhláškouvzmysleustanovenia§91
ods
.3písmoc)zákonaČ.563/2009Z.Z.osprávedaní(daňovýporiadok)aozmenea
doplneníniektorýchzákonovvzneníneskoršíchpredpisov.
3HTIU]VULmóžeuloženúpísomnost'prevziat'vlehote15dníodvyveseniaoznámeniana
MestskomúradePrešov,Jarková24,PrešovvkanceláriiČ.324avúradnýchhodinách.
=ZQ]PIQLIUEXYXIUWMISRHRFW)-HQ_&3NULEHTIU]VWORhIQaS_URPQRUV!XOIKRVI
QISTIXIZPI$SRUOIHQbdeňlehotysapovažujezadeňdoručenia.
7QJ&;]TLE?WgLQRX]
XI
HaGERHHIOIQLEHEQ_$SRSOEVNRXESRHQLNEQLE
QEZ]NOEHISRXITIQLE7QJ&3QHTIY@WTdEQRXIM
STLP]VRTNYPIUVE>TIgRX

    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)