Oznámenie miesta uloženia písomnosti - Ľubomír Huľa

Oznámenie miesta uloženia písomnosti

03.09.2018 / Doručenie / uloženie písomnosti

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                
-)GS.2.nVyvesené dila_----..;..,_:..;....;..-- 
Z
v
es
e
n
édňa-----~.~--
""
"
"..""",+
-<o•.,DAŇOVÝÚRADPREŠOV
Hviezdoslavova7,08001Prešov
Číslo:101692892/2018
Dátum
:31.08.2018
Verejnávyhláška
ooznámenímiestauloženiapísomnosti
Adresátpísomností:LubomírHula
Naposledysídlo/pobyt:Hlavná73,08001Prešov
=[ROMNORdČ.101647836/2018zodňa22.08.2018jeuloženánaDaňovomúradePrešov,
Hviezdoslavova7,08001Prešov,
AE\UOET%fFPOCVSBEQFRYSBNIFJFWNYMV%EOQT`TJFRBP[ROMNORd5BaOUZHO]QBET=QFcOU`[RLO
*)*/-01,/(+)*1WOEaB++')1'+)*1UFQFJNOTUVHLYcKOTPOELB§35ods.2zákonaČ.563/2009Z.z.o
správedaní(daňovýporiadok)aozmeneadoplneníniektorýchzákonovvzneníneskorších
predpisov.
4EQFRYSRIMOWFTLOfFN]P[ROMNORdPQFUWIBdULFHOSF*.EN[OEBEaBUVUFRFNIBSOHSO
OWNYMFNIBNB5BaOUOM]QBEF=QFcOU%8UIFWEORLBUOUB0%)1))*=QFcOU%UKBNDFLYQIIČ.304
vúradnýchhodinách.
?OSOOWNYMFNIFRBUVUFRTJFPOEOCT*.EN['=OELBX,.OER'+WYKONBČ.563/2009Z.z.v
zneníneskoršíchpredpisovposlednýdeňtejtolehotysapovažujezadeňdoručenia.
/
)~~ »: 
.
...
.
...
.....
.
.
..
.
.
..
..
....
....
.
.
...
.
.
.~.~..~
Potvrdenieodobevyvesenia:rvg::~OPREŠOVi..c!:itskýůradHlavnáČ.73
0
8
001PREŠOV-1-Ing.LudmilaFedorová
vedúcioddeleniasprávydaní2
?YSOUVHLYcKBCOLBUVUFRFNY'
#TUIFRdMIFRSOUVUFRFNIB$
-3.09. 2noddo.


Vyvesenédlia_-3GS.2JJ
Zvesen~rlňa_
DAŇOVÝÚRADPREŠOV
Hviezdoslavova7,08001Prešov
_
[
RLO3*)*/2++.,(+)*1
5YSTM3,*')1'+)*1
Verejnávyhláška
ooznámenímiestauloženiapísomnosti
Adresátpísomností:LubomírHula
Naposledysídlo/pobyt:Hlavná73,08001Prešov
=[ROMNORd`'*)*/).+*-(+)*1WOdňa17.08.2018jeuloženánaDaňovomúradePrešov,
Hviezdo
s
lavova7,08001Prešov,
AE\UOET%fFPOCVSBEQFRYSBNIFJFWNYMV%EOQT`TJFRBP[ROMNORd5BaOUZHO]QBET=QFcOU`[RLO
*)*/).+*-
(
+)*1WOdňa17.08.2018verejnouvyhláškoupodla§35ods.2zákonaČ.563/2009Z.z.o
správedaní(daňovýporiadok)aozmeneadoplneníniektorýchzákonovvzneníneskorších
predpisov.
4EQFRYSRIMOWFTLOfFN]P[ROMNORdPQFUWIBdULFHOSF*.EN[OEBdňavyveseniatohto
oznámenianaDaňovomúradePrešov,Hviezdoslavova7,08001Prešov,vkanceláriiČ.304
vúradnýchhodinách.
?OSOOWNYMFNIFRBUVUFRTJFPOEOCT*.EN['=OELBX,.OER'+WYKONBČ.563/2009Z.z.v
zneníneskoršíchpredpisovposlednýdeňtejtolehotysapovažujezadeňdoručenia.
(
) 
Ing.LudmilaPedorová
vedúcioddeleniasprávydaní2
MEST
OPR,EŠOVMestskýúradHlavnáČ.73
08001PREŠOV-1-
Tátovyhláškabolavyvesená.
(uviesťmiestovyvesenia)=OSUQEFNIFOEOCFUVUFRFNIB3
-3.O~.Zl') 
oddo.

    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)