Prerušenie distribúcie elektriny: časť mesta Prešov - ul. Vihorlatská č.d. 23 v termíne 21. september 2018 od 08:00 h do 15:00 h.

Prerušenie distribúcie elektriny

04.09.2018 / Distribúcia elektriny - prerušenie

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                Váš l1s~ čís!o/zo dňu 
Naš<' (islo 
VybavuJe 
T 
o<lefófl!t:-rnail 
f1~1esto/Dálum 
Vážený zákazník, 
l 
3/455477/2018 
Linka VSD 
0850 123 312 
l(ošice/03.09.2018 
. 4 "
0 
Í'
1
'' . IJ.J. _J.1 
3/4554 77/2018 
MESTO PREŠOV 
Hlavná 73 
Prešov 
080 01 
v nasledujúcich 
termínoch a časoch je naplánované prerušenie distribúcie elektriny 
v lokalite, ktorá sa nachádza na území Vášho mesta resp. obce: 
časť mesta Prešov -ul. Vihorlatská č.d. 23 
v termíne 
21. september 2018 od 08:00 h do 15:00 h 
Je nám ľúto, že práce, ktoré bezprostredne súvisia s opravou a pravidelnou 
údržbou 
distribučnej sústavy, obmedzia na nevyhnutný čas využívanie elektriny vo 
vašej obci. Údržba je však 
kl'účová pre zabezpečenie spol'ahlivej a bezpečnej 
distribučnej sústavy. Je zároveň účinnou prevenciou pred neplánovanými 
poruchami na ktoré, na rozdiel od plánovanej odstávky, Vás nedokážeme vopred 
upozorniť. 
Zároveň sa na Vás obraciame s prosbou 
o spoluprácu pri informovaní občanov o 
plánovanej odstávke miestne obvyklým spôsobom (napr. vyhlásením v miestnom 
rozhlase, umiestnením oznamu na informačnej tabuli, zverejnením oznamu na 
Vašom webovom sídle a pod.). Toto oznámenie vzhl'adom na jeho charakter 
považujeme 
za oznámenie vo verejnom záujme. 
Urobíme 
všetko preto, aby bola distribúcia elektriny v tejto 
oblasti obnovená čo 
najskôr. Pokial' to okolnosti umožnia, budeme sa snažiť skrátiť plánované 
prerušenia na nevyhnutné minimum. Aktuálne informácie o prípadnom skoršom 
ukončení prác nájdete na portáli eVSD (www.vsds.sk v časti Plánované odstávky). 
Ak preferujte 
elektronickú formu komunikácie, dávame vám do pozornosti portál 
eVSD. Po zaregistrovaní budete mať viaceré informácie o 
Vašom odbernom 
mieste k dispozícii 
aj z pohodlia Vášho domova. Zároveň si ako užívate!' portálu 
môžete nastaviť el<omunikáciu s VSD. Informácie o plánovanom prerušení 
distribúcie, 
či jeho zrušení ako aj ďalšie dôležité informácie týkajúce sa Vášho 
odberného miesta bude dostávať e-mailom. 
Člen O 
o 
innogy 
Kontakty 
T Linka VSO: 
0850123 312 
E ínfo@vsds.sk 
[ 
www.vsds.sk 
F +42155 678-6516 
PoruchovS linka VSD: 
0800123 332 
Adresa pre písomný kontakt: 
Východoslovenská 
distr1bučnci, a.s 
Mlynská 31, 042 911<ošice 
Slovenská republ1ka 
See· ui•·u,(,e '"P """v CJuchmmo,n 
rogis;r• Uk,e>r1el1o ;u<J,J Ko\Ke l. 
Uc'J,el ',d, I'IC,I<d 141]/~ 1(:0 3G J~~ J61[ Ol( ~022082'.1'17 
!( rJP~' 5'\2Ue'U~~~~f 
Bonkc· • .; '1'"1"'' e Crt.ban< Lcr ep~ ~·c. 
uaboL<o zohrdr'llr·ej ba My, 
i. u ~UII84110;08/8UU 
1~1\,'' :>KO/ !!HC: 0000 802U U!l4H (ilQI! 
tJIC u ro SK OA 
    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)