Daňový úrad Prešov - Oznámenie miesta uloženia písomnosti: ZATEL, s.r.o. Naposledy sídlo/pobyt: Weberova 12220, 080 01 Prešov.

Oznámenie miesta uloženia písomnosti

04.09.2018 / Doručenie / uloženie písomnosti

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        Číslo: 101699947/2018 
Dátum: 03.09.2018 
DAŇOVÝ ÚRAD PREŠOV 
Hviezdoslavova 7, 080 Ol Prešov 
Verejná vyhláška -4. 09. 23~1 
o oznámení miesta uloženia písomnosti 
Adresát písomností: ZA TEL, s.r.o. 
Naposledy sídlo/pobyt: Weberova 12220, 
080 Ol Prešov 
Písomnosť č. 101673010/2018 zo dňa 27.08.2018 je uložená na Daňovom úrade Prešov , 
Hurbanistov 3, 
080 O l Prešov Z dôvodu, že pobyt 
adresáta nie 
je známy, doručuje sa písomnosť Daňového úradu Prešov číslo 
101673010/2018 zo dňa 27.08.2018 verejnou vyhláškou podľa§ 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. o 
správe daní 
(daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. 
Adresát si moze uloženú písomnosť prevziať v lehote 15 dní odo dňa vyvesenia tohto 
oznámenia na 
Daňovom úrade Prešov, Hurbanistov 3, 080 
Ol Prešov v kancelárii č. 509 v úradných 
hodinách. 
Toto oznámenie sa vyvesuje po dobu 
15 dní. Podľa § 35 ods. 2 zákona č. 
563/2009 Z. z. v 
znení neskorších predpisov posledný 
deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia. 
Mgr. RudolfKrafčák 
vedúci oddelenia daňovej 
exekúcie l 
  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)