Stavebné povolenie: "Učelové športovo - rekreačné zariadenie pre výkonnostných športovcov" na stavbu " Polyfunkčný dom " na Nábrežnej ulici č. 9, Prešov.

Stavebné povolenie

04.09.2018 / Oznámenia Stavebného úradu

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        Mesto Prešov 
Stavebný úrad 
-i nr; zl"'· .. 
~. L J. J,: 
Hlavná ul. č. 73, Prešov PSČ 080 Ol 
Číslo: SÚ/7731/2018-Sf/117 
Stavebné povolenie 
( verejná vyhláška ) 
V Prešove dňa: 20.08.2018 Mesto Prešov, ako príslušný stavebný úrad v zmysle ustanovenia§ 117 zákona č. 50/1976 Zb. o 
územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej v texte len stavebný zákon) v znení neskorších 
predpisov prejednal 
žiadosť, spoločnosti Industry Building s.r.o. Moyzesová 36, 04001 
Košice zastúpenej splnomocneným zástupcom: spoločnosťou TRIANGULUM, S.r.o., so 
sídlom Slovenská 69, 
08001 Prešov, o vydanie povolenia na zmenu stavby pred jej 
dokončením v zmysle § 68 <stavebného zákona, zo dňa 02.5.20I8, na stavbu: "Učelové 
športovo -rekreačné zariadenie pre výkonnostných športovcov" -Nábrežná ulica 
č. 9, 
Prešov na pozemkoch KN-C 8522/1, KN-C 8522/3, KN-C 852311, KN-C 8533, KN-C 9567, 
KN-C 8537, 
KN-C 8421, KN-C 8526 katastrálne územie 
Prešov .. 
Pre uvedenú stavbu bolo mestom Prešov -stavebným úradom vydané rozhodnutie o 
umiestnení stavby 
č. B/383/2016 -Tu zo dňa 29.04.2016 a stavebné povolenie 
SÚ/14434/20I6-Sf/209 zo dňa 16.01.2017. Stavebný úrad v zmysle§ 68 stavebného zákona 
prerokoval 
žiadosť s dotknutými orgánmi a so známymi účastníkmi a rozhodol takto: 
Spoločnosti Industry Building s.r.o. Moyzesová 36, 04001 Košice sa podľa § 68 
stavebného zákona 
povoľuje. 
zmena stavby pred jej dokončením "U čelové športovo -rekreačné zariadenie pre 
výkonnostných športovcov" na stavbu " 
Polyfunkčný dom " na Nábrežnej ulici č. 9, 
Prešov na pozemkoch KN-C 8522/I, KN-C 8522/3, KN-C 8523I1, KN-C 8533, KN-C 9567, 
KN-C 
8537, KN-C 842I, KN-C 8526 katastrálne územie 
Prešov 
Predmetom 
zmeny stavby pred dokončením je zmena vnútornej dispozície stavby SO Ol 
v zmysle projektovej dokumentácie vypracovanej Ing. arch. Radoslav Seman, Hlavná, 108 
Prešov. Stavba " Polyfunkčný dom ". pozostáva z: 
l. nadzemné podlažie -2x iný nebytový priestor, 6x garáž (7 parkovacích státí), 20x 
piVniCa 
2. nadzemné podlažie-5x byt, Ix apartmán, Ix nebytový priestor-kancelária 
3. nadzemné podlažie-5x byt, 3 x apartmán (z toho 4x mezonetový), 4x pivnica 
4. nadzemné podlažie-5 x byt 
5. nadzemné podlažie-5 x byt (z toho 3 x mezonetového typu), strešná terasa, 
6. nadzemné podlažie-3 x pokračovanie mezonetových bytov s 5. NP, 
l' 
\ ~ 
<~ 
2 
Pre uskutočnenie pozemnej stavby sa stanovujú tieto podmienky: 
l. Stavba sa budú realizovať podľa predloženej a tunajším stavebným úradom súčasne 
overenej projektovej dokumentácie, ktorú vyhotovil Ing. arch. Radoslav Seman, 
Hlavná, 108 Prešov 4/2018. Táto dokumentácia nahrádza resp. dopÍňa časť projektovej 
dokumentácie, ktorá bola 
súčasťou stavebného povolenia č. SÚ/14434/2016-Sf/209 
zo dňa 16.01.2017. Stavebník je povinný dodržať podmienky uvedené v rozhodnutí 
Mesta Prešov -stavebného úradu o umiestnení stavby 
č. B/383/2016 -Tu zo dňa 
29.04.2016 a podmienky uvedené v stavebnom povolení č. SÚ/14434/2016-Sf/209 zo 
dňa 16.01.2017. 
2. Stavebné objekty 
SO 03 -Vodovodná prípojka + šachta, SO 04 -Kanalizačná prípojka 
+ šachta, SO 05 -Dažďová kanalizácia + šachta, SO 06 -Prekládka VN vedenia, SO 
07 
-Elektrická NN prípojka stavebník zrealizuje podľa odsúhlasenej projektovej 
dokumentácie odsúhlasenej v stavebnom povolení 
č. SÚ/14434/2016 -Sf/209 zo dňa 
16.01.2017. 
3. Rozhodnutím o zmene stavby sa nemení umiestnenie stavby, odstupové vzdialenosti, 
výškové osadenie stavby. 
4. V dôsledku zmeny stavby pre dokončením dôjde k navýšeniu počtu bytových 
jednotiek. Navýšenie 
počtu parkovacích miest v dôsledku zmeny stavby bol vyriešený 
v rozhodnutím Mesta Prešov -stavebného úradu 
č. SÚ/7094/2018 -MK zo dňa 
05.06.2018. 
Pozemná stavba sa môže užívať iba na základe kolaudačného rozhodnutia, ktoré na 
podaný písomný návrh stavebníka 
podľa § 79 stavebného zákona vydá tunajší stavebný úrad. 
Námietky dotknutých orgánov 
neboli vznesené. Pripomienky dotknutých orgánov boli 
skoordinované a zahrnuté 
do podmienok tohto rozhodnutia. Na ústnom pojednávaní účastníci 
konania 
• označený ako majitelia bytov na ulici Nábrežná 2, Prešov zastúpený Ing. Vladimírom 
Dlhošom a Ing. arch. Jánom 
Katuščákom vzniesli tieto pripomienky: 
Ako majitelia bytov na ulici Nábrežnej 
2, Prešov vyjadrujeme nespokojnosť 
s dopravným riešením na ulici Nábrežnej. Ďalšia stavebná výstavba neúmerne 
zahusťuje dopravu na miestnej komunikácii Nábrežnej ulici, ktorá nebola na 
tento 
účel stavaná. 
Z Nábrežnej ulice je jediné ľavé odbočenie na ulicu Obrancov Mieru ktorá je 
v šírkovom usporiadaní 4,5 m. 
Požadujeme osadiť dopravnú značku jednosmerná ulica za odbočením do 
hromadných garáží na Nábrežnej ulici smerom k tenisovým kurtom 
do 
vyriešenia dopravnej situácie na predmetnej ulici. 
Zároveň žiadame nás prizvať na prejednanie dopravného riešenia lokality 
okolo Nábrežnej ulice, Prešov. 
Žiadame vypracovanie Ú zemného plánu zóny v 
časti medzi mostom na ul. 
Levočská a medzi mostom Obrancov mieru.-ul. 17.novembra a ul. Obrancov 
mieru a riekou Torysa na dôslednú kontrolu investičných akcií v mestskom 
území. Žiadame prizvat' nás 
na prejednanie územného plánu zóny. So zmenou stavby 
pred 
dokončením za týchto podmienok súhlasíme. 
Rozhodnutie o námietke. Stavebný úrad námietke nevyhovel. 
3 
• Mgr. Jaroslava Kutajová vzniesla tieto pripomienky: 
pred vydaním rozhodnutia 
doložiť nájomnú zmluvu k mestskému pozemku, na 
ktorom má 
vzniknúť 7 parkovacích miest. 
doložiť potrebne materiály k PD, ktoré vyžadoval odbor hlavného architekta 
mesta. 
prehodnotiť hustotu dopravy na ul. Nábrežnej z dôvodu nedostatočnej kapacity 
dohliadnuť na počet parkovacích miest na súlad s územným plánom 
a regulatívom 
Rozhodnutie o námietke. Stavebný úrad námietke vyhovel. 
Odôvodnenie. 
Dňa 02.5.2018 podala spoločnosť Industry Building s.r.o. Moyzesová 36, 04001 Košice 
zastúpenej splnomocneným zástupcom: spoločnosťou TRIANGULUM, s.r.o., so sídlom 
Slovenská 69, 08001 Prešov, 
žiadosť o vydanie povolenia na zmenu stavby pred jej 
dokončením v zmysle § 68 stavebného zákona na stavbu: "Učelové športovo -rekreačné 
zariadenie pre výkonnostných športovcov" -Nábrežná ulica č. 9, Prešov na pozemkoch 
KN-C 8522/1, KN-C 8522/3, KN-C 852311, KN-C 8533, KN-C 9567, KN-C 8537, KN-C 
8421, KN-C 8526 katastrálne územie Prešov. Pre uvedenú stavbu bolo mestom Prešov 
-
stavebným úradom vydané rozhodnutie o umiestnení stavby č. B/383/2016 -Tu zo dňa 
29.04.2016 a stavebné povolenie SÚ/14434/2016-Sf/209 zo dňa 16.01.2017. 
Tunajší stavebný úrad listom zo dňa 17.05.2018 pod č. SÚ/773112018-Sf/117 v zmysle 
ustanovenia 
§ 61 ods. 4 stavebného zákona oznámil všetkým účastníkom konania začatie 
stavebného konania a pozval ich na ústne pojednávanie na deň 12.06.2018. Stavebný úrad 
posúdil predloženú 
žiadosť všetky priložené doklady a zistil pritom, že navrhovaná pozemná 
stavba 
spÍňa všeobecné technické požiadavky na výstavbu podľa § 4 7 stavebného zákona. 
Stavebný úrad 
na ústnom pojednávaní dňa 12.06.2018 prerušil konanie a vyzval stavebníka na 
doloženie právoplatného rozhodnutia o zmene stavby pred 
dokončením na stavebný objekt č. 
SO 02 -Spevnené plochy a komunikácie. 
Stavebník 
dňa 14.08.2018 doložil právoplatné rozhodnutie Mesta Prešov-stavebného úradu 
č. SÚ/7094/2018 -Mk zo dňa 05.06.2018 o zmene stavby pred dokončením, ktorým sa 
navýšil 
počet parkovacích miest na 46. 
Stavebný úrad v súlade s §37 
62 a 63 stavebného zákona predmetnú stavbu posúdil 
a dospel k záveru, že povolením zmeny stavby nedôjde k ohrozeniu verejného záujmu, práv 
a oprávnených záujmov 
účastníkov, záujmov starostlivosti o životné prostredie, bezpečnosti 
a ochrany zdravia ľudí a požiarnej bezpečnosti. 
Námietky dotknutých orgánov neboli vznesené. Na ústnom pojednávaní účastníci 
konania 
• označený ako majitelia bytov na ulici Nábrežná 2, Prešov zastúpený Ing. Vladimírom 
Dlhošom a Ing. arch. Jánom 
Katuščákom vzniesli tieto pripomienky: 
Ako majitelia bytov na ulici Nábrežnej 2, Prešov vyjadrujeme 
nespokojnosť 
s dopravným riešením na ulici Nábrežnej. Ďalšia stavebná výstavba neúmerne 
4 
zahusťuje dopravu na miestnej komunikácii Nábrežnej ulici, ktorá nebola na 
tento 
účel stavaná. 
Z Nábrežnej ulice 
je jediné ľavé odbočenie na ulicu Obrancov Mieru ktorá je 
v šírkovom usporiadaní 4,5 m. 
Požadujeme 
osadiť dopravnú značku jednosmerná ulica za odbočením do 
hromadných garaz1 
na Nábrežnej ulici smerom k tenisovým kurtom do 
vyriešenia dopravnej situácie na predmetnej ulici. 
Zároveň žiadame nás prizvať na prejednanie dopravného riešenia lokality 
okolo Nábrežnej ulice, Prešov. 
Žiadame vypracovanie Ú zemného plánu zóny v 
časti medzi mostom na ul. 
Levočská a medzi mostom Obrancov mieru.-ul. 17.novembra a ul. Obrancov 
mieru a riekou Torysa na dôslednú kontrolu investičných akcií v mestskom 
území. Žiadame 
prizvať nás na prejednanie územného plánu zóny. So zmenou stavby 
pred 
dokončením za týchto podmienok súhlasíme. 
Stavebný úrad námietkám neyyhovel. Predmetom konania 
je zmena stavby pred dokončením 
v rozsahu predloženej dokumentácie. Riešenie dopravy, prístupových komunikácii, 
parkovacích miest 
je vedené ako samostatné konanie osobitého špeciálneho stavebného 
úradu pre dopravné stavby. Uvedené námietky nie 
sú predmetom tohto konania. O osadenie 
dopravnej 
značky je potrebné požiadať správcu cesty. Mesto Prešov -odbor dopravy 
a životného 
prostredia ako cestný správny orgán súhlasil so zmenou stavby pred 
dokončením 
bez pripomienok. Stavebný úrad povolil predmetnú zmenu až po nadobudnutí právoplatnosti 
rozhodnutia o povolení zmeny stavby pre 
dokončením pre stavebný objekt 02 -Spevnené 
plochy a komunikácie. 
• Mgr. Jaroslava Kutajová vzniesla tieto pripomienky: 
pred vydaním rozhodnutia 
doložiť nájomnú zmluvu k mestskému pozemku, na 
ktorom má vzniknúť 7 parkovacích miest. 
doložiť potrebne materiály k PD, ktoré vyžadoval odbor hlavného architekta 
mesta. 
prehodnotiť hustotu dopravy na ul. Nábrežnej z dôvodu nedostatočnej kapacity 
dohliadnuť na počet parkovacích miest na súlad s územným plánom 
a regulatívom 
Stavebný úrad námietkám yyhovel. Predmetom konania 
je zmena stavby pred dokončením 
v rozsahu predloženej dokumentácie. Riešenie dopravy, prístupových komunikácii, 
parkovacích miest 
je vedené ako samostatné konanie špeciálneho stavebného úradu pre 
dopravné stavby. Úvedené námietky nie sú predmetom tohto konania. Mesto 
Prešov-odbor 
dopravy a životného prostredia ako cestný správny orgán súhlasil so zmenou stavby pred 
dokončením bez pripomienok. Stavebný úrad povolil predmetnú zmenu až po nadobudnutí 
právoplatnosti rozhodnutia o povolení zmeny stavby pre 
dokončením pre stavebný objekt 02 
-
Spevnené plochy a komunikácie. 
K stavbe sa kladne vyjadrili: 
• Okresné riaditeľstvo Hasičského a Záchranného zboru v Prešove, záväzným 
vyjadrením 
č. ORHZ-POl-780-004/2018 zo dňa 08.08.2018. 
• 
Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Prešove konzultačným záznamom zo 
dňa 24.05.2018. 
5 
• MsÚ Prešov-odbor mestského majetku záväzným vyjadrením č. 102806/2018 
zo dňa 19.07.2018. 
• MsÚ Prešov -odbor dopravy a životného prostredia záväzným vyjadrením 
č. ODŽP 6462/2018 zo dňa 03.05.2018. 
• 
MsÚ Prešov -odbor hlavného architekta mesta, záväzným vyjadrením 
č. OHAM/7781/2018 zo dňa 26.06.2018 
l. Podl'a platného Územného plánu mesta Prešov, v znení Zmien a doplnkov 
2015, sú pozemky parc. 
č .. KN-C 8522/1 a KN-C 8522/3 K.Ú. Prešov 
súčasťou polyfunkčnej plochy. V zmysle Všeobecne záväzného nariadenia 
mesta 
Prešov Č. 5/2017, ktorým sa vyhlasuje Záväzná časť Ú zemného plánu 
mesta 
Prešov, v znení Zmien a doplnkov 2015, platí pre danú plochu 
záväzný regulatív RL A.3. 
2. 
Zmena stavby pred dokončením je v súlade so záväznom časťou Územného 
plánu mesta 
Prešov regulatívom RL A.3 Všeobecne záväzného nariadenia 
mesta 
Prešov č .. 5/2017, ktorým sa vyhlasuje Záväzná časť Územného 
plánu mesta 
Prešov, v znení Zmien a doplnkov 2015. 
3. Kolaudácia hlavného stavebného objektu 
SO Ol Polyfunkčný dom je 
podmienená kolaudáciou stavebného objektu SO 02 Spevnené plochy 
a komunikácie. 
Tunajší stavebný úrad takto dospel k záveru, že žiadate!' 
Industry Building s.r.o. 
Moyzesová 36, 
04001 Košice splnil všetky podmienky pre vydanie rozhodnutia a preto bolo 
potrebné 
rozhodnúť tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. 
Toto rozhodnutie 
je v súlade so zákonom NR SR č. 145/1995 Zb. o správnych poplatkoch 
v znení príslušných noviel a bolo spoplatnené 
podľa položky č. 60 písmena a) 2 sumou vo 
výške 
200 € zaplatenou v pokladni Mesta Prešov. Bol doložený doklad o zaplatení 
potvrdenky 
č. 53/1362/2018 zo dňa 02.05.2018. 
Poučenie: 
V súlade s § 69 ods. 2 stavebného zákona bude toto rozhodnutie oznámené verejnou 
vyhláškou. Táto verejná vyhláška, ktorou sa 
doručuje rozhodnutie musí byť spolu 
s projektovou dokumentáciou vyvesená v zmysle 
§ 26 ods. 2 správneho poriadku po dobu 15 
dní na úradnej tabuli a zverejnená na elektronickej úradnej tabuli Mesta Prešov, ktorá sa 
nachádza 
na stránke\\\\ \\J:U:Qso\ .sl~. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. Do lehoty 
sa 
nezapočítava deň, keď došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty, t.j. ku dňu vyvesenia 
rozhodnutia 
na úradnú tabul'u. 
Proti tomuto rozhodnutiu sa možno podľa § 53 správneho poriadku odvolať. V zmysle § 
54 ods. 2 správneho poriadku odvolanie treba podať v lehote do 15 dní odo dňa oznámenia 
rozhodnutia 
na mesto Prešov -stavebný úrad, Hlavná 73, Prešov. Po vyčerpaní všetkých 
riadnych opravných prostriedkov 
je rozhodnutie preskúmatel'né súdom. 
Ing. Andrea 
Turčanová 
primátorka mesta 
6 
Úradný záznam 
Verejná vyhláška bola vyvesená 
na úradnej tabuly Mesta Prešov a zverejnená na elektronickej 
úradnej tabuli Mesta Prešov 
(www. presov.sk) 
Úradný záznam Verejná vyhláška bola zvesená z úradnej tabule Mesta Prešov a zverejnená na 
elektronickej úradnej tabuli Mesta Prešov (www. presov.sk) 
Dňa ..................................... . 
............... '.-.: .. ~.-..... ~ •..... )..~. 
Pe~~a~a,'i{ podpls.-;" 
  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)