Daňový úrad Prešov - Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Miroslav Bušek, naposledy sídlo/pobyt:, 080 01 Prešov, Július Petik, naposledy sídlo/pobyt: 080 01 Prešov - 2x.

Oznámenie miesta uloženia písomnosti

26.03.2018 / Doručenie / uloženie písomnosti

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        Číslo: l 00594578/2018 
Dátum: 20.03.2018 
DAŇOVÝ ÚRAD PREŠOV 
Hviezdoslavova 7, 080 Ol Prešov 
Verejná vyhláška 
o oznámení miesta uloženia písomnosti 
Adresát písomností: Miroslav Bušek 
Naposledy sídlo/pobyt:, 080 O l Prešov 
Písomnosť č. 100581162/2018 zo dňa 19.03.2018 je uložená na Daňovom úrade Prešov , 
Hviezdoslavova 
7, 080 Ol Prešov, 
Z 
dôvodu, že pobyt adresáta nie je známy, doručuje sa písomnosť Daňového úradu Prešov číslo 
100581162/2018 zo dňa 19.03.2018 verejnou vyhláškou podľa§ 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z z. o 
správe daní 
(daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. 
Adresát 
Sl môže uloženú písomnosť prevziať v lehote 15 dní odo dňa vyvesenia tohto 
oznámenia na 
Daňovom úrade Prešov , Hviezdosla'"o'a 7. 080 Ol Prešo,·. ,. kancelárii č. c05 v úradných hodinách. 
Toto oznámenie sa vyvesuje po dobu 15 dni. Podľa § 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. v 
znení neskorších predpisov posledný 
deň tejto lehoty sa 
považuje za deň doručenia . 
Potvrdenie o dobe vyvesenia: 
;• O,,cj•V 
"' ,_j 
mo o o 1 I·· R E š o v 
. ]. 
. ~~--~-f ... ~~----~~--~-~----~---~~~~-
Ing. Ľudmi la F edorová 
vedúci oddelenia správy daní 2 
Táto vyhláška bola vyvesená ........................................................................
................... . 
(uviesť miesto vyvesenia) 
od ................................ do ........................... 
.. 
' 
. 
. 
' 
Číslo: 100619537/2018 
Dátum: 26.03.2018 
DAŇOVÝ ÚRAD PREŠOV 
Hviezdoslavova 7, 080 Ol Prešov 
Verejná vyhláška 
o oznámení miesta uloženia písomnosti 
Adresát písomností: Július Petik 
Naposledy sídlo/pobyt: , 080 O l Prešov 
Písomnosť č. 100609092/2018 zo dňa 22.03.2018 je uložená na Daňovom úrade Prešov na 
Daňovom úrade Prešov, Jarkova 48, 080 Ol Prešov 
Z dôvodu, že pobyt adresáta nie 
je známy, doručuje sa písomnosť Daňového úradu Prešov číslo 
100609092/2018 zo dňa 22.03.2018 verejnou vyhláškou podľa§ 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. o 
správe daní 
(daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. 
Adresát si moze uloženú 
písomnosť prevziať v lehote 15 dní odo dňa vyvesenia tohto 
oznámenia na 
Daňovom úrade Prešov na Daňovom úrade Prešov, Jarkova 48, 080 Ol Prešov v 
kancelárii 
č.9 v úradných hodinách. 
Toto oznámenie sa vyvesuje po dobu 
15 dní. Podľa § 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. v 
znení neskorších predpisov posledný 
deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia. 
l 
l . 
,// 
. ' 
i ·.._...~ 
/l <.__ _ __,. 
.............................. ) ........................ . 
Ing. Gabriela Hamariová 
vedúci oddelenia 
daňovej kontroly 
8 
' 
. 
< 
-
-
< 
Číslo: 100620699/2018 
Dátum: 26.03.2018 
DAŇOVÝ ÚRAD PREŠOV 
Hviezdoslavova 7, 080 Ol Prešov 
Verejná vyhláška 
o oznámení miesta uloženia písomnosti 
Adresát písomností: Július Petik 
Naposledy sídlo/pobyt: , 080 Ol Prešov 
Písomnosť č. 100619145/2018 zo dňa 26.03.2018 je uložená na Daňovom úrade Prešov 
Jarkova 48, 080 Ol Prešov 
Z 
dôvodu, že pobyt adresáta nie je známy, doručuje sa písomnosť Daňového úradu Prešov číslo 
100619145/2018 zo dňa 26.03.2018 verejnou vyhláškou podľa§ 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. o 
správe daní 
(daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. 
Adresát si môže uloženú 
písomnosť prevziať v lehote 15 dní odo dňa vyvesenia tohto 
oznámenia na 
Daňovom úrade Prešov Jarkova 48, 080 Ol Prešov v kancelárii č. 9 v úradných 
hodinách. 
Toto oznámenie sa vyvesuje po dobu 
15 dní. Podľa § 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. v 
znení neskorších predpisov posledný 
deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia. 
l 
.......... ./. .. '":: :-::-... -:::; ........................ . 
Irig. Gabriela Hamariová 
vedúci oddelenia 
daňovej kontroly 
8 
  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)