Prerušenie distribúcie elektriny: časť mesta Prešov, Nižná Šebastová - celá ul, Haburská v termíne 21.september 2018 od 07:10 h do 17:00 h.

Prerušenie distribúcie elektriny

05.09.2018 / Distribúcia elektriny - prerušenie

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                V~š Ir st čísla/zo dHa 
:\Jaše číslo: 
Vyb<JVUJE 
r elefór:/t-mal; 
MrestoilJ<Jturn 
Vážený zákazník, 
l 
42/457521/2018 
Linka VSO 
0850 123 312 
l<ošice/04.09 .2018 
.,_., 
42/457521/2018 
MESTO PREŠOV 
Hlavná 73 
Prešov 
080 01 
v nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie distribúcie elektriny 
v lokalite, ktorá sa nachádza na území Vášho mesta resp. obce: 
časť mesta Prešov, Nižná Šebastová -celá ul, Haburská 
v termíne 
2l september 2018 od 07:10 h do 17:00 h 
Toto prerušenie nevyvolala spoločnosť VSD, ale iný užívate!' distribučnej sústavy. 
Napriek 
tomu je nám ľúto,že práce na jeho zariadení, obmedzia na nevyhnutný čas 
využívanie elektriny vo vašej obci. Tieto práce sú však kl'účové a majú dopad na 
zabezpečenie spol'ahlivej a bezpečnej distribučnej sústavy. Sú zároveň účinnou 
prevenciou pred ne plánovanými poruchami na ktoré, na rozdiel od plánovanej 
odstávky, Vás nedokážeme vopred 
upozorniť. 
Zároveň sa na Vás obraciame s prosbou o spoluprácu pri informovaní občanov o 
plánovanej odstávke miestne obvyklým spôsobom (napr. vyhlásením v 
miestnom 
rozhlase, umiestnením oznamu na informačnej tabuli, zverejnením oznamu na 
Vašom webovom sídle a podJ Toto oznámenie vzhl'adom na jeho charakter 
považujeme 
za oznámenie vo verejnom záujme. 
Urobíme 
všetko preto, aby bola distribúcia elektriny v tejto oblasti obnovená čo 
najskôr. Pokial' to 
okolnosti umožnia, budeme sa snažiť skrátiť plánované 
prerušenia 
na nevyhnutné minimum. Aktuálne informácie o prípadnom skoršom 
ukončení prác nájdete na portáli eVSD (www.vsds.sk v časti Plánované odstávky). 
Ak preferujte elektronickú 
formu komunikácie, dávame vám do pozornosti portál 
eVSD. Po zaregistrovaní budete mať viaceré informácie o Vašom odbernom 
mieste k dispozícii 
aj z pohodlia Vášho domova. Zároveň si ako užívate!' portálu 
môžete nastaviť el<omunikáciu s VSD. Informácie o plánovanom prerušení 
distribúcie, 
či jeho zrušení ako aj ďalšie dôležité informácie týkajúce sa Vášho 
odberného miesta bude 
dostávať e-mailom. 
Člen O 
o 
in nagy 
Kontakty 
T linka VSO: 
0850123 312 
E ínfo@vsds sk 
l www.vsds.sk 
F +-421 
55 678-6516 
Poruchová linka VSD: 
0800123 332 
Adresa pre písomný kontakt· 
Východoslovenská 
d1str1bučn<Í, a.s 
Mlynská 
31, 042 911<ošíce 
Slovenská republika 
Spo~uC• V>t ;< '"~·""'oa " (.JtJcl•oJ<>u"' 
••~·'"' U>"~'n( "loo 'uJu Ko; Ile l, 
uuu.ol ~o. vluLko H111V 
ILO 3b ~~'J 351 U'(; 20~2082'191 
,( llf'll SI(2UL20829'11 
Banko\•e ;po,~n·e CrtotJonk Ľuou~~ plo, 
polJočkd ;ohn·n•ineJ bo~ky, 

 u 2U0845UlO!;ll8130 
llli\f\, '>KO! BrJU UOOO 002(1 \!B4B CI"OS 
OIC UloSKlli\ 
    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)