Prerušenie distribúcie elektriny: časť mesta Prešov - ul. Sibírska č. 13, 15 v termíne 24. september 2018 od 08:00 h do 15:00 h.

Prerušenie distribúcie elektriny

05.09.2018 / Distribúcia elektriny - prerušenie

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                v as hst Clslo/Lc d~a 
N<Jše číslo 
Vybavuje 
l e:er ón/!:. -ma1! 
1\~ieSlo/::J,iturT: 
Vážený zákazník, 
l 
4/459554/2018 
Linka VSD 
0850 123 312 
l< ošice/04.09 .2018 
4/459554/2018 
MESTO PREŠOV 
Hlavná 73 
Prešov 
080 01 
l, 
v nasledujúcich 
termínoch a časoch je naplánované prerušenie distribúcie elektriny 
v lokalite, ktorá sa nachádza na území Vášho mesta resp. obce: 
časť mesta Prešov -ul. Sibírska č. 13, 15 
v termíne 
24. september 2018 od 08:00 h do 15:00 h 
Je nám ľúto, že práce, ktoré bezprostredne súvisia s opravou a pravidelnou 
údržbou distribučnej sústavy, obmedzia na nevyhnutný čas využívanie elektriny vo 
vašej obci. Údržba 
je však kl'účová pre zabezpečenie spol'ahlivej a bezpečnej 
distribučnej sústavy. Je zároveň účinnou prevenciou pred neplánovanými 
poruchami na ktoré, na rozdiel od plánovanej odstávky, Vás nedokážeme vopred 
upozorniť. 
Zároveň sa na Vás obraciame s prosbou o 
spoluprácu pri informovaní občanov o 
plánovanej odstávke miestne obvyklým spôsobom (napr. vyhlásením v miestnom 
rozhlase, umiestnením oznamu na informačnej tabuli, zverejnením oznamu na 
Vašom 
webovom sídle a podJ Toto oznámenie vzhl'adom na jeho charakter 
považujeme za oznámenie vo verejnom záujme. 
Urobíme 
všetko preto, aby bola distribúcia elektriny v tejto oblasti 
obnovená čo 
najskôr. Pokial' to okolnosti umožnia, budeme sa snažiť skrátiť plánované 
prerušenia na nevyhnutné minimum. Aktuálne informácie o prípadnom skoršom 
ukončení prác nájdete na portáli eVSD (www.vsds.sk v časti Plánované odstávky). 
Ak 
preferujte elektronickú formu komunikácie, dávame vám do pozornosti portál 
eVSD. Po zaregistrovaní budete mať viaceré informácie o Vašom odbernom 
mieste k dispozícii aj z pohodlia Vášho domova. Zároveň si ako užívate!' portálu 
môžete nastaviť el(omunikáciu s VSD. Informácie o plánovanom prerušení 
distribúcie, 
či jeho zrušení ako aj ďalšie dôležité informácie týkajúce sa Vášho 
odberného miesta bude 
dostávať e-mailom. 
Člen O 
o 
innogy 
Kontakty 
T Linka VSD: 
0850123 312 
E info@vsds sk 
l www.vsds.sk 
F +421 55 678-6516 
Poruchov.J linka VSD: 
0800123 33?. 
Adresa pre písomný kontakt: 
Východoslovenská 
distribučná, a_s 
Mlynská 31, 042 9ll<ošice 
Slovenská republika 
~eclull\0>\,e "'";'""'v OucbuUnu"' 
reg•sH' 
Oh•oot!'u >c•U·~ KoS<ee l 
uUU1el ~d, >•O"k" 1411/V (U_ 3b S~~ ~bl lJIC 2UnU82'>''1 
t lJI'r. ~1(2U2~~b~~J/ 
8<nkoo• spo)"'' • (It ~on k l'}'Ope p'.c, 
p~:Jolko '"'''""''"<ilJ•rk:r 
l u 2008480:0818130 
I~AN· Sl<07 s·3~' 0000 0~2U OB4B 010ll 
81l tlfl SK !JA 
    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)