Prerušenie distribúcie elektriny: čast mesta Prešov- ul. Sibírska č. 21 v termíne 25. september 2018 od 08:00 h do 15:00 h.

Prerušenie distribúcie elektriny

06.09.2018 / Distribúcia elektriny - prerušenie

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                Váš list ČISio/zo dľia 
1\iašro číslo· 
VybaVJJE' 
r e1efón!E-mail 
:",~~ wsto/ :Já l, •rr: 
Vážený zákazník, 
l 
2/464929/2018 
linka VSD 
0850 123 312 
l( ošice/06.09 .2018 
2/464929/2018 
MESTO PREŠOV 
Hlavná 73 
Prešov 
080 01 v nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie distribúcie elektriny 
v lokalite, ktorá sa nachádza na území Vášho mesta resp. obce: 
čast mesta Prešov-ul. Sibírska č. 21 
v termíne 
25. september 2018 od 08:00 h do 15:00 h 
Je nám ľúto, že práce, ktoré bezprostredne súvisia s opravou a pravidelnou 
údržbou 
dis~ribučnej sústavy, obmedzia na nevyhnutný čas využívanie elektriny vo 
vašej 
obci. Udržba je však kl'účová pre zabezpečenie spoľahlivej a bezpečnej 
distribučnej sústavy. Je zároveň účinnou prevenciou pred neplánovanými 
poruchami na 
ktoré, na rozdiel od plánovanej odstávky, Vás nedokážeme vopred 
upozorniť. 
Zároveň sa na Vás obraciame s prosbou o spoluprácu pri informovaní občanov o 
plánovanej odstávke miestne obvyklým spôsobom (napr. vyhlásením v miestnom 
rozhlase, umiestnením oznamu 
na informačnej tabuli, zverejnením oznamu na 
Vašom 
webovom sídle a podJ Toto oznámenie vzhľadom na jeho charakter 
považujeme 
za oznámenie vo verejnom záujme. 
Urobíme 
všetko preto. aby bola distribúcia elektriny v tejto oblasti obnovená čo 
najskôr. Pokia!' to okolnosti umožnia, budeme sa snažiť skrátiť 
plánované 
prerušenia na nevyhnutné minimum. Aktuálne informácie o prípadnom skoršom 
ukončení prác nájdete na portálí eVSD (www.vsds.sk v časti Plánované odstávky). 
Ak preferujte 
elektronickú formu komunikácie, dávame vám do pozornosti portál 
eVSD. Po zaregistrovaní budete mať viaceré informácie o Vašom odbernom 
mieste k dispozícií 
aj z pohodlia Vášho domova. Zároveň si ako užívate!' portálu 
môžete 
nastaviť el<omunikáciu s VSD. Informácie o plánovanom prerušení 
distribúcie, 
čí jeho zrušení ako aj ďalšie dôležité informácie týkajúce sa Vášho 
odberného miesta bude 
dostávať e-mailom. 
o 
inn o gy 
Kontakty 
T Linka VSO: 
0850123 312 
E info@vsds.sk 
J www vsds.sk 
F -t421 55 678-6516 
Poruchová linka VSO: 
0800123 33? Adresa pre p'somný kontakt. 
Východoslovenská 
distrihučn>'J, a. s 
Mlynská 31. 042 911<oSice 
Slovenska republika 
:,puio,nu;( W '""."soo~ v Cbcl.odmJm 
·~gi"" Ui:"sneho >uJu l<oke l. 
odO,.,I S"· ,·,uiko 14 ",i/V 
l( U ~ó5"~jľ,] 
D." 2Ud{)b~'J'Jf 
C llPi• 5V2U22U820~/ 
~""'"'" sPOJe~.e lll.honl< loru~e plc 
~aiJulkd N'l'0' "'"'l bo nl<) 
i U. 2VOb480lU818130 
I<JA;, wor 8C.1CI unoo co~o UR~B 01r•s 
BI( U il Sl< BA 
    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)