Prerušenie distribúcie elektriny: časť mesta Prešov - ul. Sibírska č. 29 v termíne 26. september 2018 od 08:00 h do 15:00 h.

Prerušenie distribúcie elektriny

06.09.2018 / Distribúcia elektriny - prerušenie

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                'hiš i:St Cisic/zo dň;:, 
r\Jaše čblo 
Vyo<JVUJe 
Tc:dun/1:-oroi 
'-.~res:o.'lJjluoT, 
Vážený zákazník, 
l 
3/464285/2018 
Linka VSD 
0850 123 312 
Košice/05.09.2018 
3/464285/2018 
MESTO PREŠOV 
Hlavná 73 
Prešov 
080 01 
v nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie distribúcie elektriny 
v lokalite, ktorá sa nachádza na území Vášho mesta resp. obce: 
časť mesta Prešov -ul. Sibírska č. 29 
v termíne 
26. september 2018 od 08:00 h do 15:00 h 
Je nám ľúto, že práce, ktoré bezprostredne súvisia s opravou a pravidelnou 
údržbou 
distribučnej sústavy, obmedzia na nevyhnutný čas využívanie elektriny vo 
vašej obci. Údržba je však kl'účová pre zabezpečenie spol'ahlivej a bezpečnej 
distribučnej sústavy. Je zároveň účinnou prevenciou pred neplánovanými 
poruchami 
na ktoré, na rozdiel od plánovanej odstávky, Vás nedokážeme vopred 
upozorniť. 
Zároveň sa na Vás obraciame s prosbou o spoluprácu pri informovaní občanov o 
plánovanej odstávke miestne 
obvyklým spôsobom (napr. vyhlásením v miestnom 
rozhlase, umiestnením oznamu na informačnej tabuli, zverejnením oznamu na 
Vašom webovom sídle a pod.). Toto oznámenie vzhl'adom na jeho charakter 
považujeme 
za oznámenie vo verejnom záujme. 
Urobíme 
všetko preto, aby bola distribúcia elektriny v tejto oblasti obnovená čo 
najskôr. Pokia l' to okolnosti umožnia, budeme sa snažiť skrátiť plánované 
prerušenia na nevyhnutné minimum. Aktuálne informácie o prípadnom skoršom 
ukončení prác nájdete na portáli eVSD (www.vsds.sk v časti Plánované odstávky). 
Ak preferujte 
elektronickú formu komunikácie, dávame vám do pozornosti portál 
eVSD. Po zaregistrovaní budete mať viaceré informácie o Vašom odbernom 
mieste k dispozícii 
aj z pohodlia Vášho domova. Zároveň si ako užívate!' portálu 
môžete 
nastaviť el<omunikáciu s VSD. Informácie o plánovanom prerušení 
distribúcie, 
či jeho zrušení ako aj ďalšie dôležité informácie týkajúce sa Vášho 
odberného miesta bude 
dostávať e-mailom. 
tJen O 
o 
innogy 
Kontakty 
T Linka VSO: 
0850123 312 
E info@vsds sk 
l www.vsds.sk 
F +42155 678-6516 Poruchová linka VSO: 
0800 123 337 
Adresa pre písomný kontakt: 
Východoslovenská 
distribučná, a. s 
Mlynsk<i 31, 042 91Košice 
Slovenská republika 
Spo'oCnu>t;e oop.;onó v Ub'l'uUoo'n 
•eg,>\,, Ul<re>•lel>o ;lidu Koooce l. 
odd••' 5a. ,loOk,, 1~ 11/V 
;(_u 35 S~'J :lb l 'll<ť 2022082'Nf 
l( UPri SIQ(122C.82~01 
Bo~kuv< >POJ""'~ (",•,,uank Lu•w~ p:c. 
~o~oCko '""'""'(neJ U'nk; 
č u-<.i;08410U'é'H'SnO 
'~il';-'>KO/" uc t•ouo ou,•c: Ob41l OlUd 
tli( CI':',<.,K BA 
l 
    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)