Oznámenie miesta uloženia písomnosti: UNIREAL s.r.o., naposledy sídlo/pobyt: Jána Kostru 6343 /37, 080 06 Ľubotice.

Oznámenie miesta uloženia písomnosti

06.09.2018 / Doručenie / uloženie písomnosti

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        Číslo: 101729986/2018 
Dátum: 
05.09.2018 
DAŇOVÝ ÚRAD PREŠOV 
Hviezdoslavova 7, 080 Ol Prešov 
Verejná vyhláška 
o oznámení miesta uloženia písomnosti Adresát písomností: UNI REAL s.r.o. 
Naposledy sídlo/pobyt: Jána Kostru 6343 
/37, 080 06 Ľubotice 
Písomnosť č. 101495595/2018 zo dňa 02.08.2018je uložená na Daňovom 
úrade Prešov 
Z dôvodu, že pobyt adresáta nie je známy, doručuje sa písomnosť Daňového úradu Prešov číslo 
l O 1495595/2018 zo dňa 02.08.20 IS verejnou vyhláškou podľa § 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. o 
správe daní 
(daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. 
Adresát si moze uloženú písomnosť prevziať v lehote 15 dní odo dňa vyvesenia tohto 
oznámenia na 
Daňovom úrade Prešov Hurbanistov 3, v kancelárii č. 509 v úradných hodinách. 
Toto oznámenie sa vyvesuje po dobu 
15 dní. Podia § 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. v 
znení 
neskorších predpisov posledný deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia . 
''., 
i 
Potvrdenie o dobe vyvesenia: 
............. /..?"."'!.~< ..................... . 
JUDr. Valéria Žabecká 
vedúci oddelenia daňovej 
exekúcie 2 
Táto vyhláška bola vyvesená ........................................................................
................... . 
(uviesť miesto vyvesenia) 
od ................................ do .................................. . 
' 
' 
  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)