Zámer predaja pozemku spôsobom ako prípad hodný osobitného zretel'a z dôvodu výstavby múzea autoveteránov.

Zámer predaja pozemku

07.09.2018 / Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                ... 
MESTO PREŠOV 
na základe uznesenia z 47. zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Prešov 
č. 1017/2018 zo dňa 28. 8. 2018 
zverejňuje 
podl'a ustanovenia§ 9a a nasl. zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších zmien a doplnkov 
ZÁMER PREDAJA : 
pozemku spôsobom ako prípad hodný osobitného zretel'a z dôvodu výstavby múzea 
autoveteránov, parc. 
č. KNC 1396/92, ostatná plocha o výmere 200 m
2, 
LV č. 
6492, k. ú. Prešov, lokalita Ul. Murárska, pre Alexandra Ducára, Murárska 10, 
080 
Ol Prešov 
-za cenn 10 €/m
2• 
-J~J 
JUDr. Miroslav Makara 
vedúci odboru správy majetku mesta 
    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)