Prerušenie distribúcie elektriny: časť mesta Prešov - ul. Sibírska č. 23 v termíne 27. september 2018 od 08:00 h do 15:00 h.

Prerušenie distribúcie elektriny

07.09.2018 / Distribúcia elektriny - prerušenie

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                Váš list čislo/?o dH<J 
IIJuSe éisio· 
Vyb<Jvuje 
T eiefón/[ --ma',j 
M1esto/D<Jtum 
Vážený zákazník, 
l 
2/467630/2018 
Linka VSO 
0850 123 312 l(ošice/07.09.2018 
2/467630/2018 
MESTO PREŠOV 
Hlavná73 
Prešov 
08001 
v nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite, ktorá sa nachádza na území Vášho mesta resp. obce: 
časť mesta Prešov -ul. Sibírska č. 23 
v termíne 
27. september 2018 od 08:00 h do 15:00 h 
Je nám ľúto, že práce, ktoré bezprostredne súvisia s opravou a pravidelnou 
údržbou 
distribučnej sústavy, obmedzia na 
nevyhnutný čas využívanie elektriny vo 
vašej obci. Údržba je však 
kl'účová pre zabezpečenie spol'ahlívej a bezpečnej 
distribučnej sústavy. Je zároveň účinnou prevenciou pred neplánovanými 
poruchami 
na ktoré, na rozdiel od plánovanej odstávky, Vás nedokážeme vopred 
upozorniť. 
Zároveň sa na Vás obraciame s prosbou o spoluprácu pri informovaní občanov o 
plánovanej odstávke miestne obvyklým spôsobom (napr. vyhlásením v miestnom 
rozhlase, umiestnením oznamu na informačnej tabuli, zverejnením oznamu na 
Vašom webovom sídle a pod.). Toto oznámenie vzhľadom na jeho charakter 
považujeme 
za oznámenie vo verejnom záujme. 
Urobíme 
všetko preto, aby bola distribúcia elektriny v tejto oblasti obnovená čo 
najskôr. Pokia!' to okolnosti umožnia, budeme sa snažiť skrátiť plánované 
prerušenia 
na nevyhnutné minimum. Aktuálne informácie o prípadnom skoršom 
ukončení prác nájdete na portáli eVSO (www.vsds.sk v časti Plánované odstávky). 
Ak preferujte elektronickú formu komunikácie, dávame vám do pozornosti portál 
eVSD. Po zaregistrovaní budete mať viaceré informácie o Vašom odbernom 
mieste k dispozícii 
aj z pohodlia Vášho domova. Zároveň si ako užívate!' portálu 
môžete nastaviť el<omunikáciu s VSD. Informácie o plánovanom prerušení 
distribúcie, 
či jeho zrušení ako aj ďalšie dôležité informácie týkajúce sa Vášho 
odberného miesta bude 
dostávať e-mailom. 
člen O 
o 
innogy 
Kontakty 
T Linka VSD: 
0850123 312 
E 
info@vsds.sk l www.vsds.sk 
F +421 55 678-6516 
Poruchová linka VSO: 
0800 123 332 
Adresa pre písomný kontakt: 
Východoslovenská 
distribučn<l, a.s. 
Mlynská 31, 042 911<ošice 
Slovensl<<3 republika 
SpoloCnaslj<: zapÍióno v Ob,hadnom 
regiStri Okrte;r.;;llU <Udu l<o<,ce 1. 
odd1oi So, .-~uik" 1411/\J 
;to_ 36 :'>~9 361! DIČ :>Cnll829~7 
,C Di'f' SIQ02208299/ 
~uuoCka •ahron1Cn"J b~nky, 
C u_ 2ú084S0~08/8130 
'8AN S.~Q7 81}0 0000 G020 0848 01(18 
81( {,TI Si( BA 
    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)