Oznámenie o začatí stavebného konania: "Zimný štadión - rekonštrukcia strechy" - l. etapa.

Oznámenie o začatí stavebného konania

26.03.2018 / Oznámenia Stavebného úradu

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        Obec Ľubotice 
stavebný úrad 
so sídlom 
na MsÚ Prešov, Hlavná ul. č. 73 PSČ 080 Ol 
Číslo: SÚ-S/4474/58615/2018-Ja/85 V Prešove dňa: 23.03.2018 
Vybavuje : Ing. Janíček 
e-mail : jan.janicek@presov.sk w 05113100532 
VEREJNÁ VYHLÁŠKA 
ktorou sa oznamuje začatie stavebného konania pre stavbu : 
"Zimný štadión -rekonštrukcia strechy" -l. etapa 
V súlade s § 119 ods. 3 stavebného zákona Krajský úrad v Prešove, odbor štátnej stavebnej 
správy 
dňa 
13.1.2011 pod číslom 2011-491100-2 určil Obec Ľubotice, ako príslušný stavebný 
úrad, ktorý vykoná konanie a vydá rozhodnutie pre stavby, v prípadoch ktorých 
je Mesto 
Prešov stavebným úradom a zároveň stavebníkom. 
Dňa 13.03.2018 podalo Mesto Prešov v zastúpení MsÚ Prešov-Odbor strategického 
rozvoja, oddelenie 
investičnej činnosti so sídlom na Ul. Jarková 24, Prešov na stavebný 
úrad 
žiadosť o vydanie stavebného povolenía pre stavbu: "Zimný štadión -rekonštrukcia 
strechy" -l. etapa, na ulici Pod Kalváriou č. 44A v Prešove, na pozemku parc. č. KN-C 
7231, katastrálne územie Prešov. 
Uvedeným dňom sa začalo stavebné konanie. 
Stavba pozostáva z týchto stavebných objektov : 
SO Ol -Stavebné úpravy štadióna SO 03 -Rekonštrukcia strechy 
Obec Ľubotice, ako príslušný stavebný úrad podľa § !19 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. 
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej v texte len "stavebný zákon"), v znení 
jeho zmien a doplnkov 
podľa 
§ 26 ods. l zákona č. 7111967 Zb. o správnom konaní (ďalej 
v texte len "správny poriadok") a v súlade s ustanovením § 61 ods. 4 stavebného zákona, 
oznamuje všetkým známym 
účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie stavebného 
konania pre stavbu verejnou vyhláškou a 
súčasne nariaďuje na prerokovanie návrhu ústne 
konanie spojené s miestnym 
zisťovaním na deň 
19.04.2018 o 10:00 hod. 
so stretnutím na: Mestskom úrade v Prešove , ul. Jarkova č. 26, v zasadacej miestnosti na 
l. poschodí, miestnosť č. 217 
Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť (po predchádzajúcej telefonickej dohode 
o dátume a 
čase stretnutia s vybavujúcim pracovníkom) v pracovných dňoch pred dňom 
ústneho pojednávania t. j. do 19.04.2018, na Mestskom úrade v Prešove, spoločnom 
stavebnom úrade, Jarková 26 a pri ústnom pojednávaní. Stavebný úrad upozorňuje účastníkov 
konanía a dotknuté orgány, že námietky a stanoviská môžu uplatniť najneskoršie pri tomto 
ústnom pojednávaní, inak sa na ne neprihliadne. 
Na pripomienky a námietky, ktoré boli 
alebo mohli 
byť uplatnené v územnom konaní sa neprihliada. Ak upovedomený správny 
orgán alebo 
účastník konanía neomámi v určenej lehote svoje stanovisko k navrhovanej 
stavbe, 
má sa za to, že z hl'adiska ním sledovaných záujmov so stavbou súhlasí. Ak sa nechá 
niektorý z 
účastníkov konanía zastupovať, splnomocnenie na zastupovaníe treba preukázať 
písomným plnomocenstvom alebo plnomocenstvom vyhláseným do zápisnice. Vzhl'adom na 
to, že sa jedná o líniovú stavbu, resp. o stavbu s 
veľkým počtom účastníkov konanía, účastníci 
konania budú v súlade s ustanovením §61 ods. 4 stavebného zákona o začatí stavebného 
konanía upovedomení verejnou vyhláškou. 
lC>\ 
~ /)' 
v \ ~'-------) 
Ing. J o~'é, u ka 
vedúci stavebn~ 
1 
úradu 
Táto verejná vyhláška bude vyvesená v zmysle§ 26 ods. 2 správneho poriadku po dobu 15 dní 
na úradnej tabuli mesta a zverejnená na elektronickej úradnej tabuli, ktorá sa nachádza na stránke 
www.presov.sk.. 
Vyvesené dňa .................................. . Zvesené dňa .................................. . 
Pečiatka, podpis Pečiatka, podpis 
  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)