Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Marcela Kravcová bytom Prešov.

Oznámenie miesta uloženia písomnosti

07.09.2018 / Doručenie / uloženie písomnosti

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                Váš list číslo l zo dňa 
VEC 
MESTSKÝ ÚRAD V PREŠOVE 
Odbor vnútornej správy Oddelenie klientskeho centra 
Hlavná 73, 080 01 Prešov 
Naše číslo Vybavuje /linka 
Karol Malinovský 
051/3100120 
Oznámenie 
o doručeni písomnosti 
Prešov 
06.09.2018 
Mesto Prešov, Mestský úrad v Prešove, Hlavná 73 v súlade s § 5 zákona NR SR č. 
253/1998 Z z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvatel'ov 
Slovenskej republiky 
v zneni neskorších predpisov 
oznamuje 
Marcele Kravcovej bytom Prešov, 
že 
jej bola doručená písomnost'. Po dobu pätnástich dní od vyvesenia bude písomnost' 
uložená 
na podatel'ni Mestského úradu v Prešove, Hlavná 73, číslo dverí 5, kde si ju môžete 
prevziať denne počas úradných hodin od 8:00 hod. do 15:30 hod. 
/ 
1,1it{ 
\~ Mgr. Ľudmila HaleČkoVá 
vedúca oddelenia 
l \' 
Mestský úrad v Prešove I Hlavnä 73 l 080 01 Prešov l Tel.: +421(51)3100111 l Fax. +421{51 )7733665 l E-mail: mesto.radnica@presov.sk l www.presov.sk 
    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)